Wikier

Eksamen - Ofte stilte spørsmål for studenter

Her finner du oversikt over ofte stilte spørsmål om eksamen for studenter.


English version - Frequently asked questions for students

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Oppmelding til eksamen

Hvordan melder jeg meg til eksamen? Meld deg til eksamen via Studentweb innen gjeldende frist. Dette gjelder også for utsatt eksamen - kont.

Hvorfor får jeg ikke meldt meg til eksamen? Det kan være ulike grunner til at du ikke får meldt deg opp:

Jeg har meldt meg til eksamen i feil emnekode. Hva gjør jeg? Ta kontakt med Eksamenskontoret, se kontaktinformasjon nederst.


Jeg har to eksamener som kolliderer. Hva kan jeg gjøre? Du kan få gyldig fravær til eksamen i det ene emnet som kolliderer. Det er en forutsetning at emnene som kolliderer ligger i utdanningsplanen din, og at emnene ikke er bestått tidligere. Du søker ved å fylle ut dette skjemaet: Eksamenskollisjon.

Jeg har meldt meg til en eksamen, men er på utveksling. Hva gjør jeg? Ta kontakt med Eksamenskontoret. Se kontaktinformasjon nederst.


Jeg vil forbedre karakter. Kan jeg gjøre det på utsatt eksamen? Nei. Det er visse kriterier som må være oppfylt for å ha adgang til utsatt eksamen (kont). Forbedring av karakter kan kun gjøres ved ordinær eksamen.

Jeg skal ta gjentak av eksamen. Må jeg gjennomføre obligatorisk aktivitet på nytt selv om jeg har det godkjent fra tidligere semester? Du slipper å ta obligatoriske øvinger om igjen med mindre øvingsopplegget er vesentlig endret. Sjekk emnebeskrivelsen eller ta kontakt med din studieveileder dersom du er usikker.

Hvor mange eksamensforsøk har jeg i samme emne? Du kan i utgangspunktet ikke ta eksamen i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde eller femte og aller siste forsøk. Les mer om antall eksamensforsøk.


Jeg har ikke meldt meg til eksamen innen gjeldende frist. Hva gjør jeg? Du kan søke om etteroppmelding hvis du har en dokumentert grunn.

Kan jeg trekke en vurderingsmelding etter trekkfrist? Nei, du får ikke trukket deg fra eksamen etter at trekkfristen har gått ut. Dette vil telle som ett av tre eksamensforsøk. Trekkfrist er 14 dager før eksamensdato/uttaksdato. Fristen kunngjøres i Studentweb. OBS: Trekk fra utsatt eksamen/kont i august er 20. juli.


Eksamensgjennomføring

Hvor finner jeg eksamensdatoen til et emne? Eksamensdato fremgår av emnebeskrivelsen under fanen «eksamensinfo». Når du er oppmeldt i et emne, vil datoen også framgå på Studentweb.

Jeg er usikker på om jeg har fått godkjent obligatorisk aktivitet. Hva gjør jeg? Ta kontakt med instituttet som administrerer emnet.

Jeg finner ikke min romplassering for eksamen i Studentweb. Hvorfor? Mangel på romplassering til eksamen skyldes som regel at du ikke er registrert med godkjent obligatorisk aktivitet i emnet. Ta kontakt med din studieveileder hvis du mener dette er feil. Hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet, men likevel ikke er romplassert, ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no).

Kan jeg skrive med blyant ved skriftlig analog skoleeksamen? Nei, du må skrive med svart eller blå penn da det gjennomslagspapir du skriver på.

Jeg skal ta eksamen. Hvilke hjelpemidler kan jeg bruke på eksamen i mitt emne? Se eksamensinfo i emnebeskrivelsen for det emnet du skal ta eksamen i.

Kan jeg bruke Studentbevis-appen som gyldig legitimasjon på eksamen? Nei, mobilen må være avslått inne i eksamenslokalet. På eksamen gjelder kun gyldig legitimasjon som bankkort, førerkort, pass eller studentkortet (ikke studentbevis-appen). Førerkort-appen eller studentbevis-appen kan ikke brukes som legitimasjon.

Kan jeg avlegge eksamen i en annen NTNU-campusby enn den jeg studerer i (Trondheim, Ålesund, Gjøvik)? Nei. Av kapasitets- og ressurshensyn tilbys ikke eksamensavvikling på tvers av campusbyene. Eksamen arrangeres i den byen emnet tilhører.

Hva skjer hvis jeg må avlegge hjemmeeksamen fra en annen tidssone? NTNU planlegger ikke eksamen ut fra andre tidssoner. Kandidater som befinner seg i utlandet, må følgelig avlegge eksamen samtidig som kandidater i Norge, uavhengig av når på døgnet dette er der kandidaten befinner seg.

Vil Safe Exam Browser nedlåsing bli brukt ved hjemmeeksamen? Nei, hjemmeeksamen blir gjennomført uten noen form for nedlåsing, i din normale nettleser.

Jeg skal ha hjemmeeksamen i et emne med mye beregninger - kan jeg skrive for hånd? Faglærer kan velge å legge opp til mulighet for håndtegninger/beregninger. Kandidatene må selv digitalisere disse, f.eks. ved bruk av mobilkamera, og levere digitalt i Inspera Assessment. Les mer om håndtegninger på hjemmeeksamen her.

Kan jeg avbryte eksamen underveis? Som eksamenskandidat har du muligheten til å (1) trekke deg under eksamen eller (2) levere en blank besvarelse. Ved å (1) trekke deg signerer du på trekk under eksamen og ingen besvarelse går til sensur. Du vil få resultatet Avbrutt eksamen på Studentweb. Leverer du en blank besvarelse, vil denne gå til sensur og du vil få resultatet F i Studentweb. Både (1) og (2) teller som et eksamensforsøk. Begge alternativer gir adgang til utsatt eksamen i de emnene som har dette. NB! Digital eksamen: I Inspera heter valget for trekk (1) «Levere blankt». Du finner dette valget under "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne på skjermen.

Jeg (var syk og) kunne ikke møte til eksamen. Hva gjør jeg? Informasjon og lenke til søknadsskjema om gyldig fravær finner du her.

Tilrettelegging

Jeg har behov for tilrettelagt eksamen. Hva gjør jeg? Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om Tilrettelegging på eksamen. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler. Du søker om tilrettelegging ved å fylle ut dette skjemaet (PDF) og sender det inn via eDialog innen gjeldende frister.

Kan jeg ettersende dokumentasjon til søknaden etter fristen? Ja. Fristen for dette er én måned etter søknadsfristen, dersom ikke annet er avtalt.

Søknadsfristen har gått ut. Kan jeg likevel søke? Har du akutt oppstått skade/sykdom, kan du fremdeles søke. Det må fremgå av dokumentasjonen at behovet for tilretteleggingen har oppstått etter søknadsfristen. Se under "Akuttsøknad" på Tilrettelegging på eksamen

Jeg har søkt om tilrettelegging. Når og hvordan får jeg svar? Du mottar kvittering på e-post når vi har mottatt søknaden din. Svar på søknaden sendes til din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, sendes vedtaket som brev. Du får svar i god tid før eksamen. Innvilget tilrettelegging vil også fremgå på Studentweb.

Får jeg utvidet tid på hjemmeeksamen hvis jeg allerede har innvilget utvidet tid ved skriftlig skoleeksamen? Har du innvilget utvidet tid på skriftlig skoleeksamen, får du tilsvarende utvidet tid på hjemmeeksamener med ordinær varighet til og med 1 uke.

Jeg skal ha digital eksamen og er innvilget PC som tilrettelegging. Skal jeg ta med egen PC til eksamen? Nei. Alle som er innvilget PC skal benytte NTNUs utstyr.

Hvordan blir mine tilretteleggingsbehov ivaretatt på eksamensdagen? Eksamensinspektørene har oversikt over hvem i eksamenslokalet som skal ha tilrettelegging og påser at alle får den tilretteleggingen de er innvilget.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får den tilretteleggingen jeg har blitt innvilget? Ta kontakt med NTNU tilrettelegging (eksamen), skjema i NTNU hjelp Dersom feilen/mangelen oppdages først på eksamensdagen, be hovedinspektøren ta kontakt med Eksamenskontoret.

Kan jeg avlegge eksamen ved et annet lærested? Nei.

Sensur, begrunnelse og klage

Når er sensurfristen i emnet jeg har tatt? Sensur skal normalt foreligge innen tre uker, justert for eventuelle helligdager i sensurperioden. Sensurfristen vises på Studentweb.

Sensurfristen har gått ut, men jeg finner ikke resultatet mitt i Studentweb. Sensuren skal være tilgjengelig for studentene i Studentweb senest første virkedag etter sensurfristen. Eksamenskontoret publiserer all mottatt sensur fra instituttene forløpende. Dersom du ikke har fått beskjed om at sensuren er forsinket, må du anta at sensuren vil bli publisert i dagene rundt sensurfrist.

Sensuren/karakteren skulle kommet for lenge siden, men vi har ikke fått den. Dersom sensuren din er nevneverdig forsinket, anbefaler vi deg å ta kontakt med instituttet som eier emnet. Oversikt over fakultet og institutt på NTNU.


Kan jeg be om begrunnelse på sensuren/karakteren jeg har fått? Ja, se nettsidene våre for nærmere informasjon.

Jeg har bedt om begrunnelse på sensuren/karakteren min. Når kan jeg forvente svar? Det er fakultetet/instituttene som behandler begrunnelses- og klagesaker. Ta kontakt med det instituttet som eier emnet hvis du har spørsmål i tilknytning til din begrunnelsessak. Oversikt over fakultet og institutt på NTNU.

Kan jeg klage på sensuren/karakteren jeg har fått? Ja, se nettsidene våre for nærmere informasjon.

Jeg har klaget på sensuren/karakteren min. Når kan jeg forvente svar på klagen? Det er fakultetet/instituttene som behandler begrunnelses- og klagesaker. Ta kontakt med det instituttet som eier emnet hvis du har spørsmål i tilknytning til din klagesak. Oversikt over fakultet og institutt på NTNU.


Jeg ønsker en karakterutskrift. Hvor får jeg tak i det? Du kan bestille karakterutskrift med digital signatur når som helst gjennom Studentweb. Du finner dette under bestillinger. Hvis din studierett er utgått, kan du logge deg på Studentweb via ID-porten eller med fødselsnummer og PIN (ikke via Feide).

Vitnemål

Når får jeg vitnemålet mitt? Vitnemålet ditt produseres når utdanningsplanen din oppfyller kravet til graden. Som hovedregel produseres bachelorvitnemål i periodene juli/august/september og februar, og for øvrig på oppfordring (for enkeltstudenter) gjennom året. Mastervitnemål produseres fortløpende. I perioder med stor produksjon må det påregnes noen ukers ventetid. Inntil vitnemål foreligger, kan du be fakultetet ditt skrive en bekreftelse på oppnådd grad.

Hvor sendes vitnemålet mitt? Papirvitnemålet blir sendt med rekommandert post til hjemstedsadressen du har registrert i Studentweb. Hvis du får digitalt vitnemål vil du finne det i Vitnemålsportalen og i Studentweb. Du vil få en egen e-post/brev når det er produsert.

Jeg har ikke fått vitnemål, hvorfor ikke? Det kan være ulike årsaker til at du ikke har fått vitnemål.

  • Utdanningsplanen din er ikke orden. Ta kontakt med fakultetet ditt
  • Du har oppgitt feil adresse på Studentweb, så vitnemålet har blitt sendt i retur til NTNU
  • Du har glemt å hente ut vitnemålsforsendelsen hos Posten, så vitnemålet har blitt returnert til NTNU

Er det mulig å utsette utsteding av vitnemål? Kun bachelorstudentene kan reservere seg mot utstedelse av vitnemål. Du kan reservere deg mot å få bachelorvitnemålet utskrevet i inntil to semestre etter fullført bachelorgrad for å forbedre karakterer på emner som inngår i graden. Dette vil du få nærmere beskjed om i løpet av siste semester av utdanningen.

Jeg har mistet vitnemålet mitt. Hva gjør jeg? Vitnemål utstedes kun én gang, men vi tar kopi av alle vitnemål. Dersom vitnemålet ditt er tapt, vil du få en kopi. For øvrig anbefales bruk av Vitnemålsportalen.

Hva er Vitnemålsportalen? Vitnemålsportalen er en offentlig digital tjeneste som gjør det mulig å dele oppnådde grader og beståtte emner med arbeidsgivere og andre.

Kan jeg få kopi av vitnemålet mitt? Du kan be om å få kopi av vitnemålet ditt, men vær oppmerksom på at dette kan ta tid.

Annet

Jeg har fullført graden min og ønsker å forbedre karakter i noen emner. Hva gjør jeg? Studenter som har fullført og bestått en grad ved NTNU kan søke om emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. For å få en emnestudierett må du søke via Søknadsweb.

Jeg har mistet tilgang til emnene mine i Blackboard (undervisning). Hva gjør jeg? Ta kontakt med studieveileder på ditt institutt for hjelp.

Jeg ønsker tilgang til tidligere eksamensoppgaver. Hvor finner jeg det? Se om det er lagt ut (informasjon om) gamle eksamensoppgaver på Blackboard. Hvis du ikke finner noe der, ta kontakt med instituttet som eier emnet.

Jeg trenger en bekreftelser på studiepoeng/studieprogresjon som skal sendes til Statens Lånekasse, NAV eller andre instanser? Hva gjør jeg? NTNU rapporterer dine oppnådde studiepoeng til Lånekassen fortløpende (daglig). Eksamenskontoret kan gi deg bekreftelse på hvilke emner du er oppmeldt i inneværende semester. Trenger du mer detaljerte opplysninger om studieforløp/progresjon, ta kontakt med instituttet ditt.

Kan det foretas kontroll av hjelpemidler ved eksamen som avlegges hjemme? NTNU har ikke mulighet til å kontrollere bruk av hjelpemidler når eksamen avlegges hjemmefra. Ved hjemmeeksamen vil alle hjelpemidler være tillatt, men eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Ureglementert kommunikasjon med andre om eksamensoppgaver og utveksling av svar er å anse som juks. Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. Ved digital muntlig eksamen, må du være forberedt på å måtte vise fram legitimasjon med bilde, samt filme rommet du sitter i for å vise at du er alene. For nærmere informasjon og retningslinjer for muntlig eksamen, se Digital muntlig eksamen - for studenter.

Hva skjer hvis jeg blir tatt for juks på eksamen? Juks på eksamen kan medføre både annullering av gjeldende eksamen og utestenging fra NTNU, samt fratagelse av retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner underlagt universitets- og høyskoleloven i inntil ett år. For mer informasjon, se Juks på eksamen.

Kontakt

NTNU i Trondheim
E-post: eksamen@adm.ntnu.no
Besøksadresse: Kalvskinnet, Akrinn, Sverres gate 12, 5. etasje (T05.322)

Åpent etter avtale. Skal du levere noe, benytt postkassen utenfor døren.

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, postboks 8900, 7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik - studenttorget
E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no
Besøksadresse: Studenttorget i G-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik
Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund - Studentservice
E-post: studier@alesund.ntnu.no
Besøksadresse: Hovedbygget, 1. etg., Larsgårdsvegen 2
Postadresse: NTNU i Ålesund v/ Studentservice, postboks 1517, 6025 Ålesund

125775 Visninger