Wikier

Uakseptabel...

Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for studenter

Her finner du informasjon om hva du kan gjøre hvis du opplever uakseptabel adferd som mobbing, trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold.

English version - Unacceptable behaviour - harassment and conflict for students

Temaside Si fra! | Temaside for HMS | Sider merket med HMS

Alle studenter ved NTNU skal ha et fullt forsvarlig læringsmiljø

De grunnleggende kravene til studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø, kommer frem av Universitets- og høgskoleloven kapittel 4.

NTNU ønsker at du melder fra dersom du selv eller andre utsettes for uakseptabel atferd, som mobbing, trakassering eller lignende i ditt læringsmiljø. Slik varsler du om mobbing og trakassering.

 Varsle om kritikkverdige forhold

Nulltoleranse for mobbing og trakassering

NTNU har ansvar for å sikre alle studenter rett til et fullt forsvarlig læringsmiljø. Vi tar studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø på største alvor og aksepterer ingen former for mobbing eller trakassering. Vi jobber systematisk med å utvikle studentenes læringsmiljø gjennom et tett og godt samarbeid med studenttillitsvalgte, linjeforeninger, Studentsamskipnaden med flere.

Hva er mobbing og trakassering?

Det er ikke alltid lett å vite helt hva som er mobbing og trakassering. Mobbing og trakassering kan foregå i mange ulike former: Det kan skje muntlig, skriftlig eller fysisk. Det kan foregå direkte ved aggressiv eller seksuelt ladet form, eller indirekte ved sosial utestenging.

  • Når en person utsettes for negative hendelser, systematisk og over tid, er det mobbing. Slike hendelser kan være ting som blir sagt eller gjort, eller det kan være utestengelse eller ekskludering. Når mobbing skjer i situasjoner der det er makt-ubalanse, for eksempel gruppe mot enkeltperson eller ansatt mot student, kan det være ekstra vanskelig å forsvare seg mot mobbingen.
  • Eksempel på trakassering kan være handlinger, unnlatelser eller ytringer som man opplever som krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det kan være hvor en student henger ut medstudent på nett eller sosiale medier med fullt navn og adresse, bilder mm. Det kan også være trakassering når en student har grovt forstyrrende oppførsel overfor medstudenter og fremstår skremmende eller truende, mobber eller trakasserer medstudenter under gruppearbeid ol.
  • Eksempel på seksuell trakassering kan være når man opplever uønsket seksuell oppmerksomhet som virker krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Med seksuell oppmerksomhet menes at oppmerksomheten er av seksuell karakter eller seksuelt betont oppmerksomhet. Handlingene gjentas ofte over tid, men også enkelthendelser kommer inn under definisjonen. Det kan for eksempel være seksuelle hentydninger, kommentarer eller uønsket berøring. Bilder eller videoer med krenkende/seksuelt trakasserende innhold tilsendt via brev, telefon eller internett. NTNU har egne rutiner for håndtering av seksuell trakassering. Det er din oppfatning som skal tilleggs mest vekt, i vurderingen av om trakasseringen var uønsket eller ikke.

Håndtering av konflikter

Det skal være takhøyde og rom for fri meningsutveksling i læringsmiljøet. Samtidig er det viktig å presisere at uenigheter ikke er det samme som konflikter. En konflikt kan være når det oppstår uenighet knyttet til ulike interesser eller synspunkter på en sak, fordeling av goder og lignende. De kan oppstå mellom to personer, en person og grupper, eller mellom grupper. I noen tilfeller kan konflikter utvikle seg på en måte som gjør at du kan oppleve det svært belastende eller skadelig med negativ innvirkning på læring eller læringsmiljøet.

Det er viktig at du selv bidrar til å utvikle et godt læringsmiljø. Ved å vise respekt overfor medstudenter og ansatte bidrar du til å minske konflikter. NTNU forventer at våre ansatte viser deg respekt, og er oppmerksomme på at det er et skjevt maktforhold mellom dere. Gjensidig respekt og god dialog er viktige verktøy når det gjelder å legge til rette for læring og utvikling av et fullt forsvarlig læringsmiljø.

Hvis det oppstår konflikter, har du ulike handlingsalternativer:

  1. Du opplever ikke konflikten som belastende eller skadelig, og velger å ikke gjøre noe.
  2. Du opplever konflikten noe belastende, og du kan forsøke å snakke med den eller de det gjelder for å løse opp i situasjonen. Fører ikke det frem, eller det oppleves svært vanskelig, kan du velge å få hjelp av andre til å vurdere hva du bør gjøre. Vi kaller dette å forsøke å løse saken gjennom uformell behandling av saken. De som kan hjelpe deg med gode råd og veiledning er for eksempel:
  3. Enkelte konfliktsaker kan utvikle seg svært negativt eller oppleves så belastende at det går ut over læring og læringsmiljø, og du velger å varsle om saken. Når du varsler setter vi i gang en formell behandling av saken. Slik varsler du om trakassering og andre kritikkverdige forhold.

Du kan bidra til et godt og inkluderende læringsmiljø

NTNU ønsker at studentene selv bidrar aktivt i utviklingen av et trygt og inkluderende læringsmiljø. Du kan medvirke i dette arbeidet ved gi innspill til forbedringer ved evaluering av emner, engasjere deg i råd og utvalg, delta i Studiebarometeret og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) mm. De ulike tilbakemeldingene og resultatene gir oss informasjon om kvaliteten i studieprogrammene og læringsmiljøet.

Sist oppdatert 19.04.202