Wikier

Om NTNUs...

Lede studieprogram

Her finner du oversikt over ulike modeller for ledelse av studieprogram.


Hovedside: Utdanningskvalitet
Se også: Alle roller i kvalitetssystemet for utdanning
In English: Management of study programmes


Ansvar, roller og krav

Alle studieprogram skal ha en studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette er på plass ligger hos dekan.

For å sikre kontinuitet, og at målsettinger følges opp gjennom prioriteringer og tiltak, er kvalitetssikringsarbeidet forankret i NTNUs ledelseslinje. Ansvar kan ikke delegeres, men oppgaver kan delegeres.

Ulike modeller for ledelse

Selv om ansvar ikke kan delegeres, kan ulik oppbygning av studieprogram gi ulike behov for ledelse og kvalitetssikring. Under vises hvordan man kan utlede ulike modeller for ledelse av studieprogram som ivaretar kravene og følger ansvarslinjene definert i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning:

Fakultetsinterne studieprogram

Studieprogram kan være fakultetsinterne. De er da satt sammen av emner fra kun ett fakultet, men gjerne fra flere institutter.

Grafisk framstilling av modell for ledelse av fakultetsinterne studieprogram (pdf)

Instituttinterne studieprogram

Studieprogram kan være instituttinterne. De er da satt sammen av emner fra kun ett institutt. Ettersom instituttleder her disponerer alle tilgjengelige ressurser og har myndighet til ledelse av alle involverte, vil det være naturlig at instituttleder også delegeres de fleste oppgaver.

Studieprogramleder vil da normalt rapportere til instituttleder. Dekanus er likevel ansvarlig for studieprogrammet. Der instituttleder også er studieprogramleder, har denne ansvar og gjennomfører oppgaver som definert for begge roller.

Grafisk framstilling av modell for ledelse av instituttinterne studieprogram (pdf)

Tverrfakultære studieprogram

Studieprogram kan være tverrfakultære. De er da satt sammen av emner fra flere fakulteter, med ett eller flere involverte institutter per fakultet.

Grafisk framstilling av modell for ledelse av tverrfakultære studieprogram (pdf)

Studieprogram med forvaltningsutvalg

For ingeniørutdanningene og 5-årige integrerte sivilingeniør- og lektorprogram finnes egne forvaltningsutvalg, henholdsvis FUI, FUS og FUL, som ivaretar den tverrfakultære koordineringen og utvikler felles kvalitetskrav. Merk at modellen under gir en skjematisk fremstilling - flere fakultet og institutt kan være involvert.

Grafisk framstilling av modell for ledelse av studieprogram med forvaltningsutvalg (pdf)