Wikier

Studentombud

På denne siden finner du informasjon om studentombudet på NTNU.

Formålet med ordningen er å bidra til økt rettssikkerhet for studentene. Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter. Ta gjerne kontakt med studentombudet for en uformell og uforpliktende prat om du har spørsmål relatert til din studiesituasjon.

English version - The student ombuds

Studentombud Lennart Soligard. Foto.

Kontakt

Merk: E-post er i utgangspunktet ukryptert, og det betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Det bes derfor om at henvendelser som inneholder sensitiv informasjon helst ikke oversendes studentombudet på e-post, men heller via telefon eller ved personlig oppmøte etter avtale.

Åpningstider 

 • Tilgjengelig på telefon innenfor tidsrommet 08 - 16 på tlf.nr: 48 50 50 05
 • Drop-in hver onsdag og torsdag fra kl. 12:00 - 14:00 Realfagbygget D1-155
 • NB: torsdag 22.2. er ikke studentombudet tilstede på kontoret
 • Utenom nevnte tidspunkt: Dersom du har behov for et møte/samtale med studentombudet utenom nevnte tidspunkt så gjerne send en mail i forkant til studentombudet@ntnu.no 

Stand på campus

Studentombudet gjennomfører stand èn gang per måned på flere av NTNUs campus til vanlig. Stikk innom dersom du er i nærheten for en hyggelig prat og en kopp kaffe.

Neste stand

 • Dragvoll: Stand ved trappa opp til kantina 11:30 til 13:30. Neste stand finner sted onsdag 21.2. kl 11:00 - 13:00.  
   
 • Ålesund: stand i hovedbygget utenfor kantina i tidsrommet 11:30 til 13:30. Neste stand finner sted onsdag 14.2. kl 11:00 - 13:00.
   
 • Gjøvik: Stand i Gneis-bygget ved inngangspartiet mellom kl. 11:30 og 13:30. Neste stand finner sted tirsdag 13.2. kl 11:00 - 13:00.  

Informasjon om eksamen

Er du anklaget for fusk på eksamen, ta gjerne kontakt med studentombudet for en uformell samtale.

Studentombudets oppgaver

 

 1. Studentombudet ved NTNU skal være en uavhengig bistandsperson overfor studentene. Studentombudets virksomhet skal i hovedsak omfatte forhold knyttet til studiesituasjonen hvor en student opplever å være i en formell eller prosedyremessig gråsone og/eller mener det er begått feil eller urett overfor vedkommende. Med studiesituasjonen menes studentens forhold til NTNU.
 2. Studentombudet skal gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta sine interesser. Studentombudet skal bidra til at saker løses nærmest der de oppstår, dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen.
 3. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og skal ha et særlig fokus på studentenes rettigheter og likebehandling.
 4. Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige rutiner og systemer for veiledning og oppfølging, og fratar ikke NTNU informasjons- og veiledningsplikt.
 5. Studentombudet kan foreta undersøkelser i etterkant om hvordan saken har blitt behandlet.
 6. Studentombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klageinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved NTNU.
 7. Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke. Studentombudet skal alltid gi en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak. Avslaget kan ikke påklages.
 8. Studentombudet kan ta opp saker på eget initiativ for å sikre rettssikkerheten til studentene.
 9. Saker om f.eks. Lånekassen eller Studentsamskipnaden faller utenfor studentombudets oppgaver. Studentombudet tar heller ikke stilling til faglige spørsmål. Studentombudet kan ikke opptre som fullmektig for studenten, dvs. representere studenten som part i en sak.

Informasjon og opplæring

Generelt skal Studentombudet aktivt informere om sin funksjon til NTNUs studenter og tilby opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter. Opplæring i spesifikke tema avtales etter nærmere avtale i dialog mellom studenttillitsvalgte og studentombudet.

Rapportering

Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides årsrapporter. Årsrapporten skal legges fram for LMU og NTNUs styre som orienteringssak. Studentombudet skal orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.

Årsrapporter ligger på den åpne siden på ntnu.no/studentombud

Taushetsplikt og innsyn

 • Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13 om forhold hun/han blir kjent med gjennom sitt virke.
 • Studentombudet har bare innsyn i taushetsbelagte opplysninger i den grad studenten det gjelder har gitt samtykke til innsyn.
 • Spørsmål om innsyn i saker hos studentombudet følger reglene i offentleglova (lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd).

Varsel om kritikkverdige forhold

Studenter kan varsle studentombudet om kritikkverdige forhold (f.eks. lovbrudd, mobbing, trakassering, brudd på sikkerhetsrutiner) som berører studentenes situasjon.

Studentene kan varsle anonymt via studentombudet. Hvis studenten ønsker at det skal være konfidensielt hvem som har varslet, skal studentombudet gjøre oppmerksom på at det kan være begrenset i hvilken grad saken kan forfølges.

Dersom du som student ønsker å varsle om kritikkverdige forhold så kan du varsle om dette i NTNUs Sifra-system

Seksuell trakassering

Dersom studenter opplever seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet på studiestedet så kan studenten ta kontakt med meg for en uformell og uforpliktende samtale. Studenter kan også samtale med studentombudet anonymt dersom studenten ønsker det. Studentombudet behandler alle henvendelser konfidensielt og går ikke videre med saken med mindre studenten ønsker det.

Les mer om seksuell trakassering.

Regelverk

Omtale i media

Spørreundersøkelse: Dersom du har vært i kontakt med studentombudet, sett gjerne av 1 minutt til å besvare studentombudsundersøkelsen. Svarene du avgir er anonyme, og vil kun bli brukt til å forbedre studentombudets tjenester og til overordnet rapportering.