Wikier

Strategi og...

Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen

NTNUs politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen.
Vedtatt av rektor 26. juni 2019


Hovedside: Samleside om strategier og styrende dokumenter | Utdanningskvalitet
In English: Policy for Quality and Development of the Study Programme Portfolio


Formål

Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen skal bidra til å sikre høy kvalitet i studieporteføljen som helhet, i studietilbudene og stimulere til studentens dannelse. Den skal understøtte NTNUs strategi og være et grunnlag for å ta gode strategiske valg som styrker kvaliteten i studieporteføljen og i hvert enkelt studietilbud. Politikken skal fremme kvalitetskultur på områder som er vesentlig for studentens læringsutbytte.

Virkeområde

Politikken gjelder for alle virksomhetsområder og organisatoriske enheter.

Begrepsavklaringer

Kandidat

En kandidat er en student som har fullført en gradsgivende utdanning, jf. forskrift om grader og beskyttede titler. I Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen inkluderes også studenter som har fullført årsstudier og videreutdanninger.

Kvalitetskultur

Med kvalitetskultur forstås det å fremme felles verdier og normer for høy kvalitet. Kvalitetskultur er videre forbundet med prinsipper som inkludering, åpenhet og medbestemmelse.

Kvalitetsområde

Med et kvalitetsområde menes et tematisk område NTNU skal prioritere for å sikre høy kvalitet i studietilbud og studieporteføljen. Hvert kvalitetsområde har et sett av krav som går utover myndighetskravene, og disse skal vektlegges ved opprettelse, videreføring, endring og nedleggelse av studietilbud.

Studieportefølje

Studieporteføljen består av alle studiepoenggivende studietilbud og omfatter alle gradsgivende studieprogram, videreutdanninger, årsstudier og enkeltemner.

Overordnede føringer

Utvikling av studieporteføljen skal skje innenfor rammer og overordnede føringer gitt i lov, forskrift, politiske føringer og NTNUs strategi. I en særstilling står forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).

Studietilsynsforskriften stiller krav til at NTNUs systematiske kvalitetsarbeid på utdanningsområdet er forankret i NTNUs strategi, og at alle områder som har betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte, dekkes. Det systematiske arbeidet skal fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

NTNUs strategi legger klare føringer for utvikling av studieporteføljen. Det fremgår av strategien hvilke utvalgte innsatsområder som skal vektlegges for å møte fremtidens utfordringer.

Kvalitet i studieporteføljen

NTNUs spesielle oppdrag er å være et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, med tverrfaglig styrke og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Kunstfag er en sentral del av NTNUs identitet, og NTNU har et særlig ansvar for å være en tydelig aktør i byene og regionene der vi har vår hovedaktivitet.

NTNUs egenart skal styre utviklingen av studieporteføljen og komme til uttrykk i studietilbudenes læringsutbyttebeskrivelser.

Grunnleggende forutsetninger for utvikling av høy kvalitet i utdanningen er at studietilbudene har relevans for fremtidens arbeidsliv og bidrar til å skape bærekraftig samfunn, tilbyr et godt læringsmiljø, forankres i gode fagmiljøer av tilstrekkelig størrelse, er internasjonalt orientert og stimulerer til tverrfaglig samhandling. Fagmiljøene skal ha høy vitenskapelig kompetanse, god utdanningsfaglig kompetanse og relevant arbeidslivserfaring.

Politikken skal bidra til utvikling av en kvalitetskultur og fremme felles verdier og forståelse for hva som forventes av hvert enkelt studietilbud. Den gir grunnlag for å ta strategiske valg om utvikling av kvalitet i studieporteføljen. Utdanningsledelsen skal tilrettelegge for gode interne prosesser med involvering av ansatte og studenter. NTNUs kvalitetssystem beskriver roller, ansvar, oppgaver og prosesser.

Kvalitetsområder

NTNU har valgt fem prioriterte kvalitetsområder for utdanningsområdet: strategisk betydning, ett universitet i tre byer, læringsmiljø, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft. Hvilket nivå i organisasjonen som er ansvarlig for oppfølging og beslutning om tiltak knyttet til hvert kvalitetsområde, fremgår av tabellen.

KvalitetsområderNivå i organisasjonen
5.1 Strategisk betydningStyret, rektor og fakultetet
5.2 Ett universitet i tre byerStyret rektor, fakultet og institutt
5.3 LæringsmiljøStyret, rektor, fakultet og institutt
5.4 Faglig bærekraftFakultet og institutt
5.5 Økonomisk bærekraftFakultet og institutt

Strategisk betydning

Strategisk betydning innebærer en vurdering av studietilbudenes samfunnsmessige begrunnelse og betydning, bidrag til å realisere FNs bærekraftsmål, relevans for NTNUs strategiske utvikling og oppfølging av nasjonale føringer.

Det vektlegges at:

 • Kandidatene har kompetanse som er viktig for fremtidens arbeidsliv og et bærekraftig samfunn.
 • Internasjonalt fremragende forsknings- og kunstmiljøer bidrar i studieporteføljen, spesielt i master og ph.d.-utdanning.
 • Videreutdanninger og samarbeidsprogram med andre utdanningsinstitusjoner utvikles som en del av den samlede studieporteføljen.
 • Studieporteføljen bidrar til en hensiktsmessig arbeidsdeling i sektoren.

Ett universitet i tre byer

Et studietilbud som tilbys i flere studiebyer, skal ha like læringsutbyttebeskrivelser og likeverdig læringsmiljø. Studieporteføljen skal bidra til intern arbeidsdeling og synliggjøre regionenes styrker.

Det vektlegges at:

 • Samarbeid og videreutvikling av fagmiljøenes kompetanse sikrer tilsvarende kvalitet i alle studiebyene.
 • Studietilbudene utnytter og understøtter regionenes komplementære styrker og særpreg.
 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy bidrar til å sikre likeverdige studietilbud i alle studiebyene.
 • Et helhetlig læringsmiljø er basert på felles identitet og lokal kulturbygging.

Læringsmiljø

Å skape et læringsmiljø av høy kvalitet innebærer en vurdering av om digitale, fysiske, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold gir gode forutsetninger for studentenes læring og oppnåelse av forventet læringsutbytte. Ledelsen, ansatte og studenter har et felles ansvar for utvikling av læringsmiljøet.

Det vektlegges at:

 • Studietilbudene har et helhetsperspektiv på læringsmiljø og studentens faglige utvikling.
 • Studietilbudene og infrastrukturen legger til rette for god faglig og sosial samhandling mellom studenter og ansatte.
 • Læringsmiljøet preges av studentinvolvering og gode strukturer for studentdemokrati.

Faglig bærekraft

Faglig bærekraft innebærer en vurdering av fagmiljøenes forutsetninger for og evne til å utvikle og gjennomføre fremtidsrettet utdanning av høy kvalitet og relevans. Fagmiljøenes kvalitet, størrelse, aktivitet og utviklingsorientering innenfor både forskning og utdanning er fundamentet for studieporteføljen.

Det vektlegges at:

 • Studieprogram forankres i fagmiljøet med størst faglig aktivitet på relevante fagområder. Emner gjennomføres av fagmiljøer med relevant kompetanse.
 • Læringsaktiviteter og vurderingsformer er forankret i utdanningsfaglig forskning.
 • Evaluerings- og utviklingsarbeid på både program- og emnenivå skjer i samarbeid mellom studenter og ansatte.
 • Det tilrettelegges for faglig progresjon frem til fullført doktorgrad.

Økonomisk bærekraft

Økonomisk bærekraft innebærer en vurdering av studietilbudenes økonomi og ressursutnyttelse, herunder undervisnings-, lærings- og personalressurser. Hensiktsmessig arbeidsdeling og ressursbruk skal hindre overlappende studietilbud.

Det vektlegges at:

 • Studieprogram som hovedregel skal være økonomisk bærekraftige, dvs. fullfinansiert.
 • Faglig samarbeid prioriteres fremfor intern konkurranse.
 • Studietilbud har lavt frafall og høy gjennomstrømning.

Roller og ansvar

Politikken skal bidra til å sikre høy kvalitet i studieporteføljen og gi grunnlag for å ta valg.

NTNUs kvalitetssystem for utdanning definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser for kvalitetsarbeidet. Kvalitetssystemet beskriver hvilke verktøy som er tilgjengelig, og hvilke dokumenter som hører med i arbeidet.

De følgende aktørene har et særskilt ansvar for oppfølging av Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen:

 • NTNUs styre
 • Rektor
 • Forskningsutvalget
 • Utdanningsutvalget
 • Læringsmiljøutvalget
 • Forvaltningsutvalgene
 • Dekan
 • Studieprogramråd
 • Studieprogramleder
 • Studieprogramkoordinator
 • Instituttleder
 • Emneansvarlig

Om politikken

Referanse LOV/Regel

Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen følger opp bestemmelsene i Universitets- og høgskoleloven, Studietilsynsforskriften og forpliktelsene i utviklingsavtalen 2017 – 2019 med KD.

Intern dokumentklassifisering

Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen skal bidra til å realisere NTNUs strategi 2018-2025. Politikken er overordnet underliggende utviklingsplaner og NTNUs kvalitetssystem.

Se også

Last ned

Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen (pdf)