Wikier

Studentdemokratiet

Gjennom studentdemokratiet kan studenter være med å utvikle NTNU som utdanningsinstitusjon og arbeide for å gjøre studentenes stemme hørt i saker som gjelder faglig kvalitet på studiene, campus, tilrettelegging, læringsmiljø og lignende.


In English: Get involved in student government


Hva gjør studentdemokratiet ved NTNU

 • Studentene ved NTNU skal ha minst 20 % representasjon ved alle råd og utvalg som vedtar saker som angår studentene.
 • Studentene kan fremme sine synspunkter gjennom de studenttillitsvalgte, som ivaretar studentenes rettigheter.
 • Studenttinget (STi) er det øverste demokratiske studentorganet på NTNU. STi jobber opp mot ledelsen og bidrar til utviklingen av NTNU som utdanningsinstitusjon på sentralt nivå. STi bistår studentvalgte på alle nivå. Les om hva Studenttinget mener og arbeider med.
 • Studentparlamentene er stedlige studentdemokrati med lokalt ansvar i Ålesund og Gjøvik.
 • Hvert fakultet har sitt tilhørende studentråd som jobber opp mot sitt fakultet og institutter.
 • Forvaltningsutvalgene for sivilingeniør, ingeniør og lektor er organisert under rektor. Utvalgene skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og kvalitetsutviklingen for ingeniør, sivilingeniør og lektorutdanningene.
 • NTNU ved Studentdemokratiet har konsulenter med ansvar for daglig administrativ drift av det lokale studentdemokratiet i alle tre studiebyer.

Hvilke oppgaver har studentvalgte?

Programtillitsvalgte (PTV)

 • Sitter i studieprogramrådene.
 • Studieprogramrådet er et rådgivende organ som skal bidra i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet.
 • Ivaretar studentenes interesser på studieprogramnivå.
 • Velges av studieprogrammets studenter.

Instituttillitsvalgte (ITV)

 • Sitter i alle organer ved instituttet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.
 • Sitter i instituttstyret, -rådet og i utvidet ledermøte.
 • Er tilknyttet studentrådet ved fakultetet.
 • Jobber med problemstillinger knyttet til virksomheten på instituttnivå.
 • Velges normalt ved elektronisk valg av og blant instituttets studenter.

Fakultetstillitsvalgte (FTV)

 • Sitter i alle organer ved fakultetet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.
 • Sitter i råd og utvalg, fakultetets ledergruppe og i fakultetsstyret.
 • Leder studentrådene ved fakultetene.
 • Jobber med problemstillinger knyttet til virksomheten på fakultetet.
 • Opprettholder kommunikasjonen med Studenttinget.
 • Velges ved elektronisk valg av og blant fakultetets studenter.

Studentparlamentene

 • Er knutepunkt for studenttillitsvalgte i Gjøvik og Ålesund.
 • Studentparlament i Ålesund (SPÅ) består av 6 faste representanter som blir valgt hvert år. I tillegg sitter det en ITV fra hvert institutt. Arbeidsutvalget (AU) består av 6 medlemmer.
 • Studentparlament i Gjøvik (SPG) består av ITV fra hvert institutt og arbeidsutvalget.
 • Tillitsvalgte er med på møter med instituttene, og vårt arbeidsutvalg møter lokal ledelse. Sammen er vi med på å videreutvikle studiehverdagen.
 • velges ved elektronisk valg.

Studenttingets medlemmer

Studenttingets arbeidsutvalg

 • arbeider på heltid for studentene ved NTNU
 • velges av Studenttinget for 1 år av gangen
 • velges blant alle studenter ved NTNU

Universitetsstyrets medlemmer

 • To av elleve medlemmer i NTNU-styret er studenter. De velges av NTNUs studenter gjennom NTNUs valgweb og studentene i universitetsstyret arbeider på heltid sammen med arbeidsutvalget i Studenttinget.
 • Styret ved universitetet tar de overordnede beslutningene ved NTNU.
 • Sammensetningen til Universitetsstyret reguleres av Universitets og høyskoleloven.

Vil du stille til valg for et verv?

For å høre om det er ledige verv, hva som kreves for å stille til valg og hvordan du stiller:

Studenttinget har ansvar for alle studentvalg på styre- og rektornivå. Hvordan studentrepresentantene velges står beskrevet i §10 i NTNUs valgreglement.

Se også:

Slik finner du informasjon om studentdemokratiets virksomhet