Wikier

Om NTNUs...

Retningslinjer i kvalitetssystemet

Her finner du retningslinjer for arbeidet med utdanningskvalitet i NTNUs kvalitetssystem for utdanning. Dokumentene beskriver bl.a. hvordan forslag til nye studietilbud skal utformes, og hva som er viktig når studieprogram og emner skal revideres og evalueres.

Hvis du har spørsmål om retningslinjene, kan du ta kontakt med faggruppe for kvalitetsutvikling ved Avdeling for utdanningskvalitet, eller med studieseksjonen ved fakultetet ditt.

Årshjul og tidslinjer som viser NTNUs felles milepæler i prosessene for utdanningskvalitet finner du her: Årshjul og frister - utdanningskvalitet.


Hovedside: Utdanningskvalitet
Engelsk versjon: Guidelines in the Quality Assurance System

Se også: Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen


Utvikling av studieporteføljen

Porteføljeveilederen utdyper de delene av NTNUs kvalitetssystem for utdanning som er relevante for porteføljeutvikling. Dokumentet brukes ved utvikling av nye studietilbud, og ved kvalitetssikring, evaluering og revisjon av eksisterende studietilbud.

Søknader om opprettelse og nedleggelse av studietilbud

Porteføljeveilederen beskriver særskilt de to trinnene som gjelder når fakultetene søker om opprettelse og nedleggelse av studietilbud:

  • Trinn 1: 1.februar er årlig frist for fakultetenes innmelding av et kort forhåndsvarsel om ønskede opprettelser og nedleggelser. Fakultetene må selv sette en intern frist for sine institutter/fagmiljøer. Forhåndsvarselet skal følge malen i porteføljeveilederen.
  • Trinn 2: 1. juni er årlig frist for fakultetenes komplette søknader om opprettelser og nedleggelser. Fakultetene må selv sette en intern frist for sine institutter/fagmiljøer. Søknadene skal følge malen i porteføljeveilederen.

Avdeling for utdanningskvalitet kvalitetssikrer søknadene og fremmer saken for rektorvedtak i august. Rektors såkalte akkrediteringsvedtak forutsetter at nye studietilbud oppfyller alle krav i studietilsynsforskriften og i NTNUs eget regelverk.

Innmelding av nye studieprogram

Fakultetene må melde inn sine nye studietilbud til Avdeling for studieadministrasjon, som oppretter programmene i FS. Fristen for innmelding av nye studieprogram er 15. august.


Utforming av studieprogram og emner

Studieplanveilederen benyttes både til å beskrive nye studieprogram og emner, og i de årlige gjennomgangene og revisjonene av eksisterende studietilbud.

Samtlige studieprogram skal beskrives i et standardisert format. Dette gjelder både studieprogram som fører frem til en grad, og kortere utdanninger som årsstudier, videreutdanninger o.l. En felles mal gjør det enklere å forstå innholdet i studietilbudet, og forenkler arbeidet med utformingen av studieplanene. Dette arbeidet foregår i verktøyet KASPER.


Periodisk evaluering av studieprogram

Retningslinjene gir informasjon og føringer til alle som på en eller annen måte er involvert i periodiske evalueringer av studieprogram ved NTNU. Dokumentet skal ses i sammenheng med porteføljeveilederen (se over).


Endring av navn på studieprogram

Fakultetets søknader om navneendring med virkning fra studieåret 2023/2024 leveres til Avdeling for utdanningskvalitet innen 15. september 2022. Saksnummer i Ephorte er 2022/37641.

Fellesemner

  • Retningslinjer for fellesemner ved NTNU (under utarbeidelse)

Med fellesemner forstås her emnene Examen philosophicum (ex.phil.), områdeemnet og Eksperter i team (EiT). Retningslinjene vil gi informasjon om fellesemnenes bakgrunn, formål og organisering, føringer for periodisk evaluering, og regler for fritak fra disse emnene.

Inntil de nye retningslinjene for fellesemner er vedtatt av rektor, gjelder dagens veiledning for utarbeidelse av områdeemne og retningslinjer for programfritak fra fellesemneordningen.

Fakultetenes søknader om programfritak med virkning fra studieåret 2023/2024 leveres til Avdeling for utdanningskvalitet innen 15. september 2022. Saksnummer i Ephorte er 2022/13493.


Sist oppdatert: Juli 2022

8680 Visninger