Wikier

Om NTNUs...

Årshjul og frister – utdanningskvalitet

Denne wikien inneholder årshjul og tidlinjer som viser NTNUs felles milepæler i de rullerende prosessene for utdanningskvalitet:

  • Studieporteføljeprosessen: Opprettelse og nedleggelse av studieprogram
  • Emne- og studieplanrevisjon: utforming av studieprogram og emner
  • Kvalitetsmeldingsprosessen: analyse og utvikling av kvalitet i emner, studieprogram og studieportefølje
  • Opptaksrammesaken: dimensjonering av studieprogramporteføljen
  • Time- og eksamensplan: koordinering av time- og eksamensplanlegging

Hovedside: Utdanningskvalitet


NTNUs utdanningsområde reguleres og utvikles i stor grad gjennom prosesser som er gjennomgående i organisasjonen. Disse prosessene kalles gjerne NTNUs løpende utdanningskvalitetsprosesser, og de skal sikre kvalitet og dokumentere systematisk utvikling, evaluering og revisjon av NTNUs studietilbud. Prosessene på utdanningsfeltet skal sees i sammenheng, være koordinerte og understøtte hverandre.

De fleste prosessene gjennomføres årlig og er knyttet til studieåret, men det kan også gå kortere tid mellom intervallene (f.eks. emneevalueringer etter hver gjennomføring) eller lengre tid (f.eks. periodiske programevalueringer med opptil fem år imellom).

Tidslinje for utdanningskvalitetsprosessene

Her finner du en enkel oversiktsgrafikk som kun framstiller hovedmilepæler i inneværende studieår: Tidslinje for utdanningskvalitetsprosessene

Tidslinjen er vedlegg til prorektors samlede bestilling for utdanningskvalitetsprosessene, som årlig tilsendes fakultetene og forvaltningsutvalgene i mai.

Årshjul for utdanningskvalitetsprosessene

Her finner du et interaktivt årshjul som viser overordnede frister og aktiviteter i de løpende prosessene for porteføljeutvikling, emne- og studieplanrevisjon, opptaksramme og dimensjonering, samt evaluering og kvalitetsmelding: Årshjul for utdanningskvalitetsprosessene

Prosessene i dette årshjulet initieres i prorektors årlige samlede bestilling for utdanningskvalitetsprosessene (se grå sirkel), hvor vedlegg A.-D. gir nærmere detaljering av innhold og frister i arbeidet for kommende studieår.

Årshjulet er framstilt i verktøyet Plandisc, som viser arbeidsprosessene i løpende sirkler. Årshjulet er navigerbart, og du kan velge ulike visninger ved å skjule ringer og aktiviteter. Filtrert visning velges i venstre marg.

Ved å holde musepekeren over, eller trykke på en aktivitet, får du opp aktuell frist og en kort beskrivelse i midtfeltet av sirkelen. I høyremargen kan du finne lenker og vedlegg med aktuell informasjon om enkelte aktiviteter. Du kan også trykke på «Agenda» over hver måned i hjulet, og få visning av den månedens aktuelle milepæler i høyremargen.

Plandisc har en visning for disk og en for liste, som finnes via faner øverst til venstre i webvisningen. I dette årshjulet for utdanningskvalitetsprosessene er imidlertid datovisning fjernet og kun månedsvisning beholdt, for å få størst mulig tekstfelt og god lesbarhet for universell utforming i diskvisningen. Listevisningen mister dog funksjonalitet, men du kan trykke på aktivitetene og få visning av dato/ frist i høyre marg.

Visning av årshjulet er lisensfritt. Ringene i årshjulet kan deles og settes inn i andre Plandiscer, dersom man har egen lisens og vil utvikler årshjul med visning av tilliggende arbeidsprosesser på eget nivå. Ta kontakt med Ingvild Strand eller Lars T. Grønflaten for å få tilsendt samarbeidskode som tillater "avansert ringdeling".

Mer informasjon og bruksanvisninger finnes her: https://plandisc.com

Årshjul for studieplanprosessen

Her finner du årshjul med mer detaljert innhold for studieplanprosessen: Årshjul fra FS-gruppa

Tidslinje for timeplanprosessen

Her finner du tidslinje med rollestyrt visning av timeplanleggingen: Oppgaver i timeplanprosessen

Kontakt:

Fagruppe for kvalitetsutvikling ved Ingvild Strand og Lars. T Grønflaten