Wikier

Karakterskalaen

English version: Grading scale

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer: en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Fagspesifikke beskrivelser:

Se også: Prosentvurderingsmetoden

Generell beskrivelse av karaktertrinnene

[Bokmål]  [Nynorsk]  [English]

Karaktertrinnene - bokmål

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Generell omtale av vurderingskriterium, nynorsk

Symbol

Nemning

Generell, ikkje fagspesifikk omtale av vurderingskriterium

A

Framifrå

Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god vurderingsevne og stor grad av sjølvstende.

B

Mykje god

Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevne og sjølvstende.

C

God

Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. Kandidaten syner god vurderingsevne og sjølvstende på dei viktigaste områda.

D

Nokså god

Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og sjølvstende.

E

Tilstrekkeleg

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite sjølvstende.

F

Ikkje greidd

Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både manglande vurderingsevne og sjølvstende.

General description of valuation criteria, English

Symbol

Description

General, qualitative description of valuation criteria

A

Excellent

An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent judgement and a high degree of independent thinking.

B

Very good

A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a very good degree of independent thinking.

C

Good

A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of judgement and independent thinking in the most important areas.

D

Satisfactory

A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a limited degree of judgement and independent thinking.

E

Sufficient

A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate demonstrates a very limited degree of judgement and independent thinking.

F

Fail

A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate demonstrates an absence of both judgement and independent thinking.

 

Child Pages (3)

  • Karakterbeskrivelse for masteroppgaver

    Karakterbeskrivelsene på denne siden gjelder masteroppgaver levert for sensur etter 31.mars 2014 i følgende fag: matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Masterprogram ved Fakultet for...

  • Karakterbeskrivelser for samfunnsvitenskapelige fag

    Her finner du karakterbeskrivelser for emner og masteroppgaver i samfunnsvitenskapelige fag. Ser du etter noe annet? Temaside Administrere eksamen | Sider merket med karakter  | Generell...

  • Karakterbeskrivelser for teknologiske fag

    Her finner du karakterbeskrivelser for emner i teknologiske fag. Ser du etter noe annet? Temaside Administrere eksamen | Sider merket med karakter | Generell beskrivelse av karakterskalaen....