Wikier

Om NTNUs...

Alle roller - kvalitetssystem for utdanning

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for arbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Her er en oversikt over roller og oppgaver i kvalitetssikringsarbeidet


Hovedside: Utdanningskvalitet
Se også: Kvalitetsmelding om utdanning
English version: All roles - education quality


Student

Den enkelte student forventes å delta aktivt i utvikling av kvaliteten i utdanningen. Dette skjer gjennom løpende dialog med faglærer, ved å gi innspill til referansegruppene, deltagelse i spørreundersøkelser, referansegrupper dialogmøter med mer.

 • Referansegruppa skal ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter. Referansegruppa skal skrive referansegrupperapport med forslag til forbedring til emneansvarlig.
 • Studentdemokratiet skal bidra og representere studentene i kvalitetsarbeidet på alle nivå i organisasjonen. Studentdemokratiet har tillitsvalgte på fakultet og instituttnivå og i alle studieprogramråd. Studenttinget har en politisk ledelse som skal bidra i prosessene på sentralt nivå og bistå tillitsvalgtapparatet.
 • Dersom studentene opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp i henhold til krav i NTNUs kvalitetssystem for utdanning, skal de melde fra om dette til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller fakultetsledelse.
 • Dersom linjeledelsen ikke følger opp, eller saken har en karakter som gjør det vanskelig for studenten å ta den opp, kan studenten melde det inn som avvik på utdanningskvalitet og læringsmiljø. Studenter som opplever alvorlige og kritikkverdige forhold, kan melde inn dette som en varslingssak.

Se også:

Ph.d.-kandidat

 • Ph.d.-kandidatene er involvert i kvalitetsarbeidet på tilsvarende måte som ordinære studenter i relevante organer på alle nivå. Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon (DION) bidrar i prosessene ved behov.

Ph.d.-kandidater med pliktarbeid vil også ha rolle som faglærer i Kvalitetssystemet.

Faglærer

Faglærer skal gjennomføre undervisnings- og læringsaktiviteter som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.

 • Faglærer skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet og ta opp med emneansvarlig faglige, pedagogiske og praktiske forhold som kan forbedre kvaliteten på emnet.

Emneansvarlig

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av emnet.

 • Emneansvarlig skal påse at sammenheng mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering blir hensiktsmessig og bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
 • Emneansvarlig skal innhente innspill fra studentene, evaluere og følge opp forbedringsbehov i samråd med instituttleder, samt kommunisere oppfølgingen til studentene på kommende studentkull.

Instituttleder

Instituttleder skal påse at kvalitetssikring av instituttets emner gjennomføres i henhold til kravene.

 • Instituttleder skal påse at kvalitetsarbeidet dokumenteres og inngår i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen.
 • Instituttleder godkjenner oppfølgingsplaner og følger opp disse gjennom ressurstildeling og personalledelse.

Studieprogramleder

Studieprogramleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet.

 • Studieprogramleder har en rådgivende funksjon og oppgavene utøves i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, emneansvarlige, faglærere og studenter.
 • Studieprogramleder leder studieprogramrådet og rapporterer til dekan eller instituttleder, avhengig av ledelsesmodell.
 • Studieprogramleder skal skrive studieprogramrapporten som inngår i kvalitetsmeldingsprosessen.

Se også:

Studieprogramrådet

Studieprogramrådet gir råd i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet og gir innspill til den årlige studieprogramevalueringen.

 • Studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte.
 • Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra eksterne aktører.
 • Ett studieprogramråd kan fungere som råd for flere studieprogram.

Se også: Studieprogramråd

Dekan

Dekan har ansvar for at kvalitetssikring av fakultetets studieprogram gjennomføres i henhold til kravene, og at studietilbudene drives i henhold til forskriftskrav.

 • Dekan vedtar opprettelse og nedleggelse av studietilbud på mindre enn 60 studiepoeng, med mindre tilbudet er underlagt Forvaltningsutvalg.
 • Dekan skal sørge for at alle studieprogram har en studieprogramleder og et studieprogramråd, og tilstrekkelige ressurser til studieprogramledelse og kvalitetsarbeid.
 • Dekan kan etablere fakultetsspesifikke rutiner og ordninger som understøtter det felles kvalitetssystemet ut fra fakultetets spesifikke behov.
 • For studieprogram med praksisstudier har dekan ansvar for at fakultetet har ordninger for å ivareta krav til kvalitet i praksis i studietilsynsforskriften og i forskrift om rammeplaner for ulike profesjonsutdanninger.
 • Dekan godkjenner oppfølgingsplaner og sørger for oppfølging av disse. Dette skjer i samråd med studieprogramleder, berørte instituttledere og ev. samarbeidende dekaner (tverrfakultære studieprogram).
 • Dekan rapporterer til rektor gjennom den årlige kvalitetsmeldingen.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU gir råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.

 • LMU skal ha et helhetlig og overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø.
 • LMU avgir en årlig rapport til styret og gir innspill i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen.

Se også: Læringsmiljøutvalget

Forvaltningsutvalgene

 • Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS), Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL) og Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av sivilingeniørutdanningen, lektorutdanningen og ingeniørutdanningen og utvikle felles kvalitetskrav for programmene.
 • FUS, FUL og FUI vedtar opprettelse og nedleggelse av studietilbud på mindre enn 60 studiepoeng, herunder studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser.
 • Utvalgene gir rektor råd om utvikling av studieporteføljen.
 • Utvalgene skal i henhold til sine mandater påse at kvalitetsarbeidet blir fulgt opp og utarbeide en årlig rapport med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak.
 • Kvalitetsmeldingene behandles av rektor i kvalitetsmeldingsprosessen.

Se også:

Forskningsutvalget (FU)

Forskningsutvalget er rektors strategisk rådgivende utvalg innen forskningsområdet.

 • Forskningsutvalget skal blant annet gi råd til rektor om kvalitetssikring og utvikling av doktorgradsutdanningen.

Se også: Forskningsutvalget

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget er rektors strategisk rådgivende utvalg innen utdanningsområdet.

 • Utdanningsutvalget skal gi råd til rektor om kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og om den årlige kvalitetsmeldingen.

Se også: Utdanningsutvalget

Rektor

Rektor har ansvar for at kvalitetsarbeidet gjennomføres i henhold til formelle krav og at kvalitetssystemet oppdateres i tråd med nye rammer og målsettinger.

 • Rektor vedtar konkrete endringer i studieprogramporteføljen for studietilbud på 60 studiepoeng eller mer.
 • Rektor rapporterer til styret gjennom NTNUs årlige kvalitetsmelding for utdanning.
 • Rektor gjennomfører sykliske kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. Disse undersøkelsene tilrettelegges slik at fakultetene kan benytte datagrunnlaget i sine kvalitetssikringsprosesser.

Styret

Styret har ansvar for at NTNU har et kvalitetssystem for utdanning. Dette inkluderer det overordnede ansvaret for at kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet tilfredsstiller krav i lov og forskrift, og for at akkreditering og kvalitetssikring skjer i tråd med rammer og krav.

 • Styret vedtar hvert år NTNUs kvalitetsmelding med langsiktige planer for utvikling av studieporteføljen.