Wikier

Kartlegging og dokumentasjon av krav til fagmiljø knytt til studietilbod

Universitet skal ha dokumenterte rutinar og praksis for kvalitetssikring av dei formelle krava til fagmiljø. Føresegnene stiller m.a. krav til kompetansesamansetning, storleik og stabilitet i fagmiljøa. Dette gjeld både for nye og eksisterande studietilbod.

NTNU sine ordningar skal sikre at studietilboda som minimum og til kvar tid oppfyller dei nasjonale krava til fagmiljø.

NTNU sin Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen slår fast at kvaliteten på fagmiljøa, storleik, aktivitet og utviklingsorientering innanfor både forsking og utdanning er fundamentet for studieporteføljen.

Formelle krav

Fagmiljøet knytt til studietilbodet skal ha ein storleik som står i forhold til talet på studentar og eigenarten til studiet. Det skal dessutan vere kompetansemessig stabilt over tid, og ha ei samansetning som dekkjer dei fag og emne som inngår i studietilbodet. Det vert også knytt krav til relevant utdanningsfagleg kompetanse, kompetansenivå, forsking/kunstnarisk utviklingsarbeid, deltaking i internasjonale og nasjonale nettverk, og dessutan bestemde krav til praksisrettleiarar.

Utdanningsleiinga skal ha oversikt over at alle studietilbod (program som fører fram til ei grad, årseiningar, vidareutdanningar og emne) tilfredsstiller dei formelle minimumskrava til fagmiljø, slik dei vert beskrivne i studietilsynsforskrifta §§ 2-3 og 2-4.

Definisjon av fagmiljø

Fagmiljøet knytt til studietilbodet omfattar personar som direkte og regelmessig gir bidrag til utviklinga, organiseringa og gjennomføringa av studietilbodet.

Presiseringa er meint å inkludere personar med ulike typar bidrag inn i studietilbodet, i tillegg til undervisning, rettleiing eller anna tilrettelegging for læring. Dette kan til dømes vere laboratoriearbeid, forsking, utviklingsarbeid, erfaringsoverføring frå praksisfeltet, praktisk undervisning, pedagogisk og fagleg utnytting av digital teknologi, innovasjon, og samarbeid med arbeids- og næringsliv.

To hovudprinsipp

NTNU sitt kvalitetssystem har to hovudprinsipp for kvalitetssikring av formelle krav til fagmiljø:

  1. Som hovudregel vert kvalitetssikring gjennomført av alle krav til fagmiljø ved nyetablering og i samband med periodisk evaluering av studietilbod (minimum kvart femte år).
  2. Ved årleg studieplanvedtak stadfestar studieplanstyresmakta, dvs. fakultet eller forvaltningsutval, at alle formelle krav til studium og fagmiljø er møtt. Dersom det kan vere tvil om at nokre av krava er møtte fullt ut, skal kartlegging gjennomførast hyppigare enn ved periodisk evaluering. Frekvens og tiltaksplan avheng av type svikt, og aktuelle aksjonar skal dokumenterast.

Ressursar

KASPER har funksjonalitet som skal brukast for å dokumentere kvalitetssikring av krav til fagmiljøet knytt til studiar. Sjå delane 5.8 og 5.12 i Studieplanveilederen for nærare informasjon. Sidan KASPER - Fagmiljøets bidrag i studieprogram forklarar korleis du bruker Kaspers modul for fagmiljø.

Dei fleste nasjonale krav til fagmiljø er kvalitative, og dermed gjenstand for skjønsvoren vurdering. NOKUT sine merknader til studietilsynsforskrifta gir nyttige konkretiseringar av kravet frå forskrifta. Sjå også del 4.16 i Porteføljeveilederen for rettleiing om tolking av dei formelle krava.

Fakulteta er oppmoda til å utarbeide skildringar om kva for registreringspraksis for fagmiljø knytt til studiar som skal leggjast til grunn ved eigne institutt. Ta kontakt med studieseksjonen ved fakultetet ditt for nærare informasjon.

665 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Undervisning