Wikier

Læringsmiljøutvalget - LMU

Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.

Møtedatoer høsten 2022:

19.09, 17.10 og 28.11

Møtedatoer våren 2022:

26.01., 07.03 og 2.05

Møtedatoer høsten 2021:

27.09, 25.10 og 22.11 

Møtedatoer våren 2021:

15.02, 21.04 og 07.06

Møtedatoer våren 2020:

10.02, 24.04. 08.06

Møtedatoer høsten 2020:

31.08, 05.10, 23.11.

Kontakt LMU: kontakt@lmu.ntnu.no 

Innholdsfortegnelse

 

Mandat

LMUs mandat.
I LMU-årsrapport 2018 leser mer om hva Læringsmiljøutvalget var opptatt av i 2018 og utvalgets anbefaliger til ledelsen. Årsrapporten er lagt fram for styret ved NTNU. Ledelsen har fulgt opp LMUs anbefalinger og gjort psykososialt læringsmiljø til felles fokusområde i arbeidet med utvikling av studentenes læringsmiljø i 2019. 

LMU ledes i 2022 av Marit Reitan, prorektor utdanning

Læringsmiljø

Læringsmiljøet ved NTNU kan beskrives på følgende vis:

 • Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
 • Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
 • Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
 • Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
 • Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Rolle og funksjon

LMU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. Dette betyr at LMU skal:

 • forankres i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.
 • sikres god informasjon om læringsmiljøet.
 • rapportere til styret i en egen årlig rapport.
 • gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet.
 • være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø.
 • nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden.
 • holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø

Sammensetning av Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund. 

Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal:

 • sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
 • dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med kvalitetssystemet.

Representanter i Læringsmiljøutvalget ved NTNU 2022

Medlemmer 

Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Marit Reitan, prorektor for utdanning, leder LMU 2022 Jenny Bremer, avdelingsleder, Avdeling for studenttjenester, fom 2022

Anne K. Simonsen, eiendomsutvikler, Eiendomsavdelingen, fom 2022  

Nina Tanche-Nilsen, Eiendomsavdelingen , fom 2022

Anne Marit Skanche, seksjonsleder studieseksjon, Humanistisk fakultet, fom 2022 Linda Fredriksen, seksjonssjef studieseksjonen, SU fakultetet, fom 2022

Gro Iren Kvanli Dæhlin, viserektor NTNU i Gjøvik, fom 2022  

Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik, fom 2022
Anders Ulstein, nestleder utdanning IIR, NTNU i Ålesund, fom 2022  Inger Hilde Hagen, IHA, fom 2022
Studentrepresentant  Personlig vararepresentant
Emilie Widsten Swensen, Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Studenttinget (kalenderår) Fredrik Framhus, fagpolitisk ansvarlig (kalenderår)
Simon Sætre Borchgrevink (kalenderår) Torstein Wiger Opsahl (kalenderår) 

Øystein Fruseth Christiansen(studieår2021/22-  fruseth@gmail.com

Ludvig Brannsæther Ellingsen (studieår 2022/23)

Gina Malene Bjelland (21/22) Ginamalene.bjelland@gmail.com

Theo Viken (studieår 2022/23)

Sara Eggen (Gjøvik -  studentrepr. 2022)

Kristina Eraker Ødegård (2022)

Kevin Ricard Almeida (Ålesund - studieår 21/22) kevinral@stud.ntnu.no

 (Ålesund)  (studieår)
Observatør Vara

Hilde Apneseth, seksjonssjef HMS-seksjonen, Arbeidsmiljøutvalget

Ingen
Jenny Bremer, avdelingsleder, Avdeling for studenttjenester  
Espen Munkvik, spesialrådgiver, Studentsamskipnaden Espen Holm, direktør for campustjenester, 
Sit Kafe administrasjon, Studentsamskipnaden 
Gisle Marhaug, rådgiver tilretteleggingstjenesten, Avdeling for studenttjenester  Bjørg Næss Frost, rådgiver tilretteleggingstjenesten, Avdeling for studenttjenester
Marit Svendsen, seniorrådgiver, faggruppe kvalitetsutvikling, Avdeling for utdanningskvalitet Ingen
Jorunn Alstad, seksjonssjef UB Seksjonssjef Karen Johanne Buset fra 16.04.2021
Lennart Soligard, Studentombud  
Sekretariat: Prorektors stab Anne Sølberg Ellingsen  

Lokalt underutvalg NTNU i Gjøvik

Medlemmer i lokalt underutvalg ved NTNU i Gjøvik

Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Gro Irene Kvanli Dæhlin, viserektor Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik
Hilde Bakke, rådgiver, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Martina Ortova, Førsteamanuensis - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Marianne Liland, universitetslektor, MH-IH-G Kjell Are Refsvik, Universitetslektor – Institutt for design
Studentrepresentant Vararepresentant

Anna Jarstad -(Gjøvik, studieår høst 2021)  gjovik@studenttinget.no 

Sara Eggen ( 2022)

 
(kalenderår) MMartin B. Furunes - student - Bachelor i IT drift og informasjonssikkerhet
Ludvig Vollelv Thorsen, student – Bachelor I sykepleie  
Observatør  
Kjersti Skoglund Sørum, koordinator Sit-Gjøvik fra vår 2020  
Anne Anker Bolstad, studentprest  
Steinar Hov, Prosjektleder - EnTL - vår 2020  
Mona Holmen, førstekonsulent, universitetsbiblioteket  

Paul Ole Hegstad, Pedagogisk/teknisk rådgiver – Seksjon for læringsstøtte, Gjøvik fra høst 2020

 

Kai Robert Jakobsen, Seksjonssjef for eiendomsforvaltning og drift, Gjøvik

 
Sekretariat:  Kari S. Lauritsen , førstekonsulent, Tilretteleggingstjenesten, Seksjon for utdanning, Gjøvik  
   

Lokalt underutvalg NTNU i Ålesund

Medlemmer i lokalt underutvalg ved NTNU i Ålesund

Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Anders Ulsten, nestleder utdanning IIR, NTNU i Ålesund, nestleder  Inger Hilde Hagen, IHA
Paula Rice, førsteamanuensis, IIF Lars Andre Olsen, IHA
Arnt Myrheim -Holm, IHB Grete Hansen Aas, IBA
Studentrepresentant Vararepresentant
 Kevin Richard Almeida (leder høst-21)  
Einar Isak Sandberg Torvik Totland  
Kasper Strømme Oshaug  
Observatør  
Stig Einar Kjelsøy  
Rolf Viddal (SiT)  
Leder studentparlamentet Stine Romundstad 2020/21  
Sekretariat: Renate Aarseth Johannesen, førstekonsulent,  Seksjon for utdanning  

Undersøkelser

NTNU vedtok i 2018 å fase ut egne læringsmiljøundersøkelser som følge av at LMU selv utpeker fokusområder for arbeidet med læringsmiljø, samt at Studiebarometeret og SHOT gir NTNU tilstrekkelig på status studentenes læringsmiljø. Fakultetene forventes å følge opp fokusområdene og funn fra Studiebarometeret og SHOT i sitt systematiske kvalitetsarbeid, og rapporterer via kvalitetsmeldingen på arbeidet.

Referater

Møtereferater fom 08.06.2020 ligger under RådUtvalg på Innsida:

https://o365addins.it.ntnu.no/RadUtvalg/Laringsmiljoutvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underutvalg ved NTNU i Gjøvik

Underutvalg ved NTNU i Ålesund

Fullstendige saksdokumenter for alle år finnes i arkiv- og saksbehandlingssystem ePhorte under tittelen «Møtebok LMU». Ta evt. kontakt med sekretær. 

Årsrapporter fra LMU

Læringsmiljøutvalget skriver hvert år en årsrapport som skal behandles i styret ved NTNU.