Wikier

Mandat for studieprogramledere - utdanningskvalitet

Vedtatt av: Rektor
Gyldig fra: 1. januar 2016


Hovedside: Utdanningskvalitet
Se også: Lede studieprogram | Studieprogramråd
English version: Mandate for the study programme leader


Robuste faglige og administrative rammer er en forutsetning for god kvalitet i våre studieprogram. Under følger en utdyping av NTNUs forventninger til studieprogramleders arbeid og rammene for dette arbeidet.

Studieprogramleders oppgaver

Studieprogramleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet. Studieprogramleders funksjon er rådgivende og oppgavene utøves i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, emneansvarlige, faglærere og studenter. Utvikling av kvalitet i studieprogram er en kollektiv oppgave for fagmiljøet. Studieprogramleder leder studieprogramrådet og rapporterer til ansvarlig linjeleder. Studieprogramleders oppgaver beskrives under, med utgangspunkt i sirkelen hvor utvikling av faglig og pedagogisk kvalitet legger grunnlaget for utviklingen av et helhetlig læringsmiljø.

Illustrasjon: Utvikling av akademisk og pedagogisk kvalitet legger grunnlaget for utvikling av helhetlig læringsmiljø

Utvikling av faglig og pedagogisk kvalitet

Studieprogramleder skal utøve faglig og pedagogisk lederskap for studieprogrammet, det innebærer blant annet å:

 • utvikle studieprogrammets faglige innhold, profil og relevans
 • sørge for at studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse uttrykker studieprogrammets ambisjon og at emnene som inngår bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet i studieprogrammet
 • utvikle programdesign med god sammenheng mellom studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse, læringsaktiviteter og vurderingsformer, og sørge for at emnene er koordinerte horisontalt og vertikalt
 • ivareta at studieprogrammet og undervisningsformene er forskningsbaserte og i samråd med ledelsen bidra til at det gjennomføres av robuste forskningsmiljø
 • legge til rette for dialog og utvikling av faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet i relevante fora og prosesser på institutt og fakultet, og følge opp krav til kvalitetsarbeid beskrevet i NTNUs kvalitetssystem
 • bidra til at studentene utvikler en sterk og selvstendig faglig identitet innenfor studieprogrammets kunnskapsområde
 • bidra til å utvikle et gjensidig fruktbart forhold til relevante eksterne parter (praksisfelt/profesjon/arbeidsliv/samfunnet) innenfor studieprogrammets kunnskapsområde

Utvikling av læringsmiljø

Studieprogramleder skal bidra til å utvikle et godt læringsmiljø for studentene på studieprogrammet. (Læringsmiljø forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster hvor studentenes læring skjer.) Dette innebærer blant annet å stimulere til at studentene utvikler en felles identitet og tilhørighet til programmet, og til utvikling av gode relasjoner mellom studenter, fagmiljø og administrasjon.

Rammer for studieprogramleders arbeid

God studieprogramledelse krever tilstrekkelige rammer for arbeidet, i form av tid, administrativ støtte, ressurser og tilgang til relevante dialog- og beslutningsarenaer.

 • Alle studieprogramledere skal ha en avtalt ramme for tidsbruk. Normalordningen er 20 % stilling, men dette kan opp- eller nedjusteres med utgangspunkt i programmets størrelse, kompleksitet, og utviklingsbehov. Det bør tilstrebes en viss varighet for funksjonen for å sikre kontinuitet i arbeidet
 • Rammen må gi rom for at studieprogramleder kan utvikle egen kompetanse innenfor studieprogramledelse
 • Alle studieprogram skal ha administrativ støtte tilpasset studieprogrammets behov
 • Det skal være klart hvem som er ansvarlig linjeleder (dekan eller instituttleder)
 • Studieprogramleder skal ha tilgang til informasjon og relevante dialog- og beslutningsarenaer som gir grunnlag og mulighet for å utvikle studieprogrammets kvalitet
 • Studieprogramleder bør ha minimum førstekompetanse og være i fast hovedstilling ved NTNU