Språkvelger

English

Tittel studieportefølje

For medarbeidere

Utvikle studieporteføljen

Regelverk, frister og ressurser relevant for arbeidet

Symboler for aktivitetene i utdanningskvalitets arbeid

Utvikle

På denne siden finner du informasjon om kvalitetsarbeidet knyttet til studieporteføljen ved NTNU. Her får du oversikt over regelverk, frister, verktøy og ressurser som er relevant for dette arbeidet. 

Studieporteføljen består av alle studiepoenggivende studietilbud. Dette omfatter program som fører frem til en grad, i tillegg til videreutdanninger, årsstudier og enkeltemner.  

Utvikling av studieporteføljen er et sentralt element i oppfølgingen av NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden 2018-2025. Strategien slår fast at NTNU skal videreutvikle en studieportefølje som ivaretar arbeidslivets og samfunnets behov, og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål.  

Utvikling og kvalitetssikring av studieporteføljen gjøres gjennom

 • langsiktige planer for porteføljeutvikling, se punkt 2 under
 • dimensjonering av opptaksramme, se punkt 2 under
 • opprettelse og nedleggelse av studieprogram, se punkt 3 under
 • årlig emne- og studieplanrevisjon, se punkt 4 under

Utvikling og kvalitetssikring gjøres også i forbindelse med løpende og periodisk evaluering av emner og studieprogram. 

Toggler studieportefølje

Utvikling av studieporteføljen skal skje innenfor rammer gitt i lov, forskrift, politiske føringer og NTNUs strategi. I en særstilling står forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).

Rammebetingelser som styrer utviklingen gis blant annet i:

 • Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev (årlig)
 • NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden (2018-2025)
 • NTNUs årsplan (årlig) 
 • Politikk for kvalitet i og utviklingen av studieporteføljen (NTNUs porteføljepolitikk)
 • NTNUs utviklingsplaner 
 • Fakultetets strategier

Disse styrende dokumentene finner du i menyen til høyre.

NTNUs porteføljepolitikk

Fakultetenes langsiktige planer for porteføljeutvikling, og konkrete forslag om endringer i studieporteføljen, skal ta utgangspunkt i «Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen». Politikken understøtter NTNUs strategi og er et grunnlag for å ta gode strategiske valg som styrker kvaliteten i studieporteføljen og i hvert enkelt studietilbud.

Ved opprettelse, videreføring, endring og nedleggelse av studietilbud legger NTNU særlig vekt på fem prioriterte kvalitetsområder: 

 • Strategisk betydning
 • Ett universitet i tre byer
 • Læringsmiljø
 • Faglig bærekraft
 • Økonomisk bærekraft

Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen (NTNUs porteføljepolitikk) 

Milepæler og frister i porteføljeprosessen beskrives i prorektors årlige hovedbestilling til fakultetene. De publiseres også på siden Årshjul for utdanningskvalitetsprosessene

Krav til studieporteføljen beskrives utfyllende i NTNUs felles retningslinjer. Disse skal benyttes ved utvikling, revisjon og evaluering av studietilbud. Du finner retningslinjene i en samleboks nederst på denne siden. 

Om langsiktige planer for porteføljeutvikling

Fakultetenes langsiktige planer for utvikling av studieporteføljen inngår i kvalitetsmeldingen til rektor. Disse planene kobler sammen det tilbakeskuende og det utviklingsrettede perspektivet på program- og porteføljenivå. Evalueringsarbeidet legger grunnlag for fakultetenes langsiktige porteføljeutvikling, sett i sammenheng med strategiske føringer og samfunnets kompetansebehov.  

De langsiktige planene og beskriver utvikling og oppfølging av fakultetets samlede studieportefølje i tre- til femårig perspektiv, i lys av kvalitetsområdene i NTNUs porteføljepolitikk. Planene oppdateres årlig. Den langsiktige porteføljeutviklingen utformes i tett sammenheng med bl.a. kvalitetsutvikling i eksisterende studieportefølje, langtidsbudsjettering, strategisk personalplanlegging og dimensjonering av opptaksrammer. 

De langsiktige planene for porteføljeutvikling er startpunkt for prosessen for opprettelse og nedleggelse av studietilbud, og planer om utviklingsarbeid og konkrete porteføljeendringer skal komme frem der. Dette gjør at strategisk relevans kan drøftes i utdanningsdialogen, og at aktuelle forvaltningsutvalg kan kobles på tidlig i prosessen. Ved planer om konkrete endringer i porteføljen, skal også tverrfakultære samarbeidsmuligheter utredes tidlig i utviklingsprosessen. 

Prorektor for utdanning har utdanningsdialogmøter med fakultetene i februar. Fakultetets langsiktige planer for utvikling av studieporteføljen, med eventuelle ønsker om opprettelse, nedleggelse eller samordning av studietilbud, drøftes i disse dialogmøtene. 

Prosess, frister og krav knyttet til endringer i studieporteføljen beskrives i del 3.

Rektor vedtar opprettelse og nedleggelse av studietilbud på 60 studiepoeng eller mer. Dette skjer etter forslag fra fakultetene og eventuelt forvaltningsutvalg. For studietilbud på mindre enn 60 studiepoeng, er det fakultetene eller forvaltningsutvalgene selv som vedtar opprettelser eller nedleggelser. Se NTNUs delegasjonsreglement for nærmere detaljer. 

Endring av studietilbud på 60 studiepoeng eller mer

De langsiktige planene for porteføljeutvikling (se del 2) er startpunktet for prosessen for opprettelse og nedleggelse av studietilbud.

Den konkrete søknadsprosessen for å opprette og legge ned studietilbud på 60 studiepoeng eller mer foregår i to trinn:

 • Trinn 1: Årlig frist for fakultetenes innmelding av et kort forhåndsvarsel om planlagte opprettelser og nedleggelser er 1. februar. Forhåndsvarselet skal inneholde en strategisk begrunnelse for studietilbudet, inkludert en overordnet beskrivelse av profil og rammer for studiet. 
 • Trinn 2: Årlig frist for fakultetenes komplette søknader om opprettelser og nedleggelser er 1. juni. Rektor kvalitetssikrer søknadene og vedtar opprettelser og nedleggelser gjennom et rektorvedtak i juni. Rektors akkrediteringsvedtak forutsetter at de nye studietilbudene oppfyller studietilsynsforskriftens krav til studietilbud, rammeplaner og NTNUs eget regelverk. 

NTNU har tre retningslinjer som beskriver hvordan fakultetene utformer forslag om nye studieprogram og nedleggelse av eksisterende, samt hva som er viktig når emner og studieprogram skal revideres og studieporteføljen utvikles:

 • Ved søknadsutforming skal fakultetene bruke malen som finnes i «Retningslinjer for utvikling av studieporteføljen ved NTNU» (Porteføljeveilederen), i tillegg til excel-skjema for dokumentasjon av fagmiljøet tilknyttet studieprogram.
 • Alle som jobber med utvikling av studietilbud bør dessuten sette seg godt inn i «Retningslinjer for utforming av studieprogram og emner ved NTNU» (Studieplanveilederen) og «Retningslinjer for periodisk evaluering av studieprogram».

Du finner lenke til retningslinjene i menyen i høyre marg.

Endring av studietilbud under 60 studiepoeng

Det er de samme kravene som gjelder for akkreditering av alle studietilbud, uavhengig av omfang. Ved opprettelse og endring av studietilbud på under 60 studiepoeng, er det fakultetene og forvaltningsutvalgene som har ansvar for å sikre og dokumentere at alle krav i nasjonale og lokale forskrifter og retningslinjer er oppfylt. Se også del 4 om revidering av eksisterende studietilbud. 

Utvikling av verktøystøtte i KASPER

Det pågår for tiden et arbeid med å utvikle en modul for porteføljeprosessen i KASPER. Denne modulen skal inneholde verktøystøtte for utforming av forslag til nye studieprogram og nedleggelse av eksisterende studieprogram, samt funksjoner for løpende dokumentasjon av at kravene i studietilsynsforskriften er oppfylt. Vi tar sikte på at ny modul kan benyttes fra 2023.  

Inntil videre anvendes retningslinjene for periodisk evaluering av studieprogram, studieplanveilederen, samt porteføljeveilederen med vedlagte Excel-fil, for dokumentasjon av at alle formelle krav til studietilbud er oppfylt.  

Du finner lenke til retningslinjene i menyen i høyre marg.

NOKUT stiller krav om at universiteter har dokumenterte rutiner og praksis for revidering av akkrediterte studietilbud. NTNU skal systematisk sikre at studietilbud drives i henhold til studietilsynsforskriftens bestemmelser om akkreditering av studietilbud (kapittel 2) og studiekvalitetsforskriften § 3-1 til § 3-3. Rutiner og praksis for revidering av allerede akkrediterte studietilbud skal også sikre at kravene som stilles til fagmiljø er i henhold til studietilsynsforskriftens bestemmelser (§ 2-3). 

Forskriftene finner du her:

I den årlige studieplanprosessen skal eksisterende emner og studieprogram revideres. Studieplanveilederen og porteføljeveilederen (se samleboks nederst på denne siden) skal da benyttes av emneansvarlige, studieprogramledere, fakultet og forvaltningsutvalg m.fl., for å sikre at alle krav til studiene er oppfylt før ny studieplan vedtas. Beskrivelse av studieprogrammet skal følge kravene i studieplanveilederen. Studieprogram- og emnebeskrivelsene er forpliktende og juridisk bindende for NTNU, og skal til enhver tid være korrekte. 

Studentene har krav på tydelig og presis informasjon om hvordan de skal planlegge og gjennomføre sitt studieløp, og hvilke rettigheter og plikter de har. Samtidig skal NTNU ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller relevante forskriftskrav. I henhold til fordeling av myndighet, delegasjon og fullmakt i NTNUs delegasjonsreglement legges det til grunn at fakultetene oppfyller alle formelle krav og kan dokumentere dette. 

Se også avsnittet om Utvikling av verktøystøtte i KASPER i del 3. Inntil videre anvendes studieplanveilederen og porteføljeveilederen, med vedlagte Excel-fil for fagmiljøets bidrag, til løpende dokumentasjon av at alle krav til studier er oppfylt. 

Du finner lenke til retningslinjene i menyen i høyre marg.

Det er fakultetene selv eller forvaltningsutvalgene som vedtar opprettelse og nedleggelse av studieretninger tilknyttet studieprogram som allerede er akkreditert. Se NTNUs delegasjonsreglement for nærmere detaljer. 

Merk at opprettelse eller nedleggelse av studieretning(er) kan medføre en så vesentlig endring i studieprogrammets profil og oppbygging, at det reelt sett er snakk om et nytt studieprogram. I slike tilfeller må det eksisterende programmet legges ned, og det må søkes om å opprette et nytt (se del 3 over).

Endre navn på studieprogram

Navn på studietilbud med et omfang på 60 studiepoeng eller mer, vedtas når rektor oppretter studieprogrammet. I forbindelse med utviklingsarbeid, for eksempel periodiske evalueringer, kan det bli behov for å endre studietilbudets navn. Fakultetene kan da foreslå navneendring, i tråd med prosedyren beskrevet i «Retningslinjer for søknad om navneendring av studieprogram». Du finner lenke til retningslinjene i menyen i høyre marg.

Søknader om navneendring leveres til Avdeling for utdanningskvalitet innen 15.09. Vedtak om navneendring gjøres av rektor. 

Fakultet eller forvaltningsutvalg vedtar navneendring på studietilbud under 60 studiepoeng. 

Endre opptakskrav 

Endringer av opptakskrav skal skje i tett dialog med opptakskontoret

For opptak og rangering til grunnutdanninger, gjelder forskrift om opptak til høyere utdanning. Endring av opptakskrav til grunnutdanninger gjøres i henhold til Kunnskapsdepartementets opptakskalender. Fakulteter som ønsker å gjøre slike endringer, må sende informasjon til Avdeling for studieadministrasjon senest 1. februar året før endringene skal tre i kraft.

Merk at opptakskrav som er hjemlet i nasjonale forskrifter må samsvare fullt og helt med informasjonen som legges inn i FS og studieplanverktøyet KASPER.

NTNUs opptaksforskrift gjelder for opptak til

 • øvrige studiepoenggivende studier ved NTNU
 • kvalifiserende kurs som ikke er studiepoenggivende
 • norskkurs for fremmedspråklige

For disse utdanningene er det opp til fakultetene å fastsette opptakskrav, i sammenheng med faglig utvikling og øvrige revisjoner av studieplanen. Før det gjøres endringer i opptakskrav som fastsettes ved NTNU, må det være god dialog med opptakskontoret, og øvrige frister for revisjon av studieplan må følges. Legg merke til at vedtak om endrede opptakskrav (formalisert i dekanvedtak) først vil gjelde fra opptaket ett og et halvt år senere.

Opptakskrav skal fremgå av studieplaner eller emnebeskrivelser for alle studier som har eget opptak, jf. § 2 i opptaksforskriften ved NTNU.

Fakultetet selv kan fastsette faglige minstekrav for opptak til enkelte masterprogram, for eksempel karakterkrav. Faglige minstekrav skal kunngjøres senest 1. september, slik at potensielle søkere som trenger å ta opp eksamener får mulighet til å områ seg innen oppmeldingsfristen 15. september. Hensynet til søker veier tungt.

Retningslinjer i kvalitetssystemet

Retningslinjer i kvalitetssystemet

NTNU har felles retningslinjer som beskriver hvordan forslag til nye studieprogram skal utformes, samt hva som er viktig når emner og studieprogram skal revideres og studieporteføljen utvikles:

Retningslinjer i kvalitetssystemet

Kontakt

Kontakt

Spørsmål kan rettes til studieseksjonen ved ditt fakultet.

Du kan også ta kontakt med Avdeling for utdanningskvalitet, faggruppe for kvalitetsutvikling

Bokser studieportefølje

Hva er kvalitet i studieportefølje?

Målet er å sikre at NTNU ivaretar samfunnsoppdraget gjennom å tilby en helhetlig portefølje med relevant utdanning av høy internasjonal kvalitet i tråd med NTNUs strategi.

Hva er utdanningskvalitet

Roller og ansvar

I utviklingen av NTNUs studieportefølje er følgende roller sentrale:

Om alle rollene i kvalitetssystemet

Ansvar for utvikling av studieportefølje, studieprogram og emner er også beskrevet i NTNUs delegasjonsreglement

Rammer og føringer

Studieporteføljen utvikles innenfor rammer gitt i lov, forskrift, politiske føringer og NTNUs strategi.

I en særstilling står

Strategiske føringer finnes i styrende dokumenter som strategi, årsplan, tildelingsbrev, utviklingsavtale mm.

Strategier og sentrale dokumenter

Se også: