Wikier

Nemnd for studentsaker

NTNUs nemnd for studentsaker er institusjonens øverste klageorgan, og behandler saker som berører studentene. Nemnda er viktig for å kvalitetssikre arbeidet ved NTNU. Nemnda skal bidra til at studentene får en rettferdig, forutsigbar og upartisk behandling av saken sin.


In English - Appeals Committee

Mer om begrunnelse og klage | Oversende sak til nemnda for studentsaker


Nemndas mandat

Nemndas mandat følger av universitets- og høyskolelovens (uhl.) bestemmelser på de enkelte saksområder.

Nemnda for studentsaker er klageinstans i saker om:

 • klager over institusjonens enkeltvedtak overfor studentene, jf. uhl. § 5-1
  • Hva som regnes som enkeltvedtak fremgår av uhl. § 7-6 (2). Det kan f.eks. være vedtak om opptak til utdanning, godkjenning av utdanning, rett til å gå opp til eksamen, tilrettelegging.
 • klager over formelle feil, jf. uhl. § 5-2

Vedtak som er truffet av nemnda som klageinstans er endelig og kan ikke påklages.

I tillegg behandler nemnda som første instans saker om:

 • reaksjoner ved bruk av falske dokumenter, jf. uhl. § 3-7 (8)
 • annullering av eksamen eller prøve på grunnlag av fusk eller uredelig opptreden, jf. uhl. § 4-7
 • utestenging og bortvisning, jf. uhl. § 4-8
 • salærnedsettelse, jf. uhl. § 4-8 (5)
 • utestenging grunnet straffbare forhold, jf. uhl. § 4-9
 • utestenging grunnet skikkethetsvurdering, jf. uhl. § 4-10
 • utestenging ved bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, jf. uhl. § 7-9

Vedtak som er truffet av nemnda som første instans, kan påklages til Felles klagenemnd.

For en som er part i en sak der NTNUs nemnd for studentsaker har fattet et vedtak, er det anledning til å gå til søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket. Merk at det først er anledning til å gå til søksmål hvis det opprinnelige vedtaket er påklaget til og avgjort av NTNUs nemnd for studentsaker. Søksmål kan likevel reises dersom det har gått seks måneder fra klagen første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at nemndas avgjørelse ikke foreligger, jf. forvaltningsloven § 27 b.

Medlemmer

Nemnda består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Nemndas eksterne leder fyller de lovbestemte kravene for lagdommere. To av medlemmene er vitenskapelig ansatte ved NTNU og to er studenter ved NTNU.

MedlemPersonlig varamedlem
Fylkesnemndsleder Børge Tronvold (leder)Seksjonssjef Robert Envik (nestleder)
Professor Ivar Ståle ErtesvågUniversitetslektor Bente Alm
Universitetslektor Wenche Natland DahlenDosent Sven Inge Molnes
Student Pia SalminenStudent Victoria Holmstad-Solberg
Student Herman NesseStudent Jakob Øygarden Selfors

Sekretariat

Nemndas sekretariat består av Trine Gjerstad, rådgiver i HR- og HMS-avdelingen.

Møtedatoer og dokumentfrister våren 2024

MøtedatoEnhetenes dokumentfrist
17. januar5. januar
7. februar26. januar
28. februar16. februar
20. mars8. mars
16. april5. april
24. april12. april
22. mai3. mai
12. juni31. mai

Årsrapport

Lov- og regelverk

Se også

Kontakt

 • For spørsmål om klagebehandling på fakultetsnivå, ta kontakt med det aktuelle fakultet
 • For spørsmål vedrørende saker om juks, kontakt seniorrådgiver Anne-Marie Snekvik eller seniorrådgiver Ragnar Veien Tundal.
 • For spørsmål vedrørende klagesaker, tidspunkt for møter i klagenemnda eller andre henvendelser, sendes på epost til nemnda.

Child Pages (1)

 • Oversende sak til nemnda for studentsaker

  Denne siden er en veileder for deg som ansatt, om hvordan du skal oversende sak til NTNUs nemnd for studentsaker. Ser du etter noe annet? NTNUs nemnd for studentsaker| Mer om begrunnelse og klage...