Wikier

Om NTNUs...

Studieprogramråd

På denne siden finner du informasjon om studieprogramrådets funksjon, mandat og sammensetning.


Temaside om råd og utvalg | Hovedside om utdanningskvalitet

In English: Programme Council


Om studieprogramrådet

Alle studieprogram skal ha en studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette er på plass ligger hos dekanen.

NTNUs kvalitetssystem for utdanning fastslår:

"Studieprogramrådet er et rådgivende organ som skal bidra i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet. Studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra eksterne aktører. Et studieprogramråd kan fungere som råd for flere studieprogram".

Studieprogramrådet er en arena for utvikling av studieprogrammet med innspill fra arbeidslivet. Studieprogramrådet skal bidra til helhet, sammenheng og relevans i studieprogrammet og gi strategisk støtte til studieprogramleder.

Føringer for arbeidet i studieprogramrådet gis i blant annet i:

Se også NTNUs samleside over generelle lover og regler for utdanningsvirksomheten.

Mandat

Gjeldende fra 01.01.2018. Rektorvedtak.

Studieprogramrådet skal gi råd til dekan og instituttledere i saker som vedrører studieprogrammets kvalitet, faglige og pedagogiske profil, innhold, struktur og gjennomføring.

Rådets oppgaver

 • Ivareta langsiktig utvikling av studieprogrammet for å imøtekomme samfunnsoppdraget, kravet om relevans, og kravet om forskningsbasert utdanning
 • Bidra til å sikre kvalitet og relevans i studieprogrammet/-ene gjennom utvikling av læringsutbyttebeskrivelser, og anbefale nødvendige tiltak
 • Følge med på frafall og gjennomstrømming og anbefale nødvendige tiltak
 • Gi råd om studieprogrammets design; sammensetning av emner, progresjon, spesialiseringer/studieretninger og valgmuligheter inkludert studentutveksling
 • Vurdere om emner som inngår i programmet har læringsaktiviteter og vurderingsformer som bidrar til å oppnå studieprogrammets/-enes totale læringsutbytter
 • Gi innspill til den årlige studieprogramevalueringa
 • Bidra i og følge opp de periodiske evalueringene av studieprogrammet
 • Gi råd om utvikling av læringsmiljøet på studieprogrammet
 • Uttale seg i høringssaker som angår studieprogrammet
 • Gi råd om studentrekruttering og markedsføring, samt opptakskrav og dimensjonering.

Sammensetning og funksjonstid

Studieprogramrådet oppnevnes av dekanen. Dekanen avgjør hvilke studieprogram som skal inngå i samme studieprogramråd. Der det er flere studienivå (årsstudier, bachelorutdanninger, videreutdanninger og masterutdanninger, videreutdanninger i denne sammenheng forstås som videreutdanning som bygger på bachelorgrad og er en del av ordinær studieportefølje, unntak for betalingsstudier), fra årsstudier til masterutdanning, bør disse dekkes av samme studieprogramråd.

Studieprogramrådet skal normalt ha følgende sammensetning:

 • Studieprogramleder(e)
 • Eventuell(e) studieprogramkoordinator(er)
 • Vitenskapelig tilsatte som representerer den faglige bredden i studieprogrammet/-ene
 • Studentrepresentanter
 • Eksterne representanter fra relevant arbeidsliv
 • Administrativt tilsatt, som kan fungere som sekretariat for rådet

Eventuelle avvik fra foreslått sammensetning må begrunnes.

Et studieprogramråd skal helst ikke overskride 10 medlemmer. Hvis rådet dekker flere studieprogram med ulike studieprogramledere, bør ledelse av studieprogramrådet gå på omgang mellom studieprogramlederne. Hvis et studieprogram tilbys i flere studiebyer, skal studieprogramrådet sammensettes slik at alle studiebyene er representert.

Studieprogramrådet møtes normalt 1–2 ganger per semester, og møtene bør knyttes til milepæler i studieåret, eksempelvis arbeidet med studieplaner og kvalitetsmelding. Funksjonsperioden er 4 år. Studentrepresentantene har ett års funksjonstid og oppnevnes av studentrådet ved fakultetet.

Studieprogram som tilbys i flere studiebyer skal ha felles studieprogramråd og en studieprogramleder, men kan ha stedlig(e) studieprogramkoordinator(er). Studieprogramkoordinator utpekes av dekan og skal, i nært samarbeid med studieprogramleder, koordinere og gjennomføre faglige aktiviteter i gjeldende studieby.

Studieprogramleder og eventuelle studieprogramkoordinatorer utgjør studieprogrammets samlede ledelse. Kompensasjon i henhold til bestemmelsene i Statens personalhåndbok kan gis til eksterne medlemmer.

Studentenes deltakelse

Studentene er involvert i studieprogramevaluering gjennom:

 • representasjon i alle studieprogramråd, og at
 • emnerapport med studentevaluering går til studieprogrammene de er tilknyttet.

Fakultetenes mandater

Se også