Wikier

Råd og utvalg ved...

Ansettelsesutvalg ved MH

Ansettelser ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) behandles av Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger, Dekani ansettelsesmøte og Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger.

Innstillings- og ansettelsesorganene regnes som egne forvaltningsorganer, som har sin myndighet fastsatt i lov. Medlemmene kan ikke instrueres uten gjennom generelle retningslinjer gitt av Kongen. Medlemmene av et ansettelsesråd, eller et innstillingsråd i et departement, er ikke underlagt instruksjonsmyndighet av noen, verken av lederen for det enkelte organ eller av ledere i virksomheten. Arbeidstakernes representanter kan heller ikke instrueres av den organisasjon de eventuelt har medlemskap i. Medlemmene har taushetsplikt, og har ikke anledning til å diskutere saken med kolleger utenfor rådet eller med noen i den organisasjonen de er medlem i. Deltakelse i ansettelsesråd er en tjenesteplikt. Medlemmene av rådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen. Rådet er beslutningsdyktig om minst halvparten deltar i avgjørelsen.
(Kilde: Statens personalhåndbok, kap 2.1.4.4 Ansettelsesråd.

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger

Ansettelsesutvalget oppnevnes blant representantene til Fakultetsstyret ved MH-fakultetet. Utvalget består av fem medlemmer: to representanter for fast vitenskapelig personale, en representant for midlertidig vitenskapelig personale, en studentrepresentant (FTV1) og prodekan Jon Magnussen, som leder utvalget på vegne av dekan.

Ansettelsesutvalget (AU) ved MH-fakultetet vedtar stillingsbeskrivelser, tildeler personlig opprykk til professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor og foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger (professor, dosent, førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor, forsker). AUs styrende reglement er NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger.

Ansettelsesutvalgets funksjonsperiode følger Fakultetsstyrets funksjonsperiode:
01.08.2021 - 31.07.2025.

Sekretær for utvalget er Bjarne Lein.

Sammensetning

Utvalgets leder: Dekan.
Delegert ansvarlig: Prodekan Jon Magnussen

Representanter for fast vitenskapelig personale (perioden 01.08.2021 - 31.07.2025)

Varamedlemmer i rekke:

  1. Førsteamanuensis Nina Skjæret Maroni
  2. Professor Erik Solligård
  3. Professor Marianne Wallenius
  4. Lektor Hanne Karlsaune

Representanter for midlertidig vitenskapelig personale (perioden 01.08.2021 - 31.07.2022):

Stipendiat Atefe R. Tari
Professor Jan Pål Loennechen (varamedlem)

Representanter for studentene (velges for ett år i gangen):

FTV1 med vara FTV2.
Studentrådet MH (mh-studentrad.no)

Dekani ansettelsesmøte

I Dekani ansettelsesmøte (DA) foretas ansettelser i alle midlertidige vitenskapelige stillinger, inkludert utdanningsstillinger (ph.d. og postdoktor-stillinger). Her vedtas også stillingsbeskrivelser (betenkninger).

Innkallinger og protokoll for ansettelsesmøtet, henvendelse Yngve Lorentzen.

Det holdes månedlige ansettelsesmøter og ved behov for eksakt dato, ta kontakt med HR-konsulentene.

Sammensetning

Enhetlig leder: Dekan.

Delegert ansvarlig:

HR-konsulent Yngve Holger A. Lorentzen

Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger

Ansettelsesråd for teknisk og administrative stillinger (AR) ved MH behandler ansettelser og saker som vedrører teknisk og administrativt personell. Styrende reglement er NTNUs personal og ansettelsesreglement for tekniske og administrative stillinger.

Ansettelsesrådet har ca. ett møte pr. måned.

Arbeidsgivers representanter er i dekanvedtak 18/2021 oppnevnt for perioden 16.09.2021 - 30.09.2025.

Arbeidstakerorganisasjonene har i fellesskap vedtatt sine representanter i ansettelsesutvalget med personlig vara. Funksjonsperioden er 01.10.2021 - 30.09.2025.

Sammensetning

Utvalgets leder: Dekan.

Delegert ansvarlig: Seksjonssjef HR-seksjonen.

Arbeidsgivers representanter:

Ansattes representanter:

Om habilitet i rekrutteringsprosesser

Se wikiside: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/habilitet+i+rekrutteringsprosesser

Eksterne ressurssider om rekrutteringsprosesser

Se: https://arbeidsgiver.difi.no/personalledelse/rekruttering