Wikier

Om NTNUs...

Hva er utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet er et begrep som det er mange perspektiv og synspunkter på. Og det skal det være! Vårt utgangspunkt er at

 • kvalitet i utdanning skapes i samspillet mellom studenter, fagmiljø og samfunn
 • hva som er god kvalitet på det enkelte fagområde defineres og redefineres kontinuerlig i lokale dialoger

NTNU har derfor ikke detaljerte beskrivelser av hva vi mener med utdanningskvalitet.

Vi har imidlertid vedtatt noen felles prinsipper, som du finner på denne siden.


Hovedside: Utdanningkvalitet
English version: What is education quality?


Kvalitet i studieprogram - relevans og sammenheng

Grunnleggende forutsetninger for høy kvalitet i utdanningen er at alle studietilbud

 • er forankret i solide fagmiljø med høy vitenskapelig kompetanse, god utdanningsfaglig kompetanse og relevant arbeidslivserfaring
 • har relevans for fremtidens arbeidsliv og bidrar til å skape bærekraftig samfunn
 • ivaretar studentenes helhetlige læringsmiljø
 • er internasjonalt orientert og stimulerer til tverrfaglig samhandling

Studieprogram er bærebjelken i NTNUs studietilbud. Våre studenter søker i all hovedsak opptak på et studieprogram, enten det er bachelor, master, ph.d. eller etter- og videreutdanning. For studentene handler kvalitet om det totale læringsutbyttet av programmet som helhet, og om sammenhengen mellom deler og helhet.

Kvalitet i emner - læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurdering

Alle studieprogram er bygd opp av selvstendige emner. De grunnleggende forutsetningene for høy kvalitet i utdanningen nevnt under studieprogram over, er også relevante på emnenivå. I tillegg er sentrale aspekter ved kvalitet i emner at

 • pensum, læringsaktiviteter og vurderingsformer bidrar til at studentene oppnår det læringsutbyttet som er beskrevet for emnet
 • beskrivelsen av læringsutbytte er oppdatert og relevant
 • emnet er godt koordinert med og bidrar til de helhetlige læringsmålene for de programmene det inngår i

Kvalitet i studieporteføljen - samfunnsoppdrag, profil og strategi

NTNUs emner og studieprogram inngår i en helhetlig portefølje med relevant utdanning av høy internasjonal kvalitet. Porteføljen er basert på NTNUs strategi og ivaretar NTNUs samfunnsoppdrag.

NTNUs spesielle oppdrag er å være et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, med tverrfaglig styrke og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Kunstfag er en sentral del av NTNUs identitet, og NTNU har et særlig ansvar for å være en tydelig aktør i byene og regionene der vi har vår hovedaktivitet. NTNUs egenart skal styre utviklingen av studieporteføljen og komme til uttrykk i studietilbudenes læringsutbyttebeskrivelser. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

NTNUs politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen beskriver fem prioriterte kvalitetsområder for utdanningsområdet:

 • strategisk betydning
 • ett universitet i tre byer
 • læringsmiljø
 • faglig bærekraft
 • økonomisk bærekraft

Kvalitet i læringsmiljø

NTNU skiller mellom fem komponenter som til sammen utgjør studentenes helhetlige læringsmiljø:

 1. Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
 2. Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og mellom studentene.
 3. Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning. Disse sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser med betydning for studentenes totale læringsmiljø.
 4. Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
 5. Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Se også:

2661 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Emner