Wikier

Om NTNUs kvalitetssystem for utdanning

Denne siden presenterer NTNUs Kvalitetssystem for utdanning. Her finner du kortfattede beskrivelser av hvorfor vi har et kvalitetssystem, hva det består av og hvordan det fungerer.


Hovedside: Utdanningskvalitet
English: About the Quality Assurance System for Education


Hvorfor har vi et kvalitetssystem for utdanning?

NTNUs fagmiljø er opptatt av at utdanningen skal

 • holde høy internasjonal kvalitet
 • være oppdatert på det siste fra forsknings og praksisfelt
 • tilby et godt læringsmiljø
 • fremme tverrfaglig forståelse og etisk refleksjon

Hensikten med NTNUs Kvalitetssystem for utdanning er å sikre systematisk evaluering og utvikling av NTNUs studietilbud, med studentens læring i sentrum. Systemet skal bidra til en kollektiv kvalitetskultur og sikre transparens og dokumentasjon i utviklingsarbeidet.

Nasjonale krav til kvalitetssystem i høyere utdanning er gitt i Studietilsynsforskriften og Studiekvalitetsforskriften. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) fører tilsyn med universitetenes kvalitetssystem.

Hva består NTNUs Kvalitetssystem for utdanning av?

NTNUs Kvalitetssystem for utdanning utgjør rammen for kvalitetsarbeidet og beskriver roller, ansvar, oppgaver, retningslinjer, arbeidsprosesser og kvalitetsområder.

NTNUs Kvalitetssystem for utdanning består av følgende dokument:

Følgende mandater inngår i NTNUs Kvalitetssystem for utdanning:

NTNUs Kvalitetssystem for utdanning refererer til og bygger på følgende NTNU-interne dokument:

NTNUs Kvalitetssystem for utdanning er underlagt og i samsvar med følgende eksterne dokument:

Se også samlesiden Lover og regler - utdanning

NTNUs Kvalitetssystem for utdanning er basert på og i samsvar med følgende eksterne dokument:

Følgende dokument er basert på og støtter opp under NTNUs Kvalitetssystem for utdanning:

Følgende verktøy og ressurser er basert på og støtter opp under NTNUs kvalitetssystem for utdanning:

Se også: Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet

Hvordan fungerer NTNUs Kvalitetssystem for utdanning?

NTNU er Norges største universitet, og vi har et stort spenn i våre utdanninger. NTNUs Kvalitetssystem for utdanning kan derfor ikke være særlig detaljert, men utgjør et rammeverk som skal støtte det lokale kvalitetsarbeidet.

NTNUs Kvalitetssystem for utdanning skal sikre at

 • emne-, program- og porteføljenivå ses i sammenheng
 • kvalitetsarbeidet er tett koblet til andre organisatoriske prosesser som kompetanseutvikling, budsjett og infrastruktur
 • kunnskapsgrunnlaget fra det systematiske kvalitetsarbeidet brukes aktivt til vurdering og utvikling av kvalitet i NTNUs studietilbud
 • kvalitetsarbeidet dekker alle områder som har betydning for studentens læringsutbytte
 • kvalitetsarbeidet er forankret i NTNUs strategi og tilfredsstiller nasjonale krav

Fakulteter og institutter lager utfyllende retningslinjer for det lokale kvalitetsarbeidet der det er hensiktsmessig.

Se også: Hva mener vi med utdanningskvalitet?

Hva som utgjør god kvalitet defineres i stor grad i dialog mellom studenter, fagmiljø og samfunn. Det er også gjennom slike dialoger, både formelle og uformelle, at utdanningen utvikles og forbedres. NTNUs kvalitetssystem for utdanning bidrar med systematikk for å koble dialogene på ulike nivå sammen til en helhet. Systemet bidrar også til at resultatet av dialogene synliggjøres og omsettes til umiddelbare, kortsiktige og langsiktige endringer.

Prosesser i kvalitetssystemet – endring og oppfølging

Kvalitetssystemet handler om kontinuerlig forbedring, hvor løpende evaluering av emner og program munner ut i konkrete oppfølgingsplaner.

Endringer i det faglige innholdet gjøres både med umiddelbar, kortsiktig og langsiktig virkning. Emnebeskrivelser og læringsutbyttebeskrivelser slik de foreligger ved opptakstidspunktet er studentens kontrakt med NTNU, og handlingsrommet for umiddelbare endringer er derfor begrenset. Innenfor disse rammene kan det imidlertid gjøres justeringer og endringer. Endringer utover dette innarbeides før neste gjennomføring av et emne eller før neste opptak til et studieprogram. Dette gjøres i studieplanprosessen, mens større programendringer gjøres i tilknytning til porteføljeprosessen.

Se også: Utvikle studieporteføljen

Endringer i studietilbudet kan også utløse vedtak og oppfølging på andre områder. Noen eksempel kan være:

 • Budsjett (undervisningstimer, læringsassistenter, lærings- og vurderingsformer)
 • Infrastruktur (læringsarealer, utstyr, båndbredde, digitale verktøy)
 • Bemanningsplan (fagkompetanse, pedagogisk kompetanse, digital kompetanse)

Det meste av studieplanvedtak, budsjett og bemanning gjøres på instituttnivå, i tett dialog med de fakultetene som har ansvar for studieprogrammene. Kvalitetsmeldingsprosessen og plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen sørger for at større vedtak som for eksempel gjelder strategisk retning og overordnede rammevilkår, blir løftet til egnet nivå.

NTNUs kvalitetsmelding for utdanning

Kvalitetsmeldingsprosessen er en viktig mekanisme for rapportering, koordinering og oppfølging mellom nivåene.

Kvalitetsmeldingsprosessen er gjennomgående i organisasjonen: institutt og fakultet evaluerer og analyserer kvaliteten i sine emner og studieprogram, og peker på aktuelle tiltak for kvalitetsutvikling på institutt- og fakultetsnivå og eventuelt rektornivå.

 • Hva har vi gjort, og hvordan gikk det?
 • Hva er vi opptatt av nå?
 • Hva vil vi gjøre fremover?
 • Hva trenger vi hjelp med?

Kvalitetsmeldingene fra fakultetene skrives på bestilling fra rektor og er underlag for utdanningsdialogene. Prosessen bidrar til å løfte felles problemstillinger og påpeke behov for endringer i rammevilkår, og fungerer også som et verktøy for refleksjon, synliggjøring og prioritering for enheten selv.

I tillegg til fakultetenes kvalitetsmeldinger, leverer de tre forvaltningsutvalgene (FUL, FUS og FUI) årlige kvalitetsmeldinger til rektor for de utdanningene de forvalter. På bakgrunn av disse, samt årsrapportene fra Læringsmiljøutvalget, Studentombudet og Skikkethetsnemda, leverer Rektor sin årlige kvalitetsmelding om utdanning til NTNUs styre. Rektors kvalitetsmelding om utdanning oppsummerer hovedtrekk i kvalitetsarbeidet og langsiktig porteføljeutvikling for hele NTNU, og anbefaler prioriterte hovedområder for videre arbeid.

Se også: NTNUs kvalitetsmelding om utdanning

Hvem har roller i NTNUs Kvalitetssystem for utdanning?

Kvalitet i utdanning skapes i samspillet mellom studenter, fagmiljø og samfunn. Kvalitetsarbeidet er et kollektivt ansvar, hvor formelt ansvar og oppgaver er forankret i lederlinja. Studentene medvirker aktivt i evaluering og utvikling av emner, program og portefølje, og NTNU samarbeider strategisk og systematisk med arbeids- og samfunnslivet for å bidra til relevans, utvikling og innovasjon.

På overordnet nivå har prorektor for utdanning og avdeling for utdanningskvalitet et særskilt ansvar for å utvikle og følge opp NTNUs kvalitetssystem, og våre senter for fremragende undervisning og NTNU Toppundervisning er viktige utdanningsfaglige ressurser.

Roller og ansvar er beskrevet i styrevedtaket om NTNUs kvalitetssystem for utdanning. Se også wikien om Alle roller.

Nasjonale krav til systematisk kvalitetsarbeid

Myndighetene har gjennom lov og forskrift nedfelt et sett av krav til de høyere utdanningsinstitusjonenes kvalitetsarbeid. Det er institusjonenes selvstendige ansvar å sikre at kravene er oppfylt. I tillegg fører NOKUT regelmessig tilsyn med hvordan institusjonene oppfyller disse kravene.

Se også: Nasjonale krav til systematisk kvalitetsarbeid

Revisjon av NTNUs Kvalitetssystem for utdanning

På samme måte som våre studietilbud forbedres kontinuerlig, jobber vi også stadig med å forbedre selve kvalitetssystemet. Siste revisjon ble gjort i mai 2022. Oppsummering av endringer gjort i revisjonen 2. mai 2022 (pdf).

I 2019 ble det satt i gang en gjennomgang av kvalitetssystemet for utdanning, hvor det ble gjort en kartlegging av praksis og forbedringsbehov. På bakgrunn av dette ble det i 2020 satt ned to arbeidsgrupper for å anbefale konkrete forbedringsforslag. Den ene arbeidsgruppa fikk i oppgave å se nærmere på roller og ansvar i kvalitetssystemet, mens den andre ble bedt om å foreslå forbedret metodikk og rutiner for evaluering og oppfølging i kvalitetsarbeidet.

Anbefalingene fra disse to arbeidsgruppene vil, sammen med rapporten fra NOKUT-tilsynet i 2022/23, danne underlag for et helhetlig forslag til justeringer i NTNUs Kvalitetssystem for utdanning.

Child Pages (12)

 • Alle roller - kvalitetssystem for utdanning

  NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for arbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Her er en oversikt over roller og oppgaver i kvalitetssikringsarbeidet...

 • Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning

  Retningslinje for melding, håndtering og oppfølging av avvik - utdanning og læringsmiljø Vedtatt av: Avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet Gyldig fra: 1. januar 2023 Hovedside:...

 • Hva er utdanningskvalitet

  Innholdsfortegnelse [-] Kvalitet i studieprogram - relevans og sammenheng Kvalitet i emner - læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurdering Kvalitet i studieporteføljen - samfunnsoppdrag, profil...

 • Kvalitetsmelding om utdanning

  På denne siden finner du informasjon om NTNUs kvalitetsmelding for utdanning og lenke til publiserte kvalitetsmeldinger. NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2022-23 (pdf) Hovedside:...

 • Kvalitetssikring av utdanning - MH

  Lokale utfyllende rutiner ved Fakultet for medisin og helsevitenskap for kvalitetssikring av utdanning ved NTNU.  Innholdsfortegnelse [-] Evaluering av emner på Bachelor, master og...

 • Lede studieprogram

  Her finner du oversikt over ulike modeller for ledelse av studieprogram. Hovedside: Utdanningskvalitet Se også: Alle roller i kvalitetssystemet for utdanning In English: Management of study...

 • Nasjonale krav til systematisk kvalitetsarbeid

  Myndighetene har gjennom lov og forskrift nedfelt et sett av krav til de høyere utdanningsinstitusjonenes kvalitetsarbeid. Det er institusjonenes selvstendige ansvar å sikre at kravene er oppfylt....

 • Retningslinjer i kvalitetssystemet

  Her finner du retningslinjer for arbeidet med utdanningskvalitet i NTNUs kvalitetssystem for utdanning. Dokumentene beskriver bl.a. hvordan forslag til nye studietilbud skal utformes, og hva som er...

 • Skrive emnerapport

  Som emneansvarlig skal du skrive en rapport om gjennomføringen av emnet. Dette er et ledd i kvalitetssystemet for utdanning, og på denne siden finner du informasjon om hvordan du skriver rapporten....

 • Studieprogramråd

  På denne siden finner du informasjon om studieprogramrådets funksjon, mandat og sammensetning. Temaside om råd og utvalg | Hovedside om utdanningskvalitet In English: Programme Council...

 • Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet

  På denne siden har vi samlet verktøy og ressurser som er nyttige for deg som arbeider med utdanningskvalitet og sortert dem tematisk. Se også temasidene om prosessen med å evaluere og utvikle emne,...

 • Årshjul og frister – utdanningskvalitet

  Denne wikien inneholder årshjul og tidlinjer som viser NTNUs felles milepæler i de rullerende prosessene for utdanningskvalitet: Studieporteføljeprosessen: Opprettelse og nedleggelse av...