Wikier

Begrunnelse og klage

Her kan du finne informasjon om hvordan du ber om begrunnelse på karakter, klager på karakter og klager på andre enkeltvedtak.

English version - Explanation of grades and appeals

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen


Be om begrunnelse på karakter (sensurvedtak)

Før du ber om begrunnelse på en karakter, bør du først lese gjennom sensorveiledningen tilknyttet eksamen. Det skal være utarbeidet skriftlig sensorveiledning til alle eksamener og denne skal være tilgjengelig etter at karakter i emnet er kunngjort.

Frist

 • Du må be om begrunnelse senest 1 uke etter at sensur er kunngjort. Unntak: For privatister og studenter uten aktiv studierett som ikke kan be om begrunnelse gjennom Studentweb, er fristen 3 uker etter at sensur er kunngjort.
 • Hvis det kun settes én karakter i emnet, kan du kreve begrunnelse først når denne karakteren er publisert.
 • Hvis et emne består av flere delvurderinger, må du be om begrunnelse etter hver delvurdering.
 • Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må du framsette krav om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt.
 • Ved begrunnelse på karakter av gruppearbeid der det gis en felles karakter, må du be om begrunnelse individuelt. Når det gis individuell begrunnelse på et gruppearbeid, er det kun den/de gruppemedlemmene som har fått begrunnelse som får forlenget sin klagefrist.

Hvordan be om begrunnelse?

Krav om begrunnelse fremsettes via Studentweb.

 Logg inn i Studentweb

Trykk "Mer" i menyen øverst på siden og velg "Begrunnelse og klage". Klikk på emnet du vil ha begrunnelse i og benytt knappen "Be om begrunnelse på sensur".

Privatist / ikke aktiv studierett

Privatister og personer uten aktiv studierett skal som hovedregel be om begrunnelse via Studentweb (se over).

Har du ikke nødvendig brukertilgang, benytt PDF-skjema under:

 • Skjema for krav om begrunnelse (pdf): bokmål | nynorsk | engelsk
 • Send skjemaet til fakultetet emnet tilhører
 • Skjemaet må signeres
 • Frist for innsending: 3 uker etter at karakter er kunngjort

Svar på krav om begrunnelse

Du mottar normalt begrunnelsen i løpet av to uker, enten muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

Når du ber om begrunnelse via Studentweb, vil du normalt få e-postvarsel når skriftlig begrunnelse er formidlet av faglærer/sensor. Begrunnelsen tilgjengeliggjøres som hovedregel i Inspera Assessment. Logg inn i Inspera Assessment og finn den aktuelle eksamenen under "Arkiv". Klikk "Se flere detaljer" for å lese begrunnelsen.

Unntak:

 • I noen tilfeller benyttes ikke Inspera Assessment til å gi begrunnelser
 • Krav om begrunnelse er fremsatt via skjema (se over)

I slike tilfeller vil du motta begrunnelsen enten på e-post eller per post. Studenter som har opprettet Digital postkasse får eventuelle brev tilsendt digitalt.


Klage på karakter (sensurvedtak)

 1. Du kan klage på karakteren hvis du mener at denne ikke samsvarer med din faglige prestasjon. Før du vurderer å klage på karakter, bør du først lese gjennom sensorveiledningen tilknyttet eksamen og be om begrunnelse på karakter. Det skal være utarbeidet skriftlig sensorveiledning til alle eksamener og denne skal være tilgjengelig etter at karakter i emnet er fastsatt. Det er likevel mulig å klage uten å ha bedt om begrunnelse.
 2. Ved klage på karakterfastsettingen av gruppearbeid, der det gis en felles karakter, klager du individuelt. En eventuell endring etter klage vil kun gjelde for den/de gruppemedlemmene som har klaget.
 3. Du kan ikke klage på karakterer i eksamener som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve. For eksempel muntlig eksamen og praksisopplæring.
 4. Som student kan du klage først når karakter for emnet er kunngjort. Dersom emnet består av flere delvurderinger, må du angi hvilken eller hvilke delvurderinger klagen gjelder. Dette forutsetter at det er gitt egen karakter på de enkelte delene. Merk at hvis du klager på en mappevurdering, vil alle delene i mappen bli vurdert på nytt.
 5. Emnebeskrivelsen kan fastsette at du kan klage allerede etter en delvurdering når resultatet er til hinder for videre progresjon i semesteret.
 6. Ved klage skal det oppnevnes nye sensorer, som ikke skal ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens bakgrunn for klagen.
 7. Resultatet fra klagesensuren blir den endelige karakteren og kan være den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige sensuren. Ny sensur er endelig og kan ikke påklages.
 8. Hvis du har tatt eksamen på nytt for å forbedre karakteren, og klager på denne karakteren, vil du få den karakteren som er best av den karakteren du hadde etter den første eksamen og karakteren etter klage på den andre eksamen.
 9. Hvis karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og bedømmelsen av den skriftlige prøven blir endret som resultat av en klage, holdes ny muntlig eksamen for fastsetting av endelig karakter.
 10. Klagesensur som avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal vurderes på nytt før endelig karakter fastsettes. Det er kun her din eventuelle begrunnelsen blir tilgjengelig for sensorene.
 11. Klage på sensur kan trekkes inntil saken er avgjort.
 12. Hvis du har strøket på eksamen og venter på svar fra klagesaken din, skal du melde deg opp til utsatt eksamen i emnet innen oppmeldingsfristen. Det er ikke mulig å melde seg opp i emnet etter fristen hvis du ikke får medhold i klagen. Dersom resultatet endres fra ståkarakter til strykkarakter etter oppmeldingsfrist, må du snarest kontakte Eksamenskontoret for eventuell oppmelding til utsatt eksamen.

Frist

 • Klagen må sendes inn senest tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort.
 • Hvis du har bedt om begrunnelse for karakteren eller klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra du har fått begrunnelsen eller klagen over formelle feil er avgjort.

Hvordan klage på karakter?

Klage på karakter fremsettes i Studentweb.

 Logg inn i Studentweb

Trykk "Mer" i menyen øverst på siden og velg "Begrunnelse og klage". Klikk på emnet du vil klage på karakteren i og benytt knappen "Klage på sensur". Hvis det ikke er mulig å klage på karakteren i Studentweb, benytt PDF-skjemaet for klage på karakter (se nedenfor).

Privatist / ikke aktiv studierett

Privatister og personer uten aktiv studierett skal som hovedregel klage på karakter via Studentweb (se over).

Har du ikke nødvendig brukertilgang, benytt PDF-skjema:

Husk at klageskjema (pdf) må signeres.

Svar på klage

Behandling av klagesaker skal skje uten ugrunnet opphold, det vil si så raskt som mulig. Se forvaltningsloven §11a. Om saken ikke er ferdigbehandlet i løpet av en måned skal instituttet sende et foreløpig svar til studenten. Ny karakter vil være synlig i Studentweb, og du mottar en e-post når ny karakter er registrert i protokoll.


Klager på enkeltvedtak

Som student kan du klage på alle enkeltvedtak som gjøres, som f.eks.

 • Avgjørelse om opptak
 • Karakter (sensurvedtak)
 • Formelle feil ved eksamen, som feil ved eksamensavviklingen, oppgavene eller gjennomføringen av sensuren
 • Avslag på søknad om å få gå opp til eksamen
 • Avslag på søknad om fritak for eksamen
 • Avslag på godkjenning av kurs/praksis som er et nødvendig ledd i studiet
 • Avslag på godkjenning av opplæringsprogrammet i doktorgradsstudiet
 • Avslag på søknad om innpassing av ekstern utdanning
 • Avslag på søknad om dispensasjon fra regelen om oppflytting i årskurs og tap av studierett
 • Avslag på søknad om rett til bruk av tittel på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Avvisning av en søknad/krav/klage, f.eks. på grunn av fristbrudd
 • Avslag på søknad om tilrettelegging

Klage på avgjørelse om opptak

Send klagen til den institusjonen som har behandlet søknaden/den du har fått begrunnelsen fra. Klagefristen er tre uker fra underretting om avslaget er kommet frem til deg, eller fra du har fått begrunnelse for avslaget.

Klage på formelle feil

Har det vært feil ved eksamensavviklingen, oppgavene eller gjennomføringen av sensuren, kan du klage over formelle feil ved eksamen. Eksempel på formelle feil kan være forstyrrelser i eksamenslokalet, feil i eksamensoppgaven eller oppgaver som er gitt utenfor pensum. Hvis det ikke er brukt ekstern sensor der dette er et krav, vil det være en formell feil ved sensureringen.

Hvis man finner at det er begått formelle feil, blir sensurvedtaket opphevet. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve som må tas for å få et gyldig resultat.

Klagen sendes til det fakultetet som er ansvarlig for emnet, se fakultetsoversikt. (Benytt postmottak-adressen du finner under "Kontakt oss" på ditt fakultets nettside - postmottak@[fakultet].ntnu.no). Klagefristen er tre uker fra du er, eller burde være, kjent med grunnen til at du klager. Har du sendt krav om begrunnelse for eller klage på karakteren, løper klagefristen fra du har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen.

Hvor skal klagen sendes - og når er fristen?Send klagen til enheten som fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er kommet fram til deg. I visse tilfeller kan klagen behandles selv om fristen har utløpt. Se egen veiledning for klage på karakter (sensurvedtak) over.

Hvem behandler klagen?

Klagen skal først behandles av den samme enheten som tidligere har fattet vedtaket, og som kan:

 • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
 • Oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet
 • Opprettholde vedtaket

Hvis vedtaket opprettholdes skal klagen oversendes overordna organ (klageinstansen) som skal ta endelig stilling til klagen. For de fleste enkeltvedtak er NTNUs nemd for studentsaker klageinstans. Men studiereglement og spesielle forskrifter kan ha andre regler.

For avslag på søknad om opptak, som organiseres gjennom Samordna opptak (SO), er det opprettet en felles nasjonal klagenemnd.

NTNUs nemd for studentsaker

NTNUs nemd for studentsaker er opprettet av NTNU-styret og har fem medlemmer. Lederen skal oppfylle de lovbestemte krav for dommere. To medlemmer skal være fra det vitenskapelige personalet og to skal være studenter.


Lover og regler


Kontakt og hjelp

Har du spørsmål om begrunnelse eller klage, kontakt det instituttet som tilbyr emnet det gjelder (se under "ansvarlig enhet" på emnesiden).

Se også