Wikier

Karakterskalaen

Karakterbeskrivelser for samfunnsvitenskapelige fag

Her finner du karakterbeskrivelser for emner og masteroppgaver i samfunnsvitenskapelige fag.

Ser du etter noe annet? Temaside Administrere eksamen | Sider merket med karakter  | Generell beskrivelse av karakterskalaen.

Beskrivelse av karaktertrinnene

Sosiologi

  Generell kvalitativ beskrivelse Fagspesifikk beskrivelse - bacheloremner Fagspesifikk beskrivelse - masteremner Fagspesifikk beskrivelse - masteroppgave
A FremragendeFremragende presentasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.Kandidaten viser et høyt kunnskapsnivå, en særdeles god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en meget god forståelse for emnets sosiologiske problemområde. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes sikkert, selvstendig og reflektert i drøfting av oppgitte oppgaver til eksamen og i undersøkelser for egne hjemmeoppgaver. Drøftingen bærer preg av analytiske problemstillinger, framstillingen er klart resonnerende og argumentativ. Korrekt bruk av referanse og kildehenvisninger.Fremragende prestasjon som viser brede og solide kunnskaper om emnet samt evne til kritisk reflektert og/eller original anvendelse av disse.Fremragende prestasjon som utmerker seg, ikke bare med brede og solide kunnskaper, men også mht. presentasjon, analyse, metodiske ferdigheter og/eller originalitet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.Kandidaten viser en meget god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en god forståelse for emnets sosiologiske problemområde. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes selvstendig i drøfting av oppgitte oppgaver til eksamen og i undersøkelser for egne hjemmeoppgaver. Framstillingen er resonnerende og argumentativ. Korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger.Meget god oversikt over emnet. Demonstrerer også god forståelse for og selvstendig anvendelse av kunnskaper innen emnet.Meget god prestasjon som hever seg over gjennomsnittet hva angår kunnskaper, analyse, presentasjon og/eller metodiske ferdigheter.

C

God

Jevnt god presentasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.Kandidaten viser en ryddig og god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en ganske god forståelse av emnets sosiologiske problemområde. Relevante begreper, teorier og empirisk kunnskap brukes i drøftingen av oppgitte oppgaver til eksamen og i undersøkelser for egne hjemmeoppgaver. Besvarelsen viser svakheter når det gjelder presisjon i begrepsbruk og evne til analytisk anvendelse av kunnskapen, sosiologisk resonnement og argumentasjon.God prestasjon som viser god oversikt over emnets kunnskapsstoff.God prestasjon. Klar problemstilling og sammenheng mellom problemstilling, teoritilnærming, metodevalg, analyse og konklusjoner.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.Kandidaten kan gjøre greie for deler av den emnerelevante litteraturen (pensum), men viser usikkerhet i forståelsen av emnets sosiologiske problemområde. Besvarelser preges av gjengivelse og i liten grad drøfting av teorier, begreper og empirisk kunnskap, samt upresis og til dels feilaktig begrepsbruk.Nokså god prestasjon, men viser ujevne kunnskaper eller lite faglig selvstendighet.Nokså god prestasjon. En ellers god oppgave som enten viser svak indre sammenheng eller andre klare mangler.
E TilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.Kandidaten viser noe kunnskap om, men en svært mangelfull oversikt over emnerelevant litteratur (pensum). Viser også en svak forståelse av emnets sosiologiske problemområde. Begreper og teorier er til dels feilaktig gjengitt. Ingen relevant drøfting av oppgitte problemstillinger.Tilstrekkelig prestasjon som innfrir minimumskravene sett i forhold til emnets læringsmål, men heller ikke mer.Tilstrekkelig prestasjon. Oppgaven viser tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, men har store svakheter teoretisk eller empirisk.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.Kandidaten har kun svært overflatisk oversikt over den emnerelevante litteraturen (pensum), og viser store hull i kunnskapen om emnets sentrale temaer.Prestasjon som ikke oppfyller minimumskrav i forhold til emnets læringsmål.Prestasjon som ikke oppfyller fagets minimumskrav teoretisk, empirisk og/eller etisk.

 

Karakterbeskrivelsen i sosiologi ble utarbeidet av nasjonalt referansepanel i november 2004

Statsvitenskap

Karakter Bachelornivå Masternivå
A FremragendeKandidaten behersker pensum på en fremragende måte. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes svært sikkert, selvstendig og reflektert ved drøfting av faglige problemstillinger. Korrekt bruk av kilder og referanser.

Kandidaten har særdeles brede og solide kunnskaper innen emnet. Viser fremragende evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte.

Masteroppgaven: Fremragende oppgave med en original analyse, der problemstillingen er svært godt forankret i litteraturen på fagfeltet. Oppgaven utmerker seg også klart når det gjelder metodebruk og presentasjon av stoffet.
B Meget godKandidaten behersker pensum meget godt. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes meget sikkert, selvstendig og reflektert ved drøfting av faglige problemstillinger. Korrekt bruk av kilder og referanser.

Kandidaten har meget brede og solide kunnskaper innen emnet. Viser meget god evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte.

Masteroppgaven: Meget god analyse med en klar problemstilling som er meget godt forankret i litteraturen på fagfeltet. Oppgaven er også meget god når det gjelder metodebruk og presentasjon av stoffet.
C GodKandidaten behersker pensum godt. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes sikkert og selvstendig ved drøfting av faglige problemstillinger. I hovedsak korrekt bruk av kilder og referanser.

Kandidaten har brede og solide kunnskaper innen emnet. Viser god evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte.

Masteroppgaven: En god oppgave på alle viktige punkter. Klar problemstilling og en godt gjennomført analyse som er godt forankret i litteraturen på feltet. Oppgaven er også god når det gjelder metodebruk og presentasjon av stoffet.
D BrukbarKandidaten har ufullstendige pensumkunnskaper. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes ujevnt. Visse mangler når det gjelder bruk av kilder og referanser.

Kandidaten har ujevne kunnskaper innen emnet. Viser en viss evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte.

Masteroppgaven: Stort sett god oppgave med en brukbar analyse, men som også har noen vesentlige svakheter når det gjelder problemformulering, forskningsdesign, gjennomføring av analysen, metodiske ferdigheter eller presentasjon.
E TilstrekkeligKandidaten har klart mangelfulle pensumkunnskaper. Vesentlige feil eller mangler når det gjelder anvendelse av begreper, teorier og empirisk kunnskap. Viser også svak forståelse ved drøfting av faglige problemstillinger.

Kandidaten har svake pensumkunnskaper. Viser i liten grad evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte.

Masteroppgaven: En oppgave der analysen innfrir minimumskravene for vitenskapelig fremstilling og drøfting, men som har vesentlige mangler når det gjelder problemformulering, forskningsdesign, gjennomføring av analysen, metodiske ferdigheter eller presentasjon.
F Ikke beståttKandidaten behersker selv ikke elementære deler av pensum. Store hull i kunnskapen eller feilaktig gjengivelse og anvendelse av sentrale begreper og teorier.

Kandidaten har meget svake pensumkunnskaper. Evner ikke å oppfylle minimumskrav i forhold til emnets læringsmål.

Masteroppgaven: En oppgave der analysen ikke innfrir minimumskravene for vitenskapelig fremstilling og drøfting, og som har meget vesentlige mangler når det gjelder problemformulering, forskningsdesign, gjennomføring av analysen, metodiske ferdigheter, sitatbruk eller presentasjon, eller som ikke tilfredsstiller en forskningsetisk minimumsstandard.