Wikier

Strategi og...

Styringsreglement

På denne siden finner du NTNUs styringsreglement med bestemmelser om råd, styrer og utvalg sentralt, samt ved fakultet og institutt.

English version: Management regulations (under revision)

 Styringsreglementet (pdf)

Reglementet er sist vedtatt av NTNUs styre 2. desember 2021. Styringsreglementet er p.t under revisjon.

Fullstendig versjon av styringsreglementet finner du ovenfor i pdf versjon. Nedenfor har vi gjengitt styringsreglementets formål.

Formålet med reglementet

Styringsreglementet for NTNU har som formål å beskrive universitetets organisering og myndighet – og oppgavefordeling.

Det overordnede rammeverket for NTNUs virksomhet er Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 (heretter forkortet uhl.) og Hovedinstruksen fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høgskoler, fastsatt 10. juli 2014.

For å lette oversikten er sentrale deler av tekster i loven og instruksen tatt inn i reglementet. I tillegg til Styringsreglementet har styret vedtatt delegasjon av myndighet og fullmakter til rektor ved NTNU (del I i Delegasjonsreglementet for NTNU).

Det tilligger styret å vedta endringer i NTNUs styringsreglement. Rektor er gitt fullmakt til å foreta teknisk revisjon og oppdatering av Styringsreglementet ved behov. Ved tvil om endringen er av teknisk eller materiell art, skal endring i Styringsreglementet alltid forelegges NTNUs styre.

Se også

Kontakt

Ved spørsmål om Styringsreglementet, ta kontakt med juristene på Avdeling for virksomhetsstyring: juridisk@virksomhet.ntnu.no