Wikier

Studentdemokratiet

Gjennom studentdemokratiet kan studenter være med å utvikle NTNU som utdanningsinstitusjon og arbeide for å gjøre studentenes stemme hørt i saker som gjelder faglig kvalitet på studiene, campus, tilrettelegging, læringsmiljø og lignende.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning

Se også: Studentorganisasjoner 

In English: Get involved in student government


Hva gjør studentdemokratiet ved NTNU

 • Gjennom studentdemokratiet er studentene representert på alle nivå i organisasjonen, fra emnenivå og opp til NTNU-styret.
 • Studenttinget er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU.
 • Studentrådene ivaretar studentenes stemme ved fakultetene.
 • Studentene kan fremme sine synspunkter gjennom de studentvalgte.
 • Studentvalgte skal ivareta studentenes rettigheter. 
 • Studenttinget bidrar til utviklingen av NTNU som utdanningsinstitusjon på sentralt nivå og bistår studentvalgte på alle nivå. På Studenttingets nettside kan du lese om hva Studenttinget mener og arbeider med.   

Slik finner du informasjon om studentdemokratiets virksomhet

Hvilke oppgaver har studentvalgte? 

Programtillitsvalgte

 • sitter i studieprogramrådene.
 • ivaretar studentenes interesser på studieprogramnivå. 
 • velges på allmøte eller elektronisk valg av studieprogrammets studenter. 

Institutt-tillitsvalgte

 • sitter i alle organer ved instituttet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.
 • sitter i instituttstyret, -rådet eller utvidet ledermøte.
 • er tilknyttet studentrådet ved fakultetet. 
 • jobber med problemstillinger knyttet til virksomheten på instituttnivå.
 • velges normalt ved elektronisk valg blant instituttets studenter.

Fakultetstillitsvalgte

 • sitter i alle organer ved fakultetet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.
 • sitter i fakultetsstyret.
 • leder studentrådene ved fakultetene.
 • jobber med problemstillinger knyttet til virksomheten på fakultetet.
 • opprettholder kommunikasjonen med Studenttinget.
 • velges ved elektronisk valg blant fakultetets studenter.

Studenttingets medlemmer

Studenttingets arbeidsutvalg

 • arbeider på heltid for studentene ved NTNU
 • velges av Studenttinget for 1 år av gangen
 • velges blant alle studenter ved NTNU

Universitetsstyrets medlemmer

To av elleve medlemmer i NTNU-styret er studenter. De velges av NTNUs studenter gjennom NTNUs valgweb. Styret ved universitetet tar de overordnede beslutningene ved NTNU og studentene i universitetsstyret arbeider på heltid sammen med arbeidsutvalget i Studenttinget.

Hvor mange studenter det skal være i hvilke organer (fakultetsstyrer og lignende), står beskrevet i NTNUs styringsreglement. Sammensetningen til Universitetsstyret reguleres av Universitets og høyskoleloven

Vil du stille til valg for et verv?

Kontakt Studenttinget eller Studentrådet på ditt fakultet for å høre om det er ledige verv, hva som kreves for å stille til valg og hvordan du stiller.

Studenttinget har ansvar for alle studentvalg på styre- og rektornivå. Hvordan studentrepresentantene velges står beskrevet i §10 i NTNUs valgreglement

Se også