Wikier

Strategi og...

Delegasjonsreglement

Fordeling av myndighet, delegasjoner og fullmakt.

English version: Regulations on delegation (under revision)

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NTNU (under revisjon)

Fastsatt av Styret 2. desember 2021.

Fullstendig versjon av delegasjonsreglementet finner du ovenfor i pdf versjon. Nedenfor har vi gjengitt de innledende bestemmelsene i delegasjonreglementets del 1 og del 2.

DEL I STYRETS DELEGASJON AV MYNDIGHET OG FULLMAKTER TIL REKTOR VED NTNU

Formål

Fordelingen av myndighet og fullmakter i NTNU, er gjengitt i dette dokumentet om styrets delegasjon av myndighet og fullmakter til rektor, (del I) og rektors videredelegasjoner ved NTNU (del II). Reglementet del I er vedtatt av NTNUs styre. Reglementet del II vedtas av rektor.
Delegasjonsreglementet må ses i sammenheng med NTNUs styringsreglement som beskriver organiseringen av virksomheten. Dokumentene gjelder med virkning fra 1.1.2017.

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (heretter forkortet uhl.) legger all myndighet og alt ansvar til NTNUs styre, som derved skal påse at NTNU drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk. Samlet utgjør ovennevnte dokumenter styrets instruks til rektor, jf. uhl. § 9-2 tredje ledd.

Prinsipper

Med delegasjon menes tildeling av kompetanse (myndighetsområde), uten at den som delegerer, oppgir egen kompetanse. Delegasjoner forutsetter instruksjonsmyndighet, og kan alltid trekkes tilbake av delegererende organ dersom myndigheten ikke utøves innen gitte rammer og forutsetninger. Dette innebærer at all delegert myndighet utøves under forutsetning av etablerte systemer for virksomhetsbasert kvalitetssikring og internkontroll. All delegasjon tar utgangspunkt i at styret utgjør NTNUs øverste ledelsesorgan, og at rektor alene står ansvarlig for styret.

Myndighets- og fullmaktsfordelingen tar utgangspunkt i at universitetsstyret delegerer myndighet til rektor, samt til universitetets klagenemnd der lov om universiteter og høgskoler åpner for slik delegasjon. Rektor kan i alminnelighet videredelegere sin myndighet for å sikre en effektiv arbeidsfordeling ved NTNU. Slik delegasjon skal skje under forutsetning av rektors ansvar for virksomhetskontroll overfor styret. Delegasjoner skal i regelen være eksplisitte og dokumenterbare.

Adgangen/myndigheten til å forplikte NTNU over tredjemann følger budsjettdisponeringsmyndigheten, med mindre noe annet følger av lov, særregler eller vedtak.

Reglementet legger opp til følgende arbeidsfordeling:

  • Saker som i henhold til uhl. avgjøres av "Styret selv eller institusjonens klagenemnd" delegeres til NTNUs Klagenemnd.
  • Styret benytter "Rektor selv" når styret begrenser rektors adgang til videredelegering.
  • Rektor orienterer Styret om sin videredelegasjon. Rektors videredelegeringer fremgår av dokumentet del II.

DEL II REKTORS VIDEREDELEGASJON AV MYNDIGHET OG FULLMAKTER VED NTNU

Formål

Dette dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet, herunder delegasjoner og fullmakter, er fordelt fra rektor og videre i NTNU med virkning fra 1.1.2017. Delegasjonsreglementet må leses i samsvar med NTNUs styringsreglement, som beskriver organiseringen av virksomheten.

Del II vedtas av rektor eller den rektor bemyndiger. Del 2 sist endret ved rektorvedtak 13. september 2022.

Lederes generelle oppgaver

Lederne disponerer de ressurser som er tildelt enheten for å utføre de oppgaver og nå de mål som gjelder for virksomheten, innen gitte rammer som følger av regelverk og overordnede vedtak. Dette omfatter personale, økonomi, organisasjon og infrastruktur.

Se for øvrig styringsreglementet og oppgaver og ansvar for dekaner og for instituttledere.

Rektors delegasjon av myndighet og fullmakter

Rektor kan delegere myndighet og fullmakter videre til sine prorektorer, direktører, viserektorer og dekaner så fremt annet ikke er bestemt. Viserektorer kan gis særskilte fullmakter av rektor.

Prorektorer, direktører, dekaner, og viserektorer kan delegere videre dersom annet ikke er bestemt.

Rektor kan delegere til virksomhetens utvalg så fremt delegasjon ikke er avskåret i lov eller annet. Denne beslutningsmyndigheten kan ikke delegeres videre.

Viserektorer i Ålesund og i Gjøviks fullmakter

Viserektorer i Gjøvik og i Ålesund kan tildeles særskilte fullmakter av rektor.

Stedfortrederfunksjon

Ledere på to nivåer ved NTNU, dvs. rektor og dekan/museumsdirektør, skal ha en fast stedfortreder som trer i funksjon med tilsvarende fullmakter og myndighet som den leder man fungerer for.

Se også

Kontakt

Ved spørsmål om Delegasjonsreglementet, ta kontakt med juristene på Avdeling for virksomhetsstyring: juridisk@virksomhet.ntnu.no