Wikier

Råd og utvalg ved...

Fakultetsstyret ved MH

Saksdokumenter

Møtekalender og saksdokumenter i NTNU eInnsyn 
(Utvalgsnavn: "MH-Fakultetsstyret").

Utvalgssekretær: Bjarne Lein

Representanter

Fakultetsstyret ved MH-fakultetet for perioden 01.08.2021 - 31.07.2025:

Eksterne representanter (valgperiode 4 år)

 • Grethe Aasved, spesialrådgiver, St. Olavs hospital HF (styreleder)
 • Nina Langeland, professor, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (nestleder)
 • Stein A. Veland, regiondirektør, NAV Møre og Romsdal
 • Dag Frode Kjernlie, avd.sjef for luftambulansen, overlege, Sykehuset Innlandet

Vararepresentanter i rekkefølge:

 1. Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdir., Trondheim kommune (fast møtende vara med talerett)
 2. Kjetil Taskén, professor / instituttleder, Det medisinske fakultet, UiO / Oslo universitetssykehus
 3. Kathinka Meirik, utviklingssjef, Helse Nord-Trøndelag HF
 4. Henrik Sandbu, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF (perioden 01.08.2021 - 31.05.2023)

Studentrepresentanter (velges hvert semester)

Interne representanter i følgende grupper

Fast ansatt i vitenskapelig stilling (valgperiode 4 år)

Vararepresentanter i rekkefølge: 

 1. Marianne Wallenius, professor, faggruppeleder revma/ortopedi (INB)
 2. Hanne Karlsaune, lektor (ISM)

Midlertidig ansatt i vitenskapelig stilling  (valgperiode ett år, 1.8.2023 - 31.7.2024)

Ansatt i teknisk eller administrativ stilling (valgperiode 4 år)


Mandat

Fakultetsstyrets mandat er fastatt i styringsreglementet pkt. 3.2.2:

3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat
Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 • Strategi
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og forskningsprofil
 • Studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Virksomhet- og økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.  

Sammensetning

Fakultetsstyret har 11 medlemmer slik:

 • Styreleder (ekstern)
 • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder
 • 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte
 • 2 studentrepresentanter
 • 1 representant for teknisk-administrativt ansatte

For hver gruppe velges/oppnevnes et tilsvarende antall rekkefølge-vararepresentanter.
For de eksterne oppnevnes minst to rekkefølge-vararepresentanter. 

Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett. 

 

Eldre saksdokumenter for perioden 2013 - 2016 .

4710 Visninger

Child Pages (1)