Wikier

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI

Temaside om råd og utvalg

Mandat

Formål

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) er organisert under rektor. FUI skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og kvalitetsutviklingen av bachelorprogrammene som følger //Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning//. FUI skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til rektor om utvikling av studieprogramporteføljen.

Vedtaksmyndighet

FUI vedtar studieplaner (herunder oppretting og nedlegging av emner og studieretninger) og læringsutbyttebeskrivelser for ingeniørutdanningen etter forslag fra fakultetene.

Oppgaver

 • Gi råd om etablering og nedlegging av studieprogram ut fra kompetansebehovene i arbeidslivet
 • I samarbeid med fakultetene og studieprogramrådene utvikle kvaliteten i ingeniørutdanningen
 • Gi tilråding om strukturen i ingeniørutdanningen
 • I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til studieprogrammene
 • Påse at ingeniørutdanningen er i samsvar med nasjonal rammeplan og forholder seg til nasjonale retningslinjer
 • Ta initiativ i saker som angår ingeniørutdanningen
 • Aktivt fremme likestillingsperspektivet i ingeniørutdanningen
 • Rapportere om kvalitet i utdanningene i henhold til NTNUs kvalitetssystem
 • Gi råd om profilering, rekruttering og gjennomstrømming i ingeniørutdanningene
 • Bidra til å styrke fellesemnenes relevans og verdi for ingeniørutdanningen
 • Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging
 • Bidra til internasjonalisering og studentutveksling i ingeniørutdanningene
 • Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora
 • Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder ingeniørutdanningen

Saker som vil angå andre utdanninger og / eller er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling skal legges frem for Utdanningsutvalget (UU).

FUI skal i tillegg behandle spørsmål rundt opptaksrammer / dimensjonering, undervisningskvalitet og utdanningskvalitet for Høgskolekandidat ingeniør, Forkurs (1 år), Sommerkurs (8 uker) for Y-vei og TRESS, samt Realfagkurs (6 md).

Arbeidsområder

FUI følger opp implementeringen av tre langsgående strenger i ingeniørutdanningen; etikkstrengen, digitaliseringsstrengen og innovasjonsstrengen. Disse tematiske strengene skal vises i læringsaktiviteter gjennom studiet. Ingeniørfaglig innføringsemne har oppstart av etikkstrengen og digitaliseringsstrengen. Innovasjonsstrengen starter i første semesters programemne.

NTNU har slått sammen parallelle ingeniørutdanninger. Fra studiestart H2019 har NTNU fem ingeniørutdanninger i alle tre studiebyer; byggingeniør, dataingeniør, elektroingeniør, fornybar energi, og maskiningeniør. Studieretninger for studietilbudet baseres på faglig tyngde i fagmiljøet i den enkelte studieby. NTNU har seks campusbaserte studieprogram som kun tilbys i en studieby; automatisering og intelligente systemer, kjemiingeniør, logistikkingeniør, materialteknologi, olje- og gassteknologi, og skipsdesign. I tillegg har NTNU to nettbaserte ingeniørstudier; byggingeniør og maskiningeniør.

Sammensetning

FUI ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av rektor. Fakulteter som tilbyr studieprogram innen ingeniørutdanningen skal ha ett medlem hver, og medlemmet skal være fra fakultetets faglige ledelse. Leder for Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) er medlem. Campus Gjøvik og campus Ålesund skal hver være representert med en faglig ansatt fra de ingeniørfaglige miljøene. Studenttinget velger fire studentrepresentanter, som skal være fra og representere de ulike ingeniørdisiplinene ved de tre campusene, med to fra Trondheim, en fra Gjøvik og en fra Ålesund. FUI skal ha to eksterne medlemmer.

Rektor oppnevner medlemmene i FUI. Leder for FUI rapporterer til prorektor for utdanning. Prorektor for utdanning har sekretariatsansvaret for FUI.

Funksjonsperiode

Funksjonsperioden for FUIs medlemmer er fire år. Funksjonsperioden utløper 31.07.2021. Studentmedlemmenes funksjonstid er ett år.

Utvalgets medlemmer

Sekretariat: Thea Harnes André

Arbeidsbeskrivelse for rollen som studentrepresentant finnes her

Viktige dokumenter

(i alfabetisk rekkefølge)

Eksterne dokumenter

Interne dokumenter

FUI-vedtak (finnes også i de respektive referater)

Møtereferat

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2042 Visninger
Vedlegg