Wikier

Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL) er organisert under Rektor. FUL skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og kvalitetsutviklingen av lektorutdanningene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor om utvikling av studieporteføljen for lektorutdanning.

Fastsatt av rektor 8.10.2018


Se også: Temaside om råd og utvalg
Mandatet for FUL inngår også i Utdanningskvalitet ved NTNU

English version: Executive committee for teacher education


Vedtaksmyndighet

FUL vedtar studieplaner (herunder oppretting og nedlegging av studieretninger) og læringsutbyttebeskrivelser for de 5-årige lektorprogrammene etter forslag fra fakultetene.

Oppgaver overfor Rektor

 • Gi råd om etablering og nedlegging av studieprogram ut fra kompetansebehovene i arbeidslivet
 • I samarbeid med fakultetene og studieprogramrådene utvikle kvaliteten i lektorutdanningene
 • Gi tilråding om strukturen i lektorutdanningene
 • I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til lektorprogrammene
 • Påse at lektorutdanningene er i samsvar med nasjonal rammeplan og forholder seg til nasjonale retningslinjer for lektorutdanning trinn 8 - 13
 • Ta initiativ i saker som angår lektorutdanningene
 • Aktivt fremme likestillingsperspektivet i lektorutdanningene
 • Rapportere om kvalitet i lektorutdanningene i henhold til NTNUs kvalitetssystem
 • Gi råd om profilering av og rekruttering til lektorutdanningene
 • Bidra til å styrke fellesemnes relevans og verdi for lektorutdanningene
 • Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging
 • Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora
 • Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder lektorutdanningene

Saker som vil angå andre utdanninger og/eller er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling på skal legges frem for Utdanningsutvalget (UU).

Sammensetning

FUL ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor. Fakulteter som tilbyr lektorutdanning skal ha ett medlem hver, og medlemmet skal være fra fakultetets ledelse. Institutt for lærerutdanning som forvalter profesjonsfaget i lektorutdanningen skal ha ett medlem. Studentene skal ha to representanter, oppnevnt av Studenttinget. FUL skal ha to eksterne medlemmer.

Rektor oppnevner medlemmene i FUL. Leder for FUL rapporterer til prorektor for utdanning. Prorektor for utdanning har sekretariatsansvaret for FUL.

Funksjonstiden for medlemmene i FUL er fire år. Studentmedlemmenes funksjonstid er ett år.

Utvalgets medlemmer

Oversikt over medlemmer

Møtereferater

Oversikt over møter fra 2017

Møtereferater 2016

For fullstendig Møtebok for FUL, som inneholder samtlige saksdokumenter i tilknytning til det enkelte møte, se følgende ePhorte-saksnummer (må ha tilgang til NTNUS felles arkiv- og saksbehandlingssystem ePhorte)

 • 2018/395 Møtebok FUL 2018
 • 2017/961: Møtebok FUL 2017
 • 2016/2: Møtebok FUL 2016
 • 2015/104: Møtebok FUL 2015
 • 2014/11: Møtebok FUL 2014
 • 2013/40: Møtebok FUL 2013

Kontakt

Utvalgets leder: Helene Hauge
Utvalgets sekretær: Christina Jenkins Slutås