Wikier

Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB

Her finner du oversikt over mandat, medlemmer og referater for instituttledergrupper ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Sammensetning ledergruppe

Ledergruppen møtes ukentlig.

Sammensetning operativ ledergruppe

Operativ ledergruppe inkluderer i tillegg til den ordinære ledergruppen følgende medlemmer:

Fagenhetsledere:

Operativ ledergruppe har følgende mandat://

 • Utgjør instituttets operative ledergruppe
 • Sørge for etablering og operasjonalisering av instituttets strategier og innsatsområder, gjennom handlingsplaner og god virksomhetsstyring
 • Ansvar for oppnå merverdi av fusjonen gjennom integrasjon og utvikling av sammenheng mellom «nye og gamle» miljø
 • Formidle informasjon og innspill mellom ledergruppa og medarbeidere i fagenhetene
 • Ansvar for koordinerende oppgaver innen instituttets faglige virksomhet, herunder forberedelse av saker om prioritering av faglig virksomhet
 • Sørge for medvirkning i instituttet
 • Skape positiv organisasjonskultur og stimulere til produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø ved instituttet
 • Personaloppfølging, som medarbeidersamtaler, fordeles slik ledergruppa finner hensiktsmessig, men slik at det blir tydelig både for ledergruppa og ansatte.
 • Ansvar for å forvalte instituttets budsjett. Kontorsjef har i det daglige anvisningsfullmakt. Instituttleder kan med godkjenning fra dekanen delegere BDM der dette er tjenlig for daglig drift.

Operativ ledergruppe møtes månedlig.

Sammensetning utvidet instituttledergruppe

Utvidet ledergruppe inkluderer i tillegg til operativ ledergruppe følgende medlemmer:

Valgte representanter:

Studentrepresentanter:

 • Victoria Søilen Storebø
 • Jakob Dingstad Bergem

Eksterne representanter:

Utvidet ledergruppe møtes fire ganger i året

Utvidet ledergruppe har følgende mandat://

 • Strategi
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og –profil
 • Emneportefølje og studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Møter og referater

Innkallinger og møtereferat legges ut gjennom NTNUs møteverktøy.

Her finner du også full oversikt over medlemmer i operativ og utvidet ledermøte. Møtereferater varsles om på Innsidakanal "Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap" i etterkant av møtet.