Wikier

Råd og utvalg ved...

Ledelse og styring - RKBU

Sammensetning

RKBU Midt-Norge er en fagenhet under Institutt for psykisk helse og har således en senterleder underordnet instituttleder. Kontorsjef ved Institutt for psykisk helse, som har ansvar for de administrativt ansatte ved RKBU som fagenhet, har jevnlige møter med sin administrative stab.

Sentermøter

Det holdes jevnlig sentermøter ved RKBU. Sentermøtet har en dialogisk funksjon der senterleder inviterer ansatte ved senteret til å bidra med sine synspunkter på aktuelle tema.

Regionråd

RKBUs regionråd har en viktig rolle som rådgivende organ når det gjelder senterets regionale oppgaver og forpliktelser. Sammensetningen av rådet skal gjenspeile RKBUs virksomhet og mandat.

Det avholdes normalt to møter i året. Rådet oppnevnes av dekanus ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. RKBU er sekretariat for rådet. Regionrådets ledelse alternerer mellom Bufetat region Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF.

Møtene i regionrådet er åpne. Innkalling og referat deles med alle ansatte ved RKBU Midt-Norge.

NTNUs styringsreglement

Se for øvrig styringsreglement for NTNU

2138 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
rkbu