Wikier

Juks på eksamen

NTNU ser svært alvorlig på juks. Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år. Utestengelse betyr at studenten mister all tilgang til NTNU, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet studenten jukset på vil bli annullert.

Det er ditt ansvar å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser, og hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Reglene for juks på eksamen gjelder også for obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Både den som mottar hjelp og den som gir hjelp under eksamen har begått juks, og konsekvensene kan bli de samme for begge.

Det er NTNUs nemnd for studentsaker som vedtar hvilke sanksjoner/reaksjoner juks skal få.

English version - Cheating on exams

Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Eksempler på juks

Dette er noen eksempler på juks. Denne listen er ikke en komplett liste over hva som kan være juks. Spør din faglærer eller studieveileder hvis du er i tvil om noe er juks.

 • Plagiat. Det vil si at man bruker tekst eller innhold som noen andre har laget og later som man har skrevet eller laget det selv. Det er for eksempel plagiat å bruke materiale som noen andre har laget uten å bruke kildehenvisninger. Det er også juks å skrive av fra kilder på nettet, andres oppgaver, fagbøker, artikler uten å markere tydelig for sitat og hvor sitatene eller innholdet er hentet fra. Det samme gjelder hvis man bruker kunstig intelligens-verktøy (ChatGPT eller lignende) uten at det er henvist til verktøyet. Les mer om hvordan man henviser til kilder på følgende nettside: https://i.ntnu.no/oppgaveskriving/bruke-og-referere-til-kilder. Se mer info om plagiat lenger ned på siden.
 • Selvplagiat: Å gjenbruke eget tidligere arbeid helt eller delvis uten referanse. Eksempelvis kopiere eller gjenbruke innhold fra en tidligere eksamensbesvarelse eller oppgaver, uten å referer til kilde.
 • Å levere arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn deg selv.
 • Samarbeide eller kommunisere med andre grupper eller enkeltpersoner på en måte som ikke er lov. Sjekk med din faglærer hvis du er i tvil om hva slags kommunikasjon som er lov på eksamen i ditt emne. Se egen info om hjemmeeksamen som varer til og med seks timer under.
 • Endre besvarelsen etter innlevering.
 • Bruke eller ha tilgang til ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen. Eksempelvis:
  • kalkulator eller PC som går ut over det tillatte i innhold/programmerbarhet.
  • programvare som er installert i forbindelse med eksamen som gjør det mulig å få tilgang til ulovlige hjelpemidler.
  • mobiltelefon eller andre digitale hjelpemidler (dette skal oppbevares på anvist plass under eksamen).
  • løsark, lapper, minnepenn med pensumrelevant innhold.
  • innskrevet/innlimt tekst av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker, formelsamlinger, egne kladdeark med allerede "kladdet tekst", pensumbøker eller andre relevante fagbøker.
  • ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på områder utenfor selve eksamenslokalet, f.eks. på toalettet.
  • ulovlige hjelpemidler som avdekkes ved kontroll som skjer før eksamen.
 • Ureglementert bruk av tillatte hjelpemidler
 • Urettmessig å ha skaffet seg tilgang til vurdering
 • Å få en annen person til å møte på eksamen i ditt sted eller få en annen person til å skrive besvarelsen for deg.
 • Å få andre til å signere for deg ved obligatorisk oppmøte.
 • Å få tilgang til eksamensoppgaven på en uredelig måte, før eksamen.
 • Å medvirke til at en annen student jukser
 • På andre måter handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved vurderingen eller i forbindelse med obligatoriske aktiviteter

Plagiat og manglende kildehenvisning

NTNU har et system for plagieringskontroll. Besvarelser blir kontrollert for plagiat både mot kilder på internett, tekstdatabaser og andre besvarelser. Besvarelser som innleveres til sensur blir tilgjengelig for plagieringskontroll av andre studenters besvarelser.

Det er viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser. Her får du info om hvordan du skal bruke og referere til kilder, bruk av referansehåndteringsverktøy og aktuelle kurs.

Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med din faglærer.

Om kommunikasjon på hjemmeeksamen

Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid.

På hjemmeeksamen som har en varighet til og med 6 timer, er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks. Det anses også som juks for begge studentene dersom en av studentene hjelper den andre under samme eksamen.

På langvarige hjemmeeksamener er det ikke nødvendigvis galt å kommunisere med andre om oppgaven. Spør din faglærer om hva som gjelder for ditt emne.

Hjelpemidler

Det er strenge regler for hvilke hjelpemidler som kan brukes på eksamen, og du er selv ansvarlig for å sette deg inn i hva som gjelder for ditt emne. Hvilke hjelpemidler som er tillatt, finner du info om på emnesiden og på forsiden av eksamensoppgaven.

Du finner info om hjelpemidler her.

Konsekvenser av juks

Hvis du blir tatt for å ha jukset kan det få alvorlige konsekvenser:

 • annullering av gjeldende eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs
 • utestenging fra NTNU i ett eller to semester . Da mister du også retten til å gå opp til eksamen ved andre utdanningsinstitusjoner som omfattes av Universitets- og høyskoleloven i samme periode (gjelder alle universitet og de fleste høyskoler)

Dette skjer når en student blir utestengt

Studenten:

 • kan ikke melde seg til eller gå opp til eksamen ved NTNU eller andre universitet og høyskoler i Norge som går inn under universitets- og høyskoleloven
 • kan ikke levere oppgaver, øvinger, få veiledning eller delta i praksis eller undervisning (unntatt forelesninger som er åpen for alle)
 • kan ikke gå opp til utsatt eksamen for emner der eksamen var i utestengingsperioden
 • mister adgang til læringsstøttesystem og eksamenssystem (Blackboard, Inspera osv)
 • kan ikke søke utveksling i utestengingsperioden
 • kan ikke be om begrunnelse eller klage på karakter i Inspera, man kan kreve begrunnelse eller klage på annen måte (les mere her)
 • adgangskort til NTNUs bygg blir sperret

Innleveringer og eksamener som ble avlagt før studenten blir utestengt, vil fortsatt være gyldig.

Studenten vil automatisk få tilbake studieretten når utestengingsperioden er ute.

Det vil ikke stå på vitnemålet at man har vært tatt for juks eller at man har vært utestengt.

Hvordan behandles mistanke om juks

Det gjøres svært grundige undersøkelser i juksesaker. Alle studenter som blir mistenkt for juks vil alltid få mulighet til å forklare seg og fortelle sin side av saken.

Så lenge en student er mistenkt for juks, vil studenten ha studierett som vanlig. Det er først når NTNUs nemnd for studentsaker har fattet vedtak om utestenging at studieretten blir stengt.

Studenten vil bli informert på hvert steg i prosessen, som for eksempel når saken blir sendt til nemnda for studentsaker, hvilken dato saken skal behandles, og om en klage er videresendt til Felles klagenemnd. Studenten vil også bli orientert om nye opplysninger i saken som det forutsettes at studenten kan ha interesse av å uttale seg om.

Mistanke om fusk i NTNU-emner i fellesgradsprogram (f.eks. Erasmus Mundus Joint Masters) behandles på samme måte som fusk i andre emner. Det er kun NTNUs nemnd for studentsaker som kan vedta reaksjoner i saken.

Behandlingstid

Det tar vanligvis ganske lang tid før en sak om mistanke om fusk er avgjort. Det vil vanligvis ta ca. 4-6 mnd. fra saken oppstår til nemnda for studentsaker har avgjort saken.

Advokat

Studenten har krav på å få dekket advokatutgifter hvis det blir reist sak om utestenging. Det betyr at retten til å få dekket utgifter til advokat inntrer når saken blir sendt til nemnda for studentsaker med forslag om utestenging. Det er nemnda for studentsaker som behandler juksesaker og som eventuelt bestemmer at studenten skal utestenges.

Det er helt frivillig om man ønsker å benytte seg av advokat. Hvis studenten ønsker advokat, er det studenten selv som må ta kontakt med advokat.

Ofte stilte spørsmål om juks

Hva skjer hvis studenten deltar i et gruppearbeid når studenten blir utestengt? Da vil ikke studenten lenger kunne delta i gruppen.

Vil det være mulig å få karakter/sensur på en eksamen hvis den er avlagt før utestengingen, men sensur faller etter at utestengingen er iverksatt? I så fall, hvor henvender man seg? Ja, studenten vil få karakter. Studenten kan logge seg på Studentweb for å se karakteren.

Vil obligatoriske aktiviteter som leveres før studenten ble utestengt, være gyldig? Obligatoriske aktiviteter som er levert før studenten ble utestengt, vil være gyldig hvis de blir godkjent. Om de vil være godkjent for en senere eksamen i emnet kommer an på om det er adgang til å ta med seg tidligere godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet. Dette må studenten undersøke med det instituttet som emnet hører inn under.

Hva skjer hvis studenten blir utestengt midt i et semester? Da vil utestengingen gjelde for resten av semesteret og eventuelt neste semester.

Er det mulig å be om at en utestenging blir utsatt til et senere tidspunkt? Studenten kan be om at utestengingen blir utsatt til klagefristen er ute eller til klagen er endelig avgjort, men hovedregelen er at det ikke gis utsatt iverksettelse. Hvis studenten får innvilget utsatt iverksettelse til klagen er endelig avgjort og studenten ikke får medhold i klagen, vil studenten bli utestengt når klagen er avgjort.

Hvordan kan studenten melde seg opp til emner i semesteret etter en utestenging når fristen for oppmelding var i utestengingsperioden? NTNU kan melde opp studenten. Studenten kan ta kontakt med sin studieveileder eller eksamenskontoret:

Retningslinjer

Saker der det er mistanke om juks sendes til:

 • Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø (saker ved campus Trondheim) -ephortekode AUD-SUL
 • Seksjon for utdanning Gjøvik (saker ved campus Gjøvik) - ephortekode AUD-SGJ
 • Seksjon for utdanning Ålesund (saker ved campus Ålesund) - ephortekode AUD-SAL

Les mer i retningslinjer ved behandling av juks eller forsøk på juks til eksamen ved NTNU, om hvordan saker behandles der det er mistanke om juks.

Studentombud

Er du anklaget for juks på eksamen, ta gjerne kontakt med studentombudet for en uformell samtale.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til innholdet på denne siden, kan du kontakte: