Wikier

Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

Her finner du oversikt over lederfora, styringsorganer og råd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), og hvordan du kan gi innspill til disse.

Se også:

Dekan og dekanat

Dekanen er fakultetets daglige leder og har overordnet ansvar for den faglige og administrative virksomheten. Dekanen er del av rektors ledergruppe og tilsettes av NTNUs styre på åremål for fire år av gangen i opptil to perioder. Prodekaner oppnevnes av dekanen.

Dekanatet er dekanens arbeidsutvalg for ledelse og drift av fakultetet, og møtes annenhver uke. Her møter dekan, prodekaner, stabsleder og seksjonssjefer.

Instituttledermøtet

Dekanens ledergruppe består av instituttlederne, studentrepresentant (FTV), prodekan nestleder (dekanens stedfortreder) og stabsleder. I tillegg inviteres andre (prodekaner, seksjonssjefer, kontorsjefer, saksutredere, eksterne gjester) på relevante saker.

Møteforumet kalles Instituttledermøtet (før 1.8.17: Fakultetsledermøtet). Forumet møtes annenhver uke for diskusjon og gjensidig informasjon om fakultetets virksomhet og utvikling.

Instituttledermøtet er et rådgivende organ og fatter ikke formelle vedtak og det føres derfor heller ikke protokoll. På bakgrunn av diskusjon i instituttledermøtet tar imidlertid dekanen beslutninger i saker som ligger innfor dekanens myndighet og ikke krever styrebehandling. Disse beslutningene blir referatført sammen med oppsummering fra møtene.

Møteagenda og referat fra Instituttledermøtene er tilgjengelig for NTNU (pålogging O365).

Innspill til instituttledermøtet skjer via instituttlederne, studentrepresentant eller dekan.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastsette overordnede mål og strategier og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og av NTNUs styre. Dekanen er styrets sekretær.

Fakultetsstyret består av 11 medlemmer. Tre medlemmer representerer de fast vitenskapelig ansatte, én representerer midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og én representerer de teknisk-administrativt ansatte. Studentene har to representanter, mens fire kommer utenfra universitetet (eksterne representanter).

Det er rektor som oppnevner eksterne styrerepresentanter og én av disse oppnevnes til styreleder.

Alle styrerepresentantene velges for en fireårsperiode, med unntak av representanten fra de midlertidig ansatte og de to studentene. Disse velges for ett år av gangen.

Innspill til Fakultetsstyret fremmes gjennom de valgte representantene for de ulike ansattegruppene, andre styrerepresentanter (eksterne, studenter) eller gjennom dekanen.

Referater fra fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (2017 - ) og Det medisinske fakultet ( - 2016) er tilgjengelig i ePhorte.

Ledergrupper ved instituttene

Innspill til ledergruppen ved ditt institutt kan gis via kontorsjef eller instituttleder.

LOSAM

LOSAM er det lokale samarbeidsutvalget mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ved MH. Her møter representanter for arbeidsgiver, hovedvernombud og lokale representanter fra fagforeningene ved NTNU.

Innspill til LOSAM fremmes gjennom lokal tillitsvalgt for din egen fagforening.

Administrativt ledermøte

Seksjonssjefer og kontorsjefer ved MH-fakultetet møtes månedlig med stabsleder for å diskutere og informere hverandre på relevante saker for administrasjonen, for å dele god administrativ praksis og for å være pådrivere for utvikling av relevante og effektive administrative støttefunksjoner ved fakultetet. Møtet rapporterer til instituttledermøtet og fatter ikke egne vedtak.

Studentrådet

Studentrådet ved MH er en samlebetegnelse for kulltillitsvalgte (KTVer) på alle bachelor-, medisin-, master- og forskerlinjekull, fakultetstillitsvalgte (FTVer), instituttillitsvalgte (ITVer), studieprogramtillitsvalgte (SPVer) og pedagogisk vurderingskomité.

Studentrådet ledes av fire FTVer og er det øverste rådsorganet for studentene ved MH-fakultetet, og skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av prinsipiell betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet til å jobbe for å gjennomføre vedtak fra eventuelle og aktuelle allmøter.

Ansettelsesorganer

Stillingsbeskrivelser og ansettelser ved fakultetet behandles av:

 • Ansettelsesutvalg (AU) for vitenskapelige stillinger ved MH
 • Ansettelsesråd (AR) for tekniske og administrative stillinger ved MH
 • Dekan ansettelsesmøte (DA) for midlertidige vitenskapelige stillinger ved MH.

Se mer informasjon her: Ansettelsesutvalg og Ansettelsesråd ved MH.

Studieprogramråd

Programråd for de ulike studie- og ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er rådgivende organ bestående av vitenskapelig tilsatte, studenter og eventuelt eksterne representanter, og møtes vanligvis én eller to ganger i semesteret.

Studieprogramråd ved MH - mandat og medlemmer

Samarbeidsorgan med helseforetakene

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen er etablert på instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke helsefaglig utdanning, forskning og innovasjon i regionen. Samarbeidsorganet utlyser og tildeler midler bevilget av Helse Midt-Norge til forsking, innovasjon og utdanning i regionen.

Det er etablert to underutvalg under Samarbeidsorganet: Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon og Samarbeidsutvalg for utdanning.

Felles ledermøte MH - St. Olavs hospital

Felles ledermøter mellom administrerende direktør ved St. Olavs hospital HF og dekan ved MH-fakultetet avholdes jevnlig for å diskutere og avklare saker av felles interesse med mål om å utvikle og styrke samarbeidet i det integrerte universitetssykehuset.

Møtereferater fra Felles ledermøte.

Felles forskningsutvalg og Felles undervisningsutvalg

Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) er opprettet for å styrke samarbeid om utdanning og forskning mellom MH-fakultetet og St. Olavs Hospital HF i det integrerte universitetssykehuset.

Sameiestyret

Sameiestyret er oppdrettet av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for St. Olavs hospital og NTNU, i forbindelse med utbygging av nytt universitetssykehus i Trondheim. Sameiestyret har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service av all bygningsmasse som eies av partene i fellesskap.

Styrets oppgave er å skape best mulig vilkår for kjernevirksomheten ved sykehuset, samt å legge til rette for at klinisk virksomhet, forskning og undervisning kan drives integrert.

Styringsdokumenter

Strategi og styrende dokumenter NTNU

Strategisk plan for bruk av strategi- og omstillingsmidler ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 2020-2025 (.pdf)

Utviklingsplan 2022 - 2025 (pdf)

Årsplan 2023 (pdf)

Presentasjoner

Ferdige presentasjoner om fakultetet

Presentasjon om virksomhetsstyring ved MH (pptx)

Child Pages (11)

 • Ansettelsesutvalg ved MH

  Ansettelser ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) behandles av Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger, Dekani ansettelsesmøte og Ansettelsesråd for tekniske og administrative...

 • Fakultetsstyret ved MH

  Saksdokumenter Møtekalender og saksdokumenter i NTNU eInnsyn (Utvalgsnavn: "MH-Fakultetsstyret"). Utvalgssekretær: Bjarne Lein Representanter Fakultetsstyret ved MH-fakultetet for perioden...

 • Ledelse og styring - RKBU

  Innholdsfortegnelse [-] Sammensetning Sentermøter Regionråd NTNUs styringsreglement Sammensetning RKBU Midt-Norge er en fagenhet under Institutt for psykisk helse og har således en senterleder...

 • Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik - IHG

  Ledergruppe Heidi Vifladt, instituttleder Sigrid Wangensteen, nestleder utdanning Øyfrid Larsen Moen, nestleder forskning Ane Kathrine Tragethon, kontorsjef (konst.) Wenche Bogsti, leder av...

 • Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund - IHA

  Ledergruppe Instituttleder: Svanhild Margrethe Schønberg Nestleder utdanning - bachelor i sykepleie: May Helen Midtbust Nestleder utdanning - master og videreutdanning : Rigmor Einang Alnes...

 • Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM

  Innholdsfortegnelse [-] Ledergruppe Utvidet ledergruppe Fast vitenskapelige ansattehttps://www.ntnu.no/ansatte/michael.d.larsen Teknisk- og administrative ansatte Teknisk ansatte: Administrativt...

 • Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB

  Her finner du oversikt over mandat, medlemmer og referater for instituttledergrupper ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Innholdsfortegnelse [-] Sammensetning ledergruppe...

 • Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH

  Innholdsfortegnelse [-] Ledergruppe Utvidet ledergruppe Innkalling, sakspapir og referat Råd og utvalg Studieprogramledere Opptaksråd for doktorgradstudiet Ledergruppe Nanna Sønnichsen Kayed,...

 • Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

  Innholdsfortegnelse [-] Mandat Bachelorprogramrådene Audiologi - Bachelor Bevegelsesvitenskap - Bachelor og Årsstudium Ergoterapi - Bachelor Fysioterapi - Bachelor Paramedisin - Bachelor Radiografi...

 • Tips og råd om medvirkning ved MH

  Her finner du tips og råd om hvordan du som er ansatt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan holde deg informert og aktivt bidra til å utvikle organisasjonen. Her er også råd til deg som er...

 • Årsplaner MH

  Årsplan 2023 (pdf) for oppfølging av Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) sin strategi for perioden 2018-2025. Leter du etter noe annet? Se også Strategi og styrende dokumenter for NTNU...