Wikier

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI

Mandat fastsatt av rektor 08.10.2018


Se også: Temaside om råd og utvalg
Mandatet for FUI inngår også i Utdanningskvalitet ved NTNU


Mandat

Formål

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) er organisert under rektor. FUI skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og kvalitetsutviklingen av bachelorprogrammene som følger Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. FUI skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til rektor om utvikling av studieprogramporteføljen.

Vedtaksmyndighet

FUI vedtar studieplaner (herunder oppretting og nedlegging av emner og studieretninger) og læringsutbyttebeskrivelser for ingeniørutdanningen etter forslag fra fakultetene.

Oppgaver

 • Gi råd om etablering og nedlegging av studieprogram ut fra kompetansebehovene i arbeidslivet
 • I samarbeid med fakultetene og studieprogramrådene utvikle kvaliteten i ingeniørutdanningen
 • Gi tilråding om strukturen i ingeniørutdanningen
 • I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til studieprogrammene
 • Påse at ingeniørutdanningen er i samsvar med nasjonal rammeplan og forholder seg til nasjonale retningslinjer
 • Ta initiativ i saker som angår ingeniørutdanningen
 • Aktivt fremme likestillingsperspektivet i ingeniørutdanningen
 • Rapportere om kvalitet i utdanningene i henhold til NTNUs kvalitetssystem
 • Gi råd om profilering, rekruttering og gjennomstrømming i ingeniørutdanningene
 • Bidra til å styrke fellesemnenes relevans og verdi for ingeniørutdanningen
 • Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging
 • Bidra til internasjonalisering og studentutveksling i ingeniørutdanningene
 • Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora
 • Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder ingeniørutdanningen

Saker som vil angå andre utdanninger og / eller er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling skal legges frem for Utdanningsutvalget (UU).

FUI skal i tillegg behandle spørsmål rundt opptaksrammer / dimensjonering, undervisningskvalitet og utdanningskvalitet for Høgskolekandidat ingeniør, Forkurs (1 år), Sommerkurs (8 uker) for Y-vei og TRESS, samt Realfagkurs (6 md).

Arbeidsområder

FUI følger opp implementeringen av tre langsgående strenger i ingeniørutdanningen; etikkstrengen, digitaliseringsstrengen og innovasjonsstrengen. Disse tematiske strengene skal vises i læringsaktiviteter gjennom studiet.

NTNU har per 2022 fem ingeniørutdanninger i tre studiebyer; byggingeniør, dataingeniør, elektroingeniør, fornybar energi, og maskiningeniør. Studieretningene for studietilbudene baseres på faglig tyngde i fagmiljøet i den enkelte studieby. NTNU har seks campusbaserte studieprogram som kun tilbys i en studieby; automatisering og intelligente systemer, havbruksingeniør kjemiingeniør, logistikkingeniør, materialteknologi, og skipsdesign. I tillegg har NTNU to nettbaserte ingeniørstudier; byggingeniør og maskiningeniør.

Sammensetning

FUI ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av rektor. Fakulteter som tilbyr studieprogram innen ingeniørutdanningen skal ha et medlem hver, og medlemmet skal være fra fakultetets faglige ledelse. Leder for Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) er observatør. Alle tre campuser skal være representert i FUI. Dersom dette ikke ivaretas gjennom de ordinære representantene, må FUI suppleres for å oppnå dette.
Studenttinget velger to studentrepresentanter som skal representere de ulike ingeniørdisiplinene ved de tre campusene, med en fra Trondheim og en fra Gjøvik/Ålesund. FUI skal ha to eksterne medlemmer. Sammensetning av FUI fra og med 2024 ble vedtatt endret i rektorvedtak.

Rektor oppnevner medlemmene i FUI. Leder for FUI rapporterer til prorektor for utdanning. Avdeling for utdanning har sekretariatsansvaret for FUI.

Funksjonsperiode

Funksjonsperioden for FUIs medlemmer er fire år. Studentmedlemmenes funksjonstid er ett år.

Utvalgets medlemmer

Sekretariat: Marit Svendsen FUI-sekretær

Arbeidsbeskrivelse for rollen som studentrepresentant.

Eksterne dokumenter

Interne dokumenter

Særskilte FUI-vedtak

Møtereferat

Referat fra alle møter i FUI fra og med 24.08.2023.

2023

2022

For referat før 2022, ta kontakt med FUI-sekretær.

8020 Visninger
Vedlegg