Wikier

KASPER -...

KASPER - Fagmiljøets bidrag i studieprogram

Denne wikien forklarar korleis du bruker modulen for studieprogrammets fagmiljø. Denne modulen er laga er laga for å dokumentere korleis studieprogram oppfyllar dei nasjonale krava til fagmiljø.

English version: KASPER – Study Programme Contributions from the Academic Environment

Samleside for KASPER-ressursar|Temaside om utvikling av studieprogram|Sider merka med «KASPER»

Retningslinjer

Dokumentasjon av nasjonale krav til fagmiljø

KASPERs side for fagmiljøet til studietilbodet skal brukast til å skildra, vurdera og dokumentera korleis fagmiljøet oppfyller dei nasjonale krava frå studietilsynsforskrifta, § 2-3. Føresegna stiller mellom anna krav til samansetning, storleik og stabilitet i kompetansen til fagmiljøet.

Sjå Kartlegging og dokumentasjon av krav til fagmiljø knytt til studietilbod - Kunnskapsbasen - NTNU for nærare informasjon om når og korleis desse krava skal kvalitetssikrast.

Samanheng mellom system

Det kan køyrast import frå Emne samlebilete, fane Personrolle i FS, til Kaspers fagmiljø-modul. Importen sørgjer for at dei same personane som blir viste på nettsida til emnet/emneskildringa blir overførte til Kaspers oversikt over det samla fagmiljøet til studieprogrammet. Sjå delane 5.8 og 5.12 i Studieplanveilederen for nærare informasjon.

Skildring av dokumentasjon (Punkt 1-3 og 5-7)

Krava frå studietilsynsforskrifta § 2-3 er delt i sju punkter. For kvart av desse punkta finst eit tekstfelt kor det skal skildrast kort korleis det kan dokumenterast at kravet frå forskrifta er oppfylt, samt knappar å huke av for om kravet er «Oppfylt» eller «Ikke oppfylt».

Kom i gang i KASPER

 1. Logg på KASPER ved å klikke på knappen under:
   Logg inn
 2. Dersom du er ein institutt- eller fakultetsleiar klikker du deg inn på «Ledelse», og videre på «Studieprogram fagmiljø».
  Bildet viser Ledelse-flisa uthevet nede til venstre.Bildet viser Studieprogram fagmiljø-flisa uthevet nede til venstre.
 3. For dykk som skal kvalitetssikre fagmiljøet som ein del av periodisk studieprogramevaluering, finst det ei lenke til sida frå rapportsida.
  Bildet viser lenken til fagmiljøsiden fra rapportsiden, uthevet sammen med overskriften Fagmiljø.

Dokumentasjon av nasjonale krav til fagmiljø

Sida for studieprogrammets fagmiljø skal brukast til å skildre, vurdere og kvantifisere korleis fagmiljøet oppfyller dei nasjonale krava frå studietilsynsforskrifta, § 2-3. Dei ulike krava i paragrafen har her blitt delt i sju punkter.

Skildring av dokumentasjon (Punkt 1-3 og 5-7)

For kvart av desse punkta finst eit tekstfelt kor det skal skildrast kort korleis det kan dokumenterast at kravet frå forskrifta er oppfylt, samt knappar å huke av for om kravet er «Oppfylt» eller «Ikke oppfylt».

Ved kvart av tekstfelta står det aktuelle kravet beskrive, og ein kort hjelpetekst forklarer kva de skal skrive.
Tekstfelt og knapper for å velge status

NB: Punkt 7 gjeld berre for studieprogram som har obligatorisk praksis som ein del av studietilbodet.

Tilsette med fyrstestillingskompetanse (Punkt 4)

Punkt 4 i forskriftsparagraf 2-3 seier at «minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet». I tillegg gjeld følgjande krav til fagmiljøets kompetansenivå:

 1. For studietilbod på bachelorgradnivå skal fagmiljøet knytt til studiet bestå av minst 20 prosent tilsette med fyrstestillingskompetanse.
 2. For studietilbod på mastergradnivå skal 50 prosent av fagmiljøet knytt til studiet bestå av tilsette med fyrstestillingskompetanse, av dei minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
 3. For studietilbod på doktorgradsnivå skal fagmiljøet knytt til studiet bestå av tilsette med førstestillingskompetanse, kor av minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

For dette feltet skal ein difor registrere dei tilsette ved studieprogrammet som bidrar til å utfylle krava. Obs: Her skil me mellom dei som bidrar med meir eller mindre enn 0.1 årsverk.

Slik legg du til personar med fyrstestillingskompetanse

 1. Klikk «+Legg til».
  Skjermbilde hvor "+ legg til" er markert
 2. Då opnar det seg ein meny på høgre side av skjermen. I det øvste feltet «Velg ansatt» søker du opp den du skal legge til. Bruk resten av felta under til å fylle ut eller endre på relevant informasjon som «Stillingskode», «Ansettelsesforhold», «Hovedstilling» «Andel av faglig årsverk i studietilbudet» osv., der det er behov.
 3. Klikk til slutt «Lagre».
  Skjermbilde som viser feltene som skal fylles ut. Lagre-knappen er markert med "3"
 4. For å gjere endringar på deltaljane til ein person kan du markere dei (4) og klikke «Åpne» (5). Då får du opp same menyen som forklart over. Foreløpig manglar det ein slettefunksjon på sida, so om du skal fjerne nokon må du bruke opne-funksjonen og byte ut namnet i den menyen.
  Skjermbilde som viser valg av person og åpne-knappen for å gjøre endringer

Innsyn i personopplysingar

Informasjonen om tilsette som KASPER handsamar er henta frå NTNU sitt brukarregister TIA. Data frå TIA brukast på to måtar:

 • For å gi brukarar tilgang til KASPER søker ein opp tilsette og studentar med namn for å legge dei til.
 • For å dokumentere nasjonale krav til fagmiljø knytt til eit studieprogram gitt i Studietilsynsforskrifta §2-3.

For å dokumentere dei nasjonale krava til fagmiljø kan ein søke opp og legge til ein tilsett til fagmiljø-oversikta i KASPER. Stillingskode og tilsettingsforhold (fast, midlertidig, time) blir henta inn automatisk. I tillegg blir det manuelt lagt til informasjon om:

 • hovudstilling (ja/nei)
 • emne(r) i studieprogrammet der den tilsette bidreg
 • relevant utdanningsfagleg kompetanse
 • erfaring frå praksisfeltet
 • andel av det faglege årsverket i studietilbodet

Dersom du ynskjer innsyn i kva spesifikk informasjon som er lagra om deg, kan du kontakte KASPER-brukarstøtte via NTNU Hjelp. Dersom du oppdagar at det er registrert noko feil, er det mogleg å få retta opp i dette.

Sjå òg

Kontakt