Språkvelger

English

Banner overskrift - Si fra - krysspublisert til sifra-ansatt

Si fra!

For studenter og medarbeidere

Megafon og snakkebobler. Grafikk.

Si fra - over toggler - krysspublisert til sifra-ansatt

For å utvikle og bevare et godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at både studenter og ansatte sier fra om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer. 

Utsettes du for, eller er vitne til lovbrudd, kontakt politiet

Si fra - toggler - krysspublisert til sifra-ansatt

Kvalitet i utdanning skapes ved at du som student eller ansatt deltar i evaluering og utvikling av emner og program, og sier ifra om mangler i kvaliteten i studiene.

Hvordan dette arbeidet skal foregå, er beskrevet i NTNUs kvalitetssystem for utdanning.

Utdanningskvalitet ved NTNU

Evaluere emne og studieprogram.

Dersom rutinene i kvalitetssystemet ikke følges, skal dette først tas opp med instituttet eller fakultetet som har ansvar for arbeidet. Om dette ikke fører frem, kan du melde avvik fra kvalitetssystemet.

Hvordan du melder avvik er beskrevet i Prosedyre – melde avvik – utdanningskvalitet

Meld avvik om utdanning og læringsmiljø

HMS skal sikre og forbedre arbeidsmiljøet til både ansatte og studenter. 

For å bidra til dette, er det viktig at du melder HMS-avvik hvis du er utsatt for eller vitne til:

  • Farlige situasjoner.
  • Skader.
  • Ulykker og nestenulykker.

Når du melder inn HMS-avvik følges hendelsen opp, og rutiner og arbeidsflyt kan forbedres for å unngå at lignende skjer igjen.

Meld HMS-avvik

Opplever du brudd på interne retningslinjer, føringer og lover som regulerer informasjonsbehandling eller personvern, ønsker vi at du registrerer dette som et avvik.

Meld informasjonssikkerhetsavvik

Hva er et informasjonssikkerhetsavvik?

Digital sikkerhetshendelse

En digital sikkerhetshendelse er for eksempel et dataangrep, et svindelforsøk eller mistet IKT-utstyr. Slike hendelser kan også ramme personopplysninger.

Opplever du en digital sikkerhetshendelse, si fra på e-post eller telefon til NTNU SOC (NTNUs Sikkerhetsoperasjonssenter). 

Hva er en digital sikkerhetshendelse?

Feil eller mangler i bygg og rom meldes til e-vaktmester.

For eksempel:

  • ventilasjon
  • renhold
  • belysning

Meld feil eller mangler til e-vaktmester

Vaktmestertjenester for studenter | Vaktmestertjenester for ansatte

Med alvorlige og kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

For eksempel:

Usikker på hva du kan varsle om? Les mer om varsling - hva og hvordan.

Varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold

Video - Si-fra

Si fra - høyreboks - krysspublisert til sifra-ansatt

Er du usikker? Du kan starte med en uforpliktende prat med noen av disse:

For studenter

For ansatte