Wikier

Studierett

Du får studierett ved NTNU når du har akseptert tilbud om opptak til et studieprogram eller enkeltemne. Studieretten gir deg rett til å delta i all undervisning, veiledning, tilgang til læringsplattform og vurdering i samsvar med studieplan og emnebeskrivelser som inngår i studiet. For å beholde studieretten må du overholde visse krav.

English version - Admission to study

Ser du etter noe annet? Temaside om studier | Veiledning for studenter

Vilkår for å beholde studieretten

For å beholde studieretten må du betale pålagte avgifter (semesteravgift og kursavgift) og semesterregistrere deg hvert semester innen gjeldende frister. Du beholder studieretten inntil:

  • du trekker deg fra studieprogrammet.
  • studiene er fullført og bestått.
  • studieretten blir inndratt.

Inndragelse av studierett

Fakultetet fatter vedtak om tap av studierett. Du kan miste studieretten når du:

  • ikke betaler semesteravgiften. 
  • har overskredet den fastsatte grensen for normert og utvidet tid. Se informasjon nedenfor om utvidet studierett.
  • ikke har produsert studiepoeng de siste tre semestrene i det studentprogrammet du er tatt opp til. Merk at du kan søke ditt fakultet om å få en individuell utdanningsplan som går utover dette. Da må du vise til hvorfor du har behov for utvidet studierett.   
  • har brukt opp dine forsøk til eksamen i et emne som ifølge studieplanen er obligatorisk.
  • har gjennomført samme obligatoriske praksis to ganger, uten bestått resultat.
  • ikke fremlegger originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studieprogrammet når du blir bedt om det. Rektor fatter vedtak om opphør av studierett etter denne bestemmelsen.

Du som student skal varsles og ha anledning til å uttale deg innen gitte frister, før fakultetet vedtar tap av studierett. Du har rett til å klage til NTNUs klagenemnd på vedtaket. 

Hvis du fusker på eksamen eller obligatoriske aktiviteter, kan studieretten din midlertidig bli inndratt i maksimalt ett år. Se temasiden om juks på eksamen

Utvidet studierett

Hvis du er forsinket i studiene, kan studieretten utvides med 50 % av studieprogrammets normerte tid. Hvis du for eksempel er tatt opp på et 2-årig masterprogram på totalt 120 studiepoeng, vil du kunne søke om å få utvidet studieretten med ett ekstra år. I særlige tilfeller kan du søke om å få studieretten utvidet ytterligere. Studiene ved NTNU kan også gjennomføres som deltidsstudier for kortere eller lengre tid, og du har også mulighet til å søke om permisjon fra studiene hvis du har behov for det. Permisjon fra studiene skal ikke redusere dine muligheter til å få utvidet studierett. 

Hvem kontakter du i forhold til spørsmål om studierett?

Ta kontakt med studieveileder ved ditt fakultet hvis du har spørsmål tilknyttet studierett, tap av studierett eller utvidet studierett.

Reglement

Se §3 i Forskrift om studier ved NTNU om studierett og permisjoner.