Kindly.ai STUDIER-chatbot (NTNU0828537 - II-3188,3143) --- DUPLIKAT ----- Bruk heller ID = 1318016711

Språkvelger

English

Banner - Eksamen

Eksamen

For studenter 

Eksamenskurs

Jente som har eksamen. Illustrasjon.

Nytt nettkurs: Klar for eksamen?

Det du som er ny student bør vite om eksamen - både om forberedelser til eksamen, selve eksamensdagen og etter eksamen.

Ta kurset Klar for eksamen 

Eksamen fra A-Å

Eksamen fra A-Å

 

Husk å

 1. Sjekk eksamensdato og annen eksamensinformasjon, spesielt for emner som ikke inngår i utdanningsplanen din.
 2. Meld deg opp til eksamen (Studentweb) innen gjeldende frist.

 

Frister for oppmelding

 • 15. september - Oppmelding til ordinær eksamen for høstsemesteret
 • 1. februar  - Oppmelding til ordinær eksamen for vårsemesteret
 • 9. juli: Utsatt eksamen ("kont") i uke 32-33

Skjema for søknad om forsinket eksamensmelding

 

Gyldig forfall 

Syk på eksamen eller tvingende grunner 

Studenter som ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, kan søke om å få fraværet godkjent som gyldig forfall. Studenten skal søke om gyldig forfall til eksamen innen 7 dager etter eksamensdato/vurderingsdato, regnet fra dato for slutt på vurderingen. Fraværet skal dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon (jf. Studieforskriften §5-6. (5)). 

Gyldig forfall grunnet annet enn sykdom - retningslinjer 

Gyldig forfall til eksamen kan i noen sammenhenger innvilges på bakgrunn av andre årsaker enn sykdom eller akutte tvingende grunner.  Følgende retningslinjer gjelder for gyldig forfall til eksamen som ikke skyldes sykdom eller akutte tvingende grunner: 

 • Eksamenskollisjon mellom emner som inngår i utdanningsplanen til studenten, gis gyldig forfall til eksamen. 
 • Eksamenskollisjon mellom emner hvor et eller begge emner allerede er bestått (gjentak) gir ikke gyldig forfall til eksamen.
 • Ved utveksling (NTNU studenter som reiser ut) kan gyldig forfall til eksamen innvilges for emner som inngår i utdanningsplanen og som ikke er bestått. Studenten må være registrert som utvekslingsstudent og være vurderingsmeldt til ordinær eksamen i emnet det søkes om, innen oppmeldingsfristen. Erasmusstudenter som har eksamenskollisjon kan få gyldig fravær i ett av emnene for å kunne ta konten, selv om de ikke har utdanningsplan i FS. Ved kollisjon av emner som går begge semester, trekker studenten seg fra det ene emnet og melder seg opp til det andre emnet påfølgende semester. 

Skjema for søknad om gyldig fravær som følge av eksamenskollisjon

Merk: Enkelte studieprogram kan ha oppmeldingsfrister som avviker fra de ordinære fristene. Følg med på informasjon om dine emner.

 

Annullere eksamensmelding

Hvis du ikke ønsker å gå opp til eksamen, må du trekke deg fra vurdering i Studentweb. Annullerer du ikke meldingen innen fristen, regnes den som ett eksamensforsøk. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering.

Frist for å annullere eksamensmelding:

 • Ordinær eksamen: 14 dager før eksamensdato/uttaksdato. Trekkfrist kunngjøres i Studentweb.
 • Utsatt eksamen ("kont"): 20. juli

 

Tilrettelegging

Har du helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Frister for å søke om tilrettelagt eksamen:

 • Høstsemester: 15. september
 • Vårsemester og utsatt eksamen (kont) i august: 15. februar

 

Obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

 

Vurderingsform og tidspunkt

Vurderingsform og tidspunkt for eksamen finner du i Studentweb eller på emnets nettside.

Som hovedregel skal alle skriftlige hjemmearbeider leveres i eksamenssystemet Inspera Assessment. Hvis du skal ha skriftlig skoleeksamen, vil det variere om denne skal avholdes analogt (på papir) eller digitalt. Hvis eksamen går digitalt, fremgår dette på emnesidene og i Studentweb, ved at emnet er merket INSPERA.

 

Tillatte hjelpemidler

Sjekk på emnesidene hvilken hjelpemiddelkode som gjelder for ditt emne.

 

Veiledninger for ulike vurderingsformer

Hva du må forberede deg på, avhenger av hvilken vurderingsform emnet ditt har.

 

Gamle eksamensoppgaver

Finn gamle eksamensoppgaver her.

Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med instituttet.

 

Hjelp til å mestre eksamen?

Både NTNU Karriere og SiT kan tilby ulike kurs innen studie-/eksamensmestring.

 

Tid og sted 

Tid og sted for skriftlig skoleeksamen publiseres på Studentweb senest tre dager før eksamen. Merk at et emne kan være plassert på flere ulike rom. Sjekk nøye hvor du skal sitte.

Se oversikt over NTNUs eksamenslokaler.

Merk! Dersom du ikke finner romplassering tre dager før eksamen skyldes det som regel at du ikke er registrert med godkjent obligatorisk aktivitet. Ta kontakt med din studieveileder dersom du mener det er feil. Hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet, men likevel ikke er romplassert, ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no).

 

Leseplasser

 

Hjemmeeksamen

Under en pågående hjemmeeksamen skal du forholde deg til informasjonen som er gitt på eksamensforsiden. Se for øvrig veiledning for hjemmeeksamen.


 

Finn frem

Se oversikt over NTNUs eksamenslokaler.

 

Oppmøte

Analog eksamen: Oppmøte senest 15 minutter før eksamensstart.

Digital eksamen: Oppmøte senest 30 minutter før eksamensstart.

Presisering: Etter eksamensstart vil ingen bli sluppet inn i lokalene.

 

Legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde og fødselsdato (for eksempel førerkort, bankkort eller pass) og vise den fram før du signerer på oppmøtelisten.

 

Oppførsel i eksamenslokalet

Alle vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon (for eksempel smartklokker), må du plassere på anvist plass i eksamenslokalet. Mobilen skal være avslått.

Under eksamen er enhver form for kommunikasjon mellom kandidatene forbudt, både i og utenfor lokalet. Du må ikke gå fra plassen din uten tillatelse fra eksamensvakt, og du må rette deg etter eksamensvaktens anvisninger.

 

Faglærers tilgjengelighet

Faglærer er ikke pålagt å møte i eksamenslokalet, men skal være tilgjengelig for spørsmål dersom det er mistanke om feil eller mangler i oppgavesettet. Kontakt eksamensvakt hvis du ønsker å komme i kontakt med faglærer.

 

Språk og målform ved skriftlig vurdering

Da du semesterregistrerte deg i Studentweb, gjorde du et valg av språk/målform (engelsk, bokmål eller nynorsk).

Du finner hvilke bestemmelser som gjelder for valg av språk/målform på skriftlige eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser i §5-8 i Forskrift om studier ved NTNU.

 

Juks

På wikisiden Juks på eksamen kan du lese om hva juks på eksamen er, og hvilke konsekvenser juks/forsøk på juks kan få for deg.

 

Sykdom

Blir du syk under eksamen, skal du forholde deg til gjeldende retningslinjer.

 

Avbrutt eksamen

Det er ikke tillatt å forlate eksamenslokalet før tidligst 60 minutter etter eksamensstart. Dette gjelder også dersom du ønsker å avbryte eksamen/trekke deg, med mindre det skyldes sykdom eller liknende omstendigheter. Kandidater som avbryter eksamen, må signere på kandidatlisten før de forlater eksamenslokalet. Avbrutt eksamen regnes som et eksamensforsøk og gir adgang til oppmelding til utsatt eksamen, på lik linje som ved stryk.

 

Avslutning av eksamen

Du er selv ansvarlig for å sørge for at eksamensbesvarelsen din blir levert. Signaliser til eksamensvakt når du vil levere.

Ved digital eksamen i Inspera, leverer du ved å klikke "Lever nå". Dersom du har ark som skal skannes, leveres disse til eksamensvakten. Arkene blir normalt tilgjengelig i besvarelsen din påfølgende virkedag.

Ved analog eksamen har innføringsarkene to lag. Det fremste arket leveres, kopien beholder du selv. Alt ubrukt eksamenspapir skal leveres inn. Du har ikke lov til å bringe papir ut av eksamenslokalet før besvarelsen er levert.

Se også: Rutine ved evakuering av eksamenslokalet ved brannalarm eller tilsvarende (pdf)

 

Sensur

 • Eksamensresultater finnes i Studentweb
 • Sensurfristen er normalt 3 uker, og framgår i Studentweb for det enkelte emne. Merk at:
  • For masteroppgaver/hovedoppgaver er sensurfristen 3 måneder
  • Dersom bevegelige helligdager kommer i sensurperioden, forlenges fristen med tilsvarende antall dager.
  • Dersom jule- og nyttåershelgen kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med 10 dager
  • Sensuren skal kunngjøres senest første virkedag etter sensurfrist
 • Skriftlig sensorveiledning skal være tilgjengelig innen sensuren kunngjøres.
 • Les mer om Begrunnelse for og klage på karakter
 • Les mer om Karakterskalaen

 

Eksamensbesvarelser

Vi oppfordrer alle studenter til å kontrollere i etterkant av eksamen at besvarelsen som ligger i Arkiv i Inspera Assessment, er korrekt. Hvis du mener at noe mangler, ta kontakt med Eksamenskontoret.

NB! Ved skriftlig skoleeksamen med skanning, kan det ta inntil et par virkedager før papirene er skannet og tilgjengelige i Arkiv.

Det er ditt eget ansvar å ta vare på eksamensbesvarelsene dine dersom du ønsker det. Eksamensbesvarelser er ikke arkivpliktige og blir kun tatt vare på så lenge det er nødvendig i saksbehandlingsøyemed. Dersom du ønsker å ta vare på digitale eksamensbesvarelser i Inspera Assessment, må du sørge for å hente ut disse før du mister studieretten din, og dermed tilgangen til NTNUs IT-systemer.

 

Karakterutskrift og vitnemål

 

Utsatt eksamen (kont)

Utsatt eksamen har samme vurderingsform som ordinær eksamen, med mindre annet er spesifisert i emnebeskrivelsen.

NTNU i Trondheim

NTNU i Trondheim

E-post: eksamen@adm.ntnu.no

Telefon 73 59 66 00, er betjent fra 08:00-16:00 i eksamensperiodene (ordinær og utsatt)

Besøkshenvendelser:

Besøksadresse:  Kalvskinnet campus, Akrinn, Sverres gate 12, 5. etasje (T05.322)

Åpent etter avtale. Skal du levere noe, benytt postkassen utenfor døren.

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, Torgarden, 7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik - Studenttorget

NTNU i Gjøvik - Studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Telefon: 61 13 54 00

Besøksadresse: Studenttorget i Gneis-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund

NTNU i Ålesund

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Telefon: 73 59 50 00

Postadresse: NTNU i Ålesund, postboks 1517, 6025 Ålesund

Kindly.ai STUDIER-chatbot (NTNU0828537 - II-3188,3143) --- DUPLIKAT ----- Bruk heller ID = 1318016711