Språkvelger

English

Utvikle og evaluere studieprogram

For medarbeidere

Evaluere og utvikle studieprogram

På denne siden finner du informasjon om prosessen.

Symbol for aktivitetene som gjelder utvikling av utdanning

Utvikle studieprogram

NTNUs studieprogram skal årlig planlegges, gjennomføres, evalueres og revideres. På denne siden finner du informasjon om prosessen for å evaluere og utvikle et studieprogram.

Studieprogramleder har hovedansvaret for at studieprogrammet evalueres og utvikles i samsvar med NTNUs felles bestemmelser for dette arbeidet. Tilknyttede fagmiljø har et kollektivt ansvar for å bidra.

Studentenes læring skal stå i sentrum for utviklingen av studieprogrammet, og studentenes synspunkter og tilbakemeldinger er derfor sentrale i arbeidet. 

I tillegg til den årlige programevalueringen, skal alle studieprogram gjennom en periodisk evaluering minst hvert femte år. Dette finner du mer informasjon om i menyen til høyre.
 

Toggler studieprogram

Planleggingen tar utgangspunkt i studieplanen, sammen med evalueringsrapporter og oppfølgingsplaner fra tidligere gjennomføringer. Disse finner du i KASPER eller i Studiekvalitetsportalen.

Som studieprogramleder skal du i denne fasen:

 • planlegge møter og saker for drøfting i Studieprogramrådet i samarbeid med sekretær for programrådet
 • foreslå medlemmer til studieprogramrådet, inkludert eksterne
 • vurdere mulighetene for kontakt med relevant arbeidsliv
 • etablere kontakt med tillitsvalgte studenter i studieprogrammet (programtillitsvalgt, instituttillitsvalgt etc.)
 • planlegge gjennomføring av tiltak og oppgaver fra evalueringer (årlig eller periodisk)
 • tenke gjennom hvilke møter og dialoger som er nødvendig for godt samarbeid og kommunikasjon i studieprogrammet, og legge en plan for gjennomføring av disse
 • planlegge aktiviteter for å utvikle læringsmiljøet i studieprogrammet i samarbeid med studieveileder, tillitsvalgte studenter etc.

Se også NTNUs wikiside om å lede studieprogram. Her finner du også lenker til mandat for studieprogramleder og studieprogramråd.  

Når du planlegger kvalitetsarbeidet for denne gjennomføringen, er det relevant å vurdere: 

 • Hvilke mål har vi for denne gjennomføringen, og hva er fornuftig ambisjonsnivå? Her tar du utgangspunkt i evalueringen fraforrige gjennomføring, hvor utviklingsområder og tiltak er identifisert. 
 • Hvilket kunnskapsunderlag trenger vi for å vurdere effekt av tiltakene, og for å evaluere studieprogrammet generelt? Hvordan skal vi hente inn dette kunnskapsgrunnlaget? 
 • Hvordan skal vi innhente evalueringer fra studentene? 

Nøkkeldata for det enkelte studieprogrammet finnes i KASPER. Data om opptak, gjennomføring, utveksling med mer kan du finne i BEVISST

Flere lenker til datakilder og kunnskapsgrunnlag finner du på samlesiden Verktøy og ressurser

Underveis i undervisningsåret skal du som studieprogramleder:

 • forberede og gjennomføre møter i studieprogramrådet i samarbeid med sekretær for rådet, og sørge for skriftlig oppsummering fra møtene
 • ha dialog med programtillitsvalgte studenter og undervisere på studieprogrammet om erfaringer med studentenes læring og læringsmiljøet
 • innhente kunnskap eller talldata for områder du ser behov for å undersøke i programevalueringen
 • sørge for at fagmiljøet, administrativ støtte og leder får informasjonen de trenger for å sikre god organisering og kommunikasjon med studentene 
 • sørge for at planlagte forbedringstiltak gjennomføres etter plan og at endringene er kommunisert tydelig til studentene

Studieprogramleder har ansvar for evaluering av studieprogrammet. Evalueringen skal resultere i en plan for utvikling. Studentene, fagmiljøet og studieprogramrådet skal involveres i studieprogramevalueringen.

Evaluering av studieprogram foregår i to sykluser: 

 • Årlig programevaluering 
 • Periodisk programevaluering (minst hvert femte år) 

Årlig programevaluering

Den årlige programevalueringen handler først og fremst om studieprogrammets indre kvalitet: Er programmet riktig satt sammen for at studentene skal oppnå ønsket læringsutbytte? 

Ut ifra data og erfaringer fra siste studieår, vurderes det hva som må forbedres og hva som skal videreføres. Fakultetene kan også ha egne fokusområder som studieprogrammet skal evalueres ut ifra. Gjennom evalueringen legges det et grunnlag for videre utvikling av studieprogrammet. 

Som studieprogramleder skal du i den årlige evalueringen:

 • se på de gjennomførte forbedringstiltakene fra tidligere evalueringer og vurdere om de har hatt ønsket effekt 
 • vurdere de innhentede talldataene for studieprogrammet (Hvordan har utviklingen vært? Hva betyr dette for studieprogrammet?)
 • vurdere fagmiljøene tilknyttet studieprogrammets emner. Relevante tema er fagmiljøenes størrelse i forhold til antall studenter og emnets egenart, kompetansemessig stabilitet over tid, sammensetning i lys av emnenes innhold (f.eks. utdanningsfaglig kompetanse, førstekompetanse, relevant forskningsaktivitet)
 • utarbeide oppfølgingsplan for videre utvikling av studieprogrammet og dokumentere evalueringen med en rapport

NTNUs verktøy for utdanningskvalitet - KASPER skal brukes i arbeidet med evaluering av studieprogram.

Vi jobber med å utvikle retningslinjer for evaluering og utvikling av studieprogram og emner. I mellomtiden er Retningslinjer for utforming av studieprogram og emner ved NTNU (Studieplanveilederen) en god støtte i arbeidet.

Studieprogrammets årlige evalueringsrapport danner grunnlag for den årlige studieplanrevisjonen. (Se fasen "Endre".) Den inngår også i kunnskapsgrunnlaget for periodisk studieprogramevaluering og for fakultetenes kvalitetsmeldinger til rektor

Fakultetene setter frist for programrapport. 

Periodisk programevaluering

I den periodiske programevalueringen vurderes studieprogrammet i et strategisk og mer eksternt perspektiv enn de årlige evalueringene: Er læringsutbyttebeskrivelsen relevant og oppdatert? 

Mer om periodisk evaluering av studieprogram finner du i menyen til høyre.

Du som studieprogramleder skal (i samarbeid med administrasjonen) revidere studieplanen, på bakgrunn av endringene foreslått i evaluering og oppfølgingsplan for studieprogrammet.

NTNUs verktøy for utdanningskvalitet – KASPER skal brukes i arbeidet. I KASPER dokumenterer du hvilke endringer som er gjort i studieplanen og bakgrunnen for disse.

Om studieplanrevisjon

 • Studieplanveilederen skal benyttes i den årlige gjennomgangen og revisjonen av studieprogrammet. 
 • Fakultetene, forvaltningsutvalg og rektor kan i tillegg ha egne pålegg og fokusområder for revisjon av studieplanene. 
 • Frister for studieplanrevisjon finner du på wikien årshjul og frister for utdanningskvalitet.
 • Merk at fakultetene kan sette egne frister som er tidligere enn de sentrale fristene. 

Oppfølgingsarbeidet kan også ha konsekvenser som håndteres i andre ledelsesprosesser, som for eksempel HR, økonomi og infrastruktur.

Større endringer

Dersom endringer i studieprogrammets profil, innhold eller læringsutbytte er så omfattende at det fremstår som en «annet studietilbud» vil det medføre behov for ny akkreditering. Denne prosessen er beskrevet på siden om utvikling av studieporteføljen.

 

Toggler høyre spalte studieprogram

Studieprogramleder 

 • utøver faglig og pedagogisk lederskap for studieprogrammet
 • bidrar til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet
 • utfører sine oppgaver i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, emneansvarlige, faglærere og studenter
 • skriver og publiserer den årlige studieprogramrapporten som inngår i kvalitetsmeldingsprosessen
 • følger opp oppfølgingsplanene etter evalueringer (årlig og periodisk)
 • sørger for at studieplanen revideres i henhold til oppfølgingsplanen etter evaluering samt de lover, forskrifter, rammeplaner og retningslinjer som gjelder for studieprogrammet i samarbeid med administrasjonen

Studieprogramleder sitt ansvar er gitt i Mandat for studieprogramledere NTNU.

Alle studieprogram skal evalueres hvert år (årlig evaluering).

Denne evalueringen skal

 • inkludere studenter og eksterne
 • vurdere fagmiljøets robusthet (reakkreditering)
 • behandle studentenes helhetlige læringsmiljø
 • dokumenteres i en rapport med forslag til oppfølgingsplan

Alle studieprogram skal gjennom en større evaluering minst hvert femte år (periodisk evaluering)

Alle studieprogram skal gjennomgå en grundigere evaluering minst hvert femte år. Fakultetene skal ha en rullerende plan for periodiske evalueringer. 

Evalueringen innebærer å vurdere om studieprogrammet er tilpasset nåværende og framtidige behov for kompetanse i samfunns- og arbeidslivet. Hensikten er å gi utdanningsledelsen grunnlag for å vurdere om studieprogrammet skal videreføres som det er, endres eller nedlegges. 

Periodisk evaluering er altså et verktøy for styring og utvikling av studieporteføljen. Evalueringen skal sikre at porteføljen er i samsvar med gjeldende regelverk, og at den utvikles i tråd med samfunnsbehovene.

Flere fakulteter gjennomfører periodiske evalueringer av nærliggende studietilbud under ett, for å kunne evaluere studietilbudene og lage oppfølgingsplaner i sammenheng.

Se også: NTNUs retningslinjer for periodisk evaluering av studieprogram (pdf)

Studentenes oppgaver i kvalitetsarbeidet er samlet på en egen nettside.

Fire bokser studieprogram

Hva er kvalitet i studieprogram

Målet er å sikre

 • at studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse er oppdatert og relevant
 • at emnene som inngår bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet i studieprogrammet

Hva er utdanningskvalitet

Roller

I arbeidet med utvikling og evaluering av et studieprogram er disse rollene sentrale:

Se også: Alle roller i kvalitetssystemet

Verktøy og ressurser

Det er flere verktøy og ressurser du kan støtte deg på i arbeidet med å utvikle studieprogram.

Verktøy og ressurser

Retningslinjer i kvalitetssystemet

Læringsmiljø

Studentenes helhetlige læringsmiljø består av

 • Fysisk læringsmiljø 
 • Psykososialt læringsmiljø 
 • Organisatorisk læringsmiljø 
 • Digitalt læringsmiljø 
 • Pedagogisk læringsmiljø 
   

Hvordan jobbe med psykososialt læringsmiljø

Læringsmiljøutvalget