Wikier

Råd og utvalg ved...

Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

På denne siden finner du:

 • Mandat for studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap &
 • Oversikt over medlemmene i studieprogramrådene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Inn- og utmelding av medlemmer i studieprogramråd meldes inn via:

Inn- og utmelding av studentrepresentanter kan kun meldes inn av studentrådets medlemmer.


Lenker til engelsk versjon og andre studieprogramrådsrelevante wiki-sider:


Mandat

Studieprogramrådet skal gi råd til dekan og instituttledere i saker som vedrører studieprogrammets kvalitet, faglige og pedagogiske profil, innhold, struktur og gjennomføring.

Rådets oppgaver:

 • Ivareta langsiktig utvikling av studieprogrammet for å imøtekomme samfunnsoppdraget, kravet om relevans, og kravet om forskningsbasert utdanning
 • Bidra til å sikre kvalitet og relevans i studieprogrammet/-ene gjennom utvikling av læringsutbyttebeskrivelser, og anbefale nødvendige tiltak
 • Følge med på frafall og gjennomstrømming og anbefale nødvendige tiltak
 • Gi råd om studieprogrammets design; sammensetning av emner, progresjon, spesialiseringer/studieretninger og valgmuligheter inkludert studentutveksling
 • Vurdere om emner som inngår i programmet har læringsaktiviteter og vurderingsformer som bidrar til å oppnå studieprogrammets/-enes totale læringsutbytter
 • Gi innspill til den årlige studieprogramevalueringa
 • Bidra i og følge opp de periodiske evalueringene av studieprogrammet
 • Gi råd om utvikling av læringsmiljøet på studieprogrammet
 • Uttale seg i høringssaker som angår studieprogrammet
 • Gi råd om studentrekruttering og markedsføring, samt opptakskrav og dimensjonering.

Sammensetning og funksjonstid:

Studieprogramrådet oppnevnes av dekan. Dekan avgjør hvilke studieprogram som skal inngå i samme studieprogramråd. Der det er flere studienivå, fra årsstudier til masterutdanning, bør disse dekkes av samme studieprogramråd.

Studieprogramrådet skal normalt ha følgende sammensetning:

 • Studieprogramleder/-e
 • Eventuell(e) studieprogramkoordinator(er)
 • Vitenskapelig tilsatte som representerer den faglige bredden i studieprogrammet/-ene
 • Studentrepresentanter
 • Eksterne representanter fra relevant arbeidsliv
 • Administrativt tilsatt, som kan fungere som sekretariat for rådet

Eventuelle avvik fra foreslått sammensetning må begrunnes.

Et studieprogramråd skal helst ikke overskride 10 medlemmer. Hvis rådet dekker flere studieprogram med ulike studieprogramledere, bør ledelse av studieprogramrådet gå på omgang mellom studieprogramlederne. Hvis et studieprogram tilbys i flere studiebyer, skal studieprogramrådet sammensettes slik at alle studiebyene er representert.


Bachelorprogramrådene


Audiologi - Bachelor

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Lars Gunnar Rosvoldaunet
Sekretær: Hans Olav Damstuen

Lars Gunnar Rosvoldaunet
Marte Kristine Lindseth
Hans Olav Damstuen
Camilla Mikalsen
Kenneth Ervik
Arne Rødvik
Torvald Vrålstad
Tia Grindsalen Conn
Sigrid F. Oldertrøen
Universitetslektor
Universitetslektor
Seniorkonsulent
Seniorrådgiver
Audiolog
Audiofysiker
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
Statped
St. Olav
OUS - Rikshospitalet
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Statped Nord
Høresentralen
ØNH-avd, CI-enheten
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Nettside: Audiologi - Bachelor


Bevegelsesvitenskap - Bachelor og Årsstudium

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Ellen Marie Bardal
Sekretær: Caroline Holden

Ellen Marie Bardal
Beatrix Vereijken
Gertjan Ettema
Stig Arve Sæther
Caroline Holden
Marte Wivestad
Liv Riseth
Ingeborg Frøystad
Hedwig Maria Samuelsson
Joar Ulvnes
Førsteamanuensis
Professor
Professor
Førsteamanuensis
Seniorkonsulent
Avdelingsleder Idrett
-
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Heimdal videregående skole
Trondheim kommune
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
-
Rådmannens fagstab
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Nettside: Bevegelsesvitenskap - BachelorNettside: Bevegelsesvitenskap - Årsstudium


Ergoterapi - Bachelor

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Malin Eerola
Sekretær: Hans Olav Damstuen

Malin Eerola
Elin Andresen Leistad
Guri Einbu
Eli Langørgen
Jon Wilhelm Kjærsrud
Christan Faldahl
Beate Kornberg
Hilde Kristin Albrigsten Aam
Monica Helen R. Buseth
Nina Lysø
Stine Bjøralt
Hans Olav Damstuen
Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Studentrepresentant
Studentrepresentant
-
-
-
-
Studiekonsulent
Seniorkonsulent
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Gloppen kommune
Sykehuset Innlandet
NAV
Trondheim kommune
NTNU
NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
-
-
-
-
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Nettside: Ergoterapi - Bachelor


Fysioterapi - Bachelor

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Siri Merete Brændvik
Sekretær: Hans Olav Damstuen

Siri Merete Brændvik
Vigdis Fuglesang
Per Johnny Garli
Sylvia Søderstrøm
Hans Olav Damstuen
Gard Myhre
Hege Nervik Almli
Heidi Dahlen Moen
Lene Grindvik
Hanna Solberg Christoffersen
Mari Eide Lindsheim
Førsteamanuensis
Høgskolelærer/øvingslærer
Universitetslektor
Professor
Studiekonsulent
-
Fysioterapeut og praksisansvarlig
-
-
Studentrepresentant FT20
Studentrepresentant FT20
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Trondheim kommune
St. Olavs
Melhus kommune
Namdal rehabilitering
NTNU
NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fysioterapitjenesten
KKS
-
-
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Nettside: Fysioterapi - Bachelor


Paramedisin - Bachelor

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Heidi Libæk Wold
Sekretær: Stine Bjøralt

Heidi Libæk Wold
Hege Kletthagen
Bjarne Kjartan Thaule
Stine Bjøralt
Ann-Karin Røgholt
Pål Anders Mæhlum
Dag Frode Kjernlie
Sofie Larsen
Magnus Sakshaug
Førstelektor
Førsteamanuensis
Høgskolelærer
Seniorkonsulent
Enhetsleder / lege
Avdelingssjef Kompetanseavdelingen
Avdelingssjef Luftambulanse
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Legevakt Trysil kommune
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
NTNU
NTNU
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Enhet for legesenter og beredskap
Divisjon Prehospitale tjenester
-
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik


Nettside: Paramedisin - Bachelor


Radiografi - Bachelor

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Nina Hanger
Sekretær: Marthe Elise Jensen

Nina Hanger
Guro Sørhagen
Øystein Olsen
Astrid Berntsen
Marthe Elise Jenssen
Tonje Apalen-Velde
Wilhelm Iversen
Anniken Jansen
Carmen Victoria Ortiz Skille
Førstelektor / nestleder utdanning
Studieprogramkoordniator
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Studiekonsulent
Beskrivende radiograf
Radiograf
Studentrepresentant Trondheim
Studentrepresentant Gjøvik
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Helse Fonna
St. Olavs
NTNU
NTNU
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
-
-
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk


Nettside: Radiografi - Bachelor


Sykepleie - Bachelor

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Lars Andre Olsen
Sekretær: Magnus Clark

Lars Andre Olsen
Ola Bratås
Else Berit Steinseth
Jorunn Andrea Brænd
Siv Sønsteby Nordhagen
Lindis Helberget
Magnus Clark
Mari Aasen
Ann Elin Myklebust
Gørill Tranås
Ingrid Omtvedt
Andreas Foss Follesø
Ida Marie Juul
Alexander Røsjø Lobo
Emmy Maria Rølvaag Riktor
Amy Henriette Nguyen-Bergset
Studieprogramleder
Førsteamanuensis
Førstelektor
Førsteamanuensis
Førstelektor
Førstelektor
Seniorkonsulent
-
-
-
Praksiskoordinator
-
-
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Gjøvik kommune
Ålesund kommune
Trondheim kommune
Sykehuset Innlandet HF
Helse Møre og Romsdal HF
St. Olav
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Fakultet for medisin og helsevitenskap
-
-
-
Divisjon Gjøvik-Lillehammer
-
-
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Ålesund


Nettside: Sykepleie - Bachelor


Vernepleie - Bachelor

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Tale Gjertine Bjørgen
Sekretær: Ilaria Tedeschi

Tale Gjertine Bjørgen
Odd Morten Mjøen
Torunn Hatlen Nøst
Anne Siri Stornes
Ilaria Tedeschi
Hilde Weltsch
Hege Kolstad Aarvåg
May Eva Aftret Hovin
Sigrun Maria Endresen
Sunniva Odden
Amanda Therese Berg Nilsson
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis / Nestleder utdanning
Universitetslektor
Seniorkonsulent
Avdelingsleder
Vernepleier
-
Studentrepresentant 1. studieår
Studentrepresentant 2. studieår
Studentrepresentant 3. studieår
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Trondheim kommune
Trondsletten habiliteringssenter
Melhus arbeidssenter
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse
Heimdal bo- og aktivitetstilbud
Habiliteringstjenesten for barn og unge
-
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse


Nettside: Vernepleie - Bachelor


Masterprogramrådene


Avansert klinisk allmennsykepleie - Master

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Nina Beate Andfossen
Sekretær: Gro Jeppestøl Vatne

Nina Beate Andfossen
Rigmor Einang Alne
Susan Saga
Lisbeth Kjelsrud Aas
Jannike Dyb Oksavik
Tone Andersen-Hollekim
Gro Jeppestøl Vatne
Åste Renolen
Bodil Marit Haugen Våge
Eva Rinnan
Ingrid Marlene Austberg
Maria Halse
- oppnevnes høsten 23
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Seniorrådgiver
Prosjektleder
Rådgiver
Seniorrådgiver
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Gjøvik kommune
Ålesund kommune
Trondheim kommune
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Undervisningssykehjem
Stab helse og velferd
Kommunedirektørens fagstab
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Nettside: Avansert klinisk allmennsykepleie - Master


Farmasi - Master

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Siver A. Moestue
Sekretær: Kirsti Haave Singsaas

Siver A. Moestue
Michael Due Larsen
Kirsti H. Singsaas
Linda Amundstuen
Pål-Didrik Hoff Roland
Martin Grotnes
Ariel Strøm Skjærvø
Emma Remen Singstad
Professor
Førsteamanuensis
Studiekonsulent
Førstelektor
Leder / Cand.pharm.
Fagdirektør
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
Nord universitet
RELIS
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
NTNU
NTNU
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
RELIS Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin


Nettside: Farmasi - Master


Folkehelse - Master

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Gudrun Maria Waaler Bjørnelv
Sekretær: Sindre Aasheim Norås

Gudrun Maria Waaler Bjørnelv
Kari Bjerke Batt-Rawden
Borgunn Ytterhus
Tom Ivar Lund Nilsen
Berit Misund Dahl
Dina von Heimburg
Sindre Aasheim Norås
Thomas Hugaas Molden
Lisbeth Lein
Catinka Annie Steinbakk Sørensen
Vilde Bjerke Rodal
Førsteamanuensis
Førstelektor
Professor
Professor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Rådgiver
Rådgiver
-
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Trondheim kommune
Folkehelsealliansen i Trøndelag
NTNU
NTNU
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
-
-
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie


Nettside: Folkehelse - Master


Helseinformatikk - Master

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Pieter Jelle Toussaint
Sekretær: Marit Terese Balstad

Pieter Jelle Toussaint
Arild Faxvaag
Kirsti Elisabeth Berntsen
Marit Terese Balstad
Terje Wistner
Bjørn Børresen
Thierley, Micaela
Ida Susanna Fattah
Jon-Torgeir Lunke
Thomas Bäckstrøm
Professor
Professor
Førsteamanuensis
Seniorkonsulent
-
-
-
Daglig leder / Lege
-
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
KS
Arkivverket
Helse Vest IKT
MedLytic
Direktoratet for e-helse
NTNU
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
-
-
-
-
-
-


Nettside: Helseinformatikk - Master


Helseledelse - Master

Medlemmer i perioden 01.08.20 - 31.07.24:

Leder: Ralf Kirchhoff
Sekretær: Siv Bente Suleiman

Ralf Kirchhoff
Gerd Elisabeth Meyer Nordhus
Siv Bente Suleiman
Turid Aarseth
Atle Ødegård
Alf Roger Djupvik
Magnar Hjertenæs
Åse Elin Hole
Jorun Bøyum
Amund Bredvei Steinsholt
Jenny Hågå
Førsteamanuensis
Førstelektor
Studiekonsulent
Professor
Professor
Dosent
Førstelektor
Rådmann
Klinikksjef
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Høgskulen i Volda
Høgkulen i Volda
Stranda kommune
Helse Møre og Romsdal
-
-
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Avdeling for helse- og sosialfag
Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag
Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag
-
-
-
-


Nettside: Helseledelse - Master


Helsesykepleie - Master

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Berit Misund Dahl
Sekretær: Gunnhild N Furnes

Berit Misund Dahl
Hanne Nissen Bjørnsen
Kari Blindheim
Bjørg Aglen
Gunnhild N Furnes
Nina J Mjøen
Elisabeth Juliebø Paulsen
Matias Muldal
Malin Malum
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førstelektor
Førstelektor
Kontorsjef
Helsesykepleier
Kommunerepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Oppdal kommune
Ålesund kommune
NTNU
NTNU
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
-
-
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie


Nettside: Helsesykepleie - Master


Jordmorfag - Master

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Ingvild Aune
Sekretær: Kirsti Margrethe Olsen

Ingvild Aune
Astrid Hansen
Anne Husby
Kirsti Margrethe Olsen
Helene Saksvik Ringås
Siv Tonje Selboe
Unn Dahlberg
Solvor Lyngstad Larssen
Martine Aasen
Dosent
Universitetslektor
Universitetslektor
Studiekonsulent
Jordmor
Seksjonsleder / jordmor
Jordmor
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Vikhammer helsestasjon
St. Olavs
St. Olavs
NTNU
NTNU
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin
-
St. Olavs fødestue og Føde observasjon
Barselhotellet
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin


Nettside: Jordmorfag - Master


Klinisk helsevitenskap - Master

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Astrid Woodhouse
Sekretær: Per-Erling Movik

Astrid Woodhouse
Petter Chr. Borchgrevink
Nina Skjæret Maroni
Annelie Schedin Leiulfsrud
Vinay Swarnalatha Nagaraj
Aslak Steinsbekk
Ingrid Sørdal Følling
Per Erling Movik
Marit Granhaug
Hans Olav Damstuen
Pernille Thingstad
Inger Elise Opheim Moljord
Hedda Aasland Eidet
Anna Christiane Nielsen
Førsteamanuensis
Professor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Professor
Professor
Førsteamanuensis
Seniorrådgiver
Rådgiver
Studiekonsulent
-
-
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Trondheim kommune
St. Olavs
NTNU
NTNU
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Universitetskommunen
Forskningsavdelingen
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Nettside: Klinisk helsevitenskap - Master


Klinisk sykepleie - Master og videreutdanningene i avansert klinisk sykepleie og anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Iben Akselbo
Sekretær: Cathrine Pettersen

Iben Akselbo
Øyfrid Larsen Moen
Elin Margrethe Aasen
Cathrine Pettersen
Kari Hanne Gjeilo
Sven Inge Molnes
Tore Karlsen
Åste Renolen
Grete O. Samstad
Sigbjørn Flatland
Guro Berge
Ola Kjørshammer Sætren
Kirsti Pleym Schumacher
Førstelektor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Studiekonsulent
Førsteamanuensis
Førstelektor
Stipendiat
Representant praksisfeltet
Helsefaglig sjef
Representant praksisfeltet
Representant praksisfeltet
Studentrepresentant Gjøvik
Studentrepresentant Trondheim
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
USHT i Innlandet
St. Olavs
Sykehuset innlandet
Helse Møre og Romsdal
NTNU
NTNU
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Oppland
-
-
-
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie


Observatører med talerett i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Inger Hilde Hagen
Anne Sofie Dammerud
Astrid Hynne
Førsteamanuensis
Universitetslektor / Operasjonssykepleier
Førstelektor
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie


Nettside: Klinisk sykepleie - Master


Medisinsk bildeteknologi - Master og videreutdanningene i MR og ultralyd

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Beathe Sitter
Sekretær: Tonje Christin Svendsen

Beathe Sitter
Benny Ehrnholm
Ingvild Kinn Ekroll
Nina Hanger
Tone Frost Bathen
Tonje Christin Svendsen
Susan Viggen
Victoria Vatsvåg
Tonje Marthinussen
Svetlana Timoshenko
Aud Wilhelmsen Rolstad
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Forsker
Nestleder for utdanning
Professor
Studiekonsulent
Seksjonsleder MR
Sonograf og PhD i ultralyd
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant videreutd.
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
St. Olavs
Promotehouse Medical / UiS
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
-
-
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk


Studieprogrammet dekker også det utgående masterprogrammet i medisinsk MR-avbilding.

Nettside: Medisinsk bildeteknologi - Master/Videreutdanning MR/Videreutdanning ultralyd


Medisinstudiet - Master - Profesjonsstudium

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Melanie Rae Simpson
Sekretær: Kari Flatås

Melanie Rae Simpson
Kari Flatås
Solveig Klæbo Reitan
Arne Seternes
Ingunn Bakke
Wenche Moe Thorstensen
Linn Okkenhaug Getz
Jo-Åsmund Lund
Frode Aasgaard
Betty Pettersen
Stig Erlend Almåsbakk
Eirik Unneland
Studieprogramleder
Seniorrådgiver
Nestleder for undervisning medisin
Nestleder for undervisning medisin
Nestleder for undervisning medisin
Nestleder for undervisning medisin
Nestleder for undervisning medisin
Førsteamanuensis
Seksjonsoverlege
Kommuneoverlege
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
St. Olavs hospital
Trondheim kommune
NTNU
NTNU
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for helsevitenskap Ålesund
-
-
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap


Nettside: Enhet for legeutdanning (ELU)


Psykisk helse - Master og videreutdanning i psykisk helsearbeid

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Torunn Hatlen Nøst
Sekretær: Ann-Kirstin Bratlie

Torunn Hatlen Nøst
Nina Petersen Reed
Elisabeth Bania
Aud Elisabeth Witsø
Birthe Loa Knizek
Anne Kristin Bratlie
Line Knutsen Lund
Vidar Mikael Sundal
Arve Almvik
Tonje Isabell Sandø
Elisabeth Johnsen Gjetøy
Ole Sebastian Bach
Hanne Unsgaard Rossvold
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Professor
Seniorkonsulent
Leder
Seksjonsleder
Faglig rådgiver
Rådgiver
Studentrepresentant master
Studentrepresentant videreutdanning
Studentrepresentant videreutdanning
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
St. Olavs hospital
St. Olavs hospital
NAPHA
Trondheim kommune
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse
RKBU
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse
BUP Fagenhet
-
-
-
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse
Institutt for psykisk helse


Studieprogramrådet dekker også frittstående videreutdanningsemner i barn og unges psykiske helse og barnevernledelse.

Nettside: Psykisk helse - Master/Videreutdanning i psykisk helsearbeid


Internasjonale masterprogramråd


Global Health - MSc

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Jennifer Jean Infanti
Sekretær: Ragnhild Lier

Jennifer Jean Infanti
Håkon Angell Bolkan
Sindre Bjørnar Aasheim Norås
Ragnhild Lier
Flemming Konradsen
Elin Yli Dvergsdal
Christina Halvorsen
Schyler Bennett
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Rådgiver
Rådgiver
-
Seniorrådgiver
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
-
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
-
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie


Nettside: Global Health - MSc


Molecular Medicine - MSc

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Frank Skorpen
Sekretær: Marit Granhaug

Frank Skorpen
Bodil Kavli
Denis Kainov
Marit Granhaug
Berit Johansen
Kjersti Haugom
Camilla Olaisen
Emilie L. Ottesen
Anne Maren S. Aarvik
Professor
Professor
Professor
Studiekonsulent
Professor
-
-
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
St. Olavs
St. Olavs
NTNU
NTNU
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for biologi
-
-
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for klinisk og molekylær medisin


Nettside: Molecular Medicine - MSc


Neuroscience - MSc

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Maryam Ziaei
Sekretær: Mussie Debesai

Maryam Ziaei
Keith L. Downing
Ronny Selbak Myhre
Jon Atle Gulla
Robert Biegler
Mussie Debesai
Anita Øren
Anna-Lena Sophie Pasdzior
Liv Støldal Nielsen
Førsteamanuensis
Professor
Universitetslektor
Direktør for NorwAI / Professor
Professor
Rådgiver
Forskningsleder
Main class rep. / studentrep.
Deputy / Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
SINTEF
NTNU
NTNU
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for psykologi
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
SINTEF Digital
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
Kavliinstitutt for nevrovitenskap


Nettside: Neuroscience - MSc


Physical Activity and Health - MSc

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Marius Steiro Fimland
Sekretær: Marit Terese Balstad

Marius Steiro Fimland
Ulrik Wisløff
Karin Roeleveld
Skender Redzovic
Marit Terese Balstad
Per Erling Movik
Jeff Coombes
Kaat Desloovere
Andreas Holtermann
-
Ariana Nhung Le
Ida Ormstad Nilsen
Professor
Professor
Professor
Førsteamanuensis
Seniorkonsulent
Seniorrådgiver
Professor
Professor
Forskningsschef
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
The University of Queensland
KU Leuven
NFA/NRCWE
NTNU
NTNU
NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Australia
Department of Rehabilitation Sciences
Danmark
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Nettside: Physical Activity and Health - MSc


Videreutdanning


Aldring og eldres helse

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Anne-Sofie Helvik
Sekretær: Hanne-Beate Bostad

Anne-Sofie Helvik
Geir-Tore Stensvik
Ingvild Saltvedt
Wenche Malmedal
Hanne-Beate Bostad
Elizabeth Kimbell
Trine K. Hekkelstrand
Bente Jøssund
Professor
Universitetslektor
Professor
Professor
Studiekonsulent
Sykehjemsoverlege
Studentrepresentant
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Trondheim kommune
NTNU
NTNU
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
-
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie


Nettside: Aldring og eldres helse


Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS - Videreutdanning

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Ann Oddrun Medby
Sekretær: Rune Alexander Grønning Øyan

Ann Oddrun Medby
Jorunn Andrea Brænd
Hanne Karlsaune
Rune Alexander Grønning Øyan
Gørill Tranås
Romulus Yleone Eusebio Cruz
Førstelektor / Studieprogramleder
Førstamanuensis
Universitetslektor
Seniorkonsulent
Kommunesykepleier
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Trondheim kommune
NTNU
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Rådmannens stab
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie


Nettside: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS - Videreutdanning


Topptrener - Videreutdanning

Medlemmer i perioden 01.01.22 - 31.12.25:

Leder: Gertjan Ettema
Sekretær: Esra Kacamaz

Gertjan Ettema
Øyvind Sandbakk
Frode Stenseng
Frode Moen
Esra Kacamaz
John Anders Bjørkøy
Trond Nordsteien
Trine Løkke
Siri Moseng
Professor
Professor
Professor
Førsteamanuensis
Seniorkonsulent
-
-
-
Studentrepresentant
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
Norges idrettsforbund
Norges Fotballforbund
Olympatoppen Midt-Norge
NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Olympiatoppen
-
Olympiatoppen
-


Nettside: Topptrener - Videreutdanning

Child Pages (1)