Wikier

Studieprogramråd...

Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH

Sammensetning av programrådet i for ph.d. i medisin og helsevitenskap

Lederne for opptaksrådene utgjør, sammen med prodekan for forskning ved MH, programrådet i medisin og helsevitenskap. Programrådet vil ha møter én gang i semesteret og vil ha ansvaret for å koordinere forvaltningen av ph.d-programmet ved MH.

Mandat

Programrådet skal utvikle ph.d.-programmet og i dette inngår å utarbeide og ajourføre programbeskrivelsen for programmet. Programbeskrivelsen skal være i henhold til gjeldende lovverk for NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) vedtar programbeskrivelsen for programmet, basert på forslag fra programrådet.I tillegg vil programrådet ha følgende oppgaver:

 • Bistå opptaksråd med faglig rådgiving ved behov.
 • Bistå fakultetets forskningsledelse med faglig rådgiving ved behov.
 • Utvikle og kvalitetssikre den samlede emneporteføljen på ph.d.-nivå.
 • Foreta en årlig kvalitetssikring av programbeskrivelsen.
 • Ivareta hensyn til samkjøring av kurs til ph.d-nivå og masternivå innen de fagområder MH også skal tilby kurs på masternivå.
 • Programrådet skal bidra i fakultetets arbeid med kvalitetsmeldingen.

Eventuelle overordnede føringer fra MH felles for ph.d.-programmene ved fakultetet skal innpasses i programbeskrivelsen.

Opptaksråd

Sammensetning

Det oppnevnes et opptaksråd ved hvert institutt, som skal ledes av fortrinnsvis nestleder forskning eller annen som instituttleder oppnevner. Opptaksrådet vil, sammen med administrasjonen ved instituttet, ha ansvar for opptaket av sine ph.d.-kandidater.

Instituttleder står fritt til å dimensjonere antall medlemmer i opptaksrådet til den forventede arbeidsmengden slik at det til sammen representerer instituttets fagmiljøer, har en god kjønnsbalanse, samt består av minst én ph.d.-kandidat.

Opptaksrådets leder gis fullmakt til å organisere rådets arbeid. Alle opptaksråd har administrativ støtte ved sitt institutt.

Prodekan for forskning foretar det endelige vedtaket om opptak til ph.d.-programmet.

Mandat for opptaksrådene

Opptaksrådene har ansvaret for å:

 • Vurdere alle søknader om opptak til ph.d.-programmet (etter vurdering fra kandidatens institutt) og gi en anbefaling som sendes til fakultetet.
 • Vurdere søknader om vesentlige faglige endringer i prosjektet og gi en anbefaling til fakultetet.
 • Vurdere søknader om endringer i utdanningsplanen og gi sin anbefaling til fakultetet.
 • Kvalitetssikre og utvikle emneporteføljen ved instituttet.
 • Bistå fakultetet i gjennomføring av alle kvalitetssikringsrutiner som NTNU eller fakultetet til enhver tid bestemmer.