Wikier

Om NTNUs...

Kvalitetsmelding om utdanning

På denne siden finner du informasjon om NTNUs kvalitetsmelding for utdanning og lenke til publiserte kvalitetsmeldinger. Du finner også informasjon om kvalitetsmeldingsprosessen, inkludert tidslinje og frister.


Hovedside: Utdanningskvalitet


Om NTNUs kvalitetsmelding for utdanning

Rektors årlige kvalitetsmelding til styret beskriver hovedtrekk i kvalitetsarbeidet og i de langsiktige planene for porteføljeutvikling ved NTNU.

Den årlige kvalitetsmeldingen til styret er et viktig redskap i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning og for arbeidet med utdanningskvalitet i organisasjonen.

Rektors kvalitetsmelding bygger på fakultetenes kvalitetsmeldinger og forvaltningsutvalgenes, Læringsmiljøutvalgets, Skikkethetsnemdas og Studentombudets vurderinger og anbefalte prioriteringer. Rektor anbefaler på grunnlag av en helhetsvurdering prioriterte hovedområder for å heve utdanningskvaliteten i virksomheten.

Om kvalitetsmeldingsprosessen

Kvalitetsmeldingsprosessen er en viktig del av årshjulet for utvikling av NTNUs studieprogrammer og studieprogramportefølje. Arbeidet bygger på dialog-, rapporterings- og oppfølgingsprosesser gjennom alle nivå i organisasjonen og skaper slik sammenheng i NTNUs kvalitetssikring. Kunnskap fra denne prosessen er grunnlag for videre utvikling av utdanningene og samlet portefølje, og brukes i plan- og budsjettarbeid som en del av virksomhetsstyringen ved NTNU.

Kvalitetsmeldingsprosessen er gjennomgående i organisasjonen: institutt og fakultet evaluerer og analyserer kvaliteten i sine emner og studieprogram, og peker på aktuelle tiltak for kvalitetsutvikling på institutt- og fakultetsnivå og eventuelt rektornivå. I sine årlige kvalitetsmeldinger til rektor rapporterer fakultetene om utvikling på alle nivå; bachelor, master og ph.d., inkludert videreutdanning.

Illustrasjon av kvlitetsmeldingsprosessenIllustrasjon: Kvalitetsmeldingsprosessen, se illustrasjonen i større format.

Forvaltningsutvalget for de femårige lektorutdanningene (FUL), Forvaltningsutvalget for siv.ing.-utdanningen (FUS) og Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) leverer årlig en kvalitetsmelding til rektor for utdanningene de forvalter.

Fra og med NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2021-22 benyttes kvantitative indikatorer fra BEVISST i fakultetenes og rektors kvalitetsmeldinger.

Tidslinje og frister

Hovedmilepæler i de løpende utdanningskvalitetsprosessene finnes her: tidslinje for utdanningskvalitetsprossene (pdf).

Se også: Årshjul og frister - utdanningskvalitet

Rektors hovedbestilling sendes årlig til fakultet og forvaltningsutvalg i juni. Her beskrives innhold i kvalitetsmeldingene i vedlegg A.

Årlige frister i kvalitetsmeldingsprosessen:

  • Emneevaluering for høstsemesteret: 15. februar
  • Emneevaluering for vårsemesteret: 1. september
  • Studieprogramevaluering: årlig. Fakultetene setter egne frister
  • Fakultetenes kvalitetsmelding til rektor: 20. desember
  • Forvaltningsutvalgenes kvalitetsmelding: 20. januar
  • Rektors kvalitetsmelding: styrebehandles i mars

Rektors kvalitetsmeldinger til styret

Tidligere kvalitetsmeldinger:

2013–2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) leverer årsrapport til rektor og styret. Årsrapporten behandles av rektor og er vedlagt rektors kvalitetsmelding til styret: