Wikier

Om NTNUs...

Retningslinjer i kvalitetssystemet

Her finner du retningslinjer som beskriver hvordan forslag om nye studieprogram skal utformes, samt hva som er viktig når studieprogram og emner skal revideres og studieporteføljen utvikles.

Årshjul og tidlinjer som viser NTNUs felles milepæler i de rullerende prosessene for utdanningskvalitet finnes her: Årshjul og frister - utdanningskvalitet.


Hovedside: Utdanningskvalitet
Se også: Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen (pdf)


Retningslinjer for arbeidet med utdanningskvalitet

Forslag om nye studieprogram skal utarbeides med utgangspunkt i NTNUs retningslinjer. Spørsmål om dokumentene kan rettes til faggruppe for kvalitetsutvikling ved Avdeling for utdanningskvalitet, eller til studieseksjonen ved fakultetet.

Retningslinjer for utvikling av studieporteføljen ved NTNU - en prosessveileder for deg som vil opprette et nytt studieprogram

Dokumentet inneholder krav som gjelder for alle studiepoenggivende studietilbud ved NTNU, og anvendes:

  • når fakultetet ønsker å utvikle nye studiepoenggivende studietilbud
  • i kvalitetsarbeid og studieplanprosessen, under vedlikehold av eksisterende studietilbud
  • i kvalitetssikring av studietilbudet, eksempelvis ved periodiske evalueringer.

Dokumentet operasjonaliserer deler av NTNUs kvalitetssystem for utdanning som er relevant for porteføljeutvikling, og beskriver særskilt de to trinnene som fakultetene anvender i forbindelse med opprettelse og nedleggelse av studietilbud i NTNUs løpende porteføljeprosess.

Trinn 1: 1.februar er årlig frist for fakultetenes innmelding av et kort forhåndsvarsel om ønskede opprettelser og nedleggelser, iht. mal i denne veilederen. Krav til innhold er strategisk begrunnelse, inkludert en overordnet beskrivelse av profil og rammer for studiet.

Trinn 2: 1. juni er årlig frist for fakultetenes komplette søknader om opprettelser og nedleggelser, iht. mal i denne veilederen. Avdeling for utdanningskvalitet kvalitetssikrer søknadene og fremmer saken for rektorvedtak i juni. Rektors akkrediteringsvedtak forutsetter at de nye studietilbudene oppfyller studietilsynsforskriftens krav til studietilbud, samt NTNUs eget regelverk.

Retningslinjer for utforming av studieprogram og emner ved NTNU - en prosessveileder som beskriver hva studieplanen skal inneholde

Studieplanveilederen benyttes til å beskrive nye studieprogram, og i de årlige gjennomgangene og revisjonene av eksisterende studietilbud.

Samtlige studietilbud (både studieprogram som fører frem til en grad, kortere studier som årsstudier, videreutdanninger o.l.) skal beskrives i et standardisert format. En felles beskrivelse gjør det enklere å forstå innholdet i studietilbudet, og forenkler arbeidet med studieplanutformingen. Dette arbeidet foregår i verktøyet KASPER.

Retningslinjer for periodisk evaluering av studieprogram

Retningslinjer for periodisk evaluering av studieprogram gir informasjon og føringer til alle som på en eller annen måte er involvert i periodiske evalueringer ved NTNU. Dokumentet skal ses i sammenheng med Retningslinjer for utvikling av studieporteføljen.

Øvrige veiledere

Innmelding av studieprogram

Når fakultetene får tilsendt rektorvedtak om nedleggelser, sammenslåinger og opprettelser av studieprogram for det påfølgende studieåret, skal skjema for innmelding av studieprogram fylles ut og sendes til Avdeling for studieadministrasjon. Dette gjøres så snart som mulig etter at rektorvedtak om endring i porteføljen foreligger, og senest 15. august.

Retningslinjer for søknad om navneendring av studieprogram

Fakultetets søknader om navneendring med virkning fra studieåret 2023/2024 leveres til Avdeling for utdanningskvalitet innen 15.09.22 i Ephorte. Saksnummer er 2021/55592.

Retningslinjer for søknad om programfritak fra NTNUs fellesemneordning

Fakultetets søknader om programfritak med virkning fra studieåret 2023/2024 leveres til Avdeling for utdanningskvalitet innen 15.09.22 i Ephorte. Saksnummer er 2022/11808.

English

Sist oppdatert: Mars 2022

3764 Visninger