Språkvelger

English

Utvikle og evaluere emner

For medarbeidere

Evaluere og utvikle emner

Denne siden beskriver hvordan du evaluerer og utvikler et emne.

Symboler for aktivitetene i evalueringsprosess

Prosessen med å evaluere og utvikle et emne

Prosessen med å evaluere og utvikle et emne

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Slik skal du evaluerer og utvikler et emne:

Planleggingen tar utgangspunkt i emnebeskrivelsen, sammen med evalueringsrapporter og handlingsplaner fra tidligere gjennomføringer. Du finner disse i KASPER og i Studiekvalitetsportalen.

Når du planlegger kvalitetsarbeidet for denne emnegjennomføringen, er det relevant å vurdere: 

 • Hvilke mål har vi for denne emnegjennomføringen, og hva er fornuftig ambisjonsnivå? Her tar du utgangspunkt i evalueringen fra forrige gjennomføring, hvor utviklingsområder og tiltak er identifisert. 
 • Hvilket kunnskapsgrunnlag trenger vi for å vurdere effekt av tiltakene, og for å evaluere emnet generelt? Hvordan skal vi hente inn dette kunnskapsgrunnlaget? 
 • Hvordan skal vi innhente evalueringer fra studentene? Du kan lese mer på Metoder for evaluering av emne

Nøkkeldata for det enkelte emnet finnes i emnets arbeidsflate i KASPER. Data om begrunnelse, klage, kontinuasjonseksamen med mer kan du finne i BEVISST

Flere lenker til datakilder og kunnskapsgrunnlag finner du på samlesiden Verktøy og ressurser

Kvalitetsarbeidet har tre tidshorisonter: umiddelbar, kortsiktig og langsiktig.  

 • I det umiddelbare og det kortsiktige kvalitetsarbeidet er det sentrale spørsmålet hvordan studentene best kan oppnå ønsket læringsutbytte. Noen forbedringer kan gjøres som umiddelbare tilpasninger, mens andre tas inn i oppfølgingsplan for neste gjennomføring.  
 • I det langsiktige kvalitetsarbeidet vurderes emnets relevans og kunnskapsgrunnlag i sammenheng med programmene det inngår i.  

Endring av emnebeskrivelser kan få konsekvenser for andre emner og program. Endringer må derfor kommuniseres til berørte institutt og programrådsledere.

Innhenting av kunnskapsgrunnlag 

Emneansvarlig har ansvar for at tilbakemeldinger fra relevante parter inngår i evalueringen av emnet. Studentenes tilbakemeldinger står i en særstilling, og skal dokumenteres. Andre relevante parter kan være programledere, øvrige faglærere, studentassistenter, praksissted/praksisveiledere etc.

Emneansvarlig skal

 • sørge for at det etableres arenaer for slik dialog
 • presentere grunnlag for refleksjon, for eksempel tidligere referansegrupperapporter, oppfølgingsplaner eller resultater
 • dokumentere tilbakemeldingene som underlag for evalueringsrapport og oppfølgingsplan

Emneansvarlig bør minimum ha dialog med studentene 

 • i begynnelsen av semesteret, for å avklare forventninger
 • underveis, for å fange opp eventuelle umiddelbare justeringer
 • helt på slutten, for å vurdere helheten. Helst etter eksamen, slik at studentene også kan gi tilbakemelding om vurderingsform.

Andre naturlige tidspunkt kan f.eks. være i forbindelse med praksis, oppgaveskriving, feltarbeid o.l.  Denne presentasjonen med video om utdanningskvalitet kan være en god start når du skal snakke med studentene om hvordan emnet skal evalueres.

Tema for evaluering

Hva som er relevant, vil i stor grad være avhengig av emnets egenart. Sentrale tema som for eksempel læringsmiljø og læringsutbytte er innarbeidet i NTNUs felles maler for referansegrupperapport, spørreskjema og evalueringsrapport.

Se også: 

Evalueringen gjøres i KASPER. Følgende prosess skal sikre kontinuerlig utvikling av emnet: 

1. Vurdere effekten av utviklingstiltakene (oppfølgingsplanen) fra forrige evaluering av emner

 • Hvordan gikk det med målene og ambisjonene vi satte for gjennomføringen?
 • Hva tror vi om sammenhengen mellom tiltak og måloppnåelse?
 • Hvilke andre faktorer kan ha påvirket resultatene?
 • Hvordan fungerte kvalitetsarbeidet?

2. Evaluere gjennomføringen av emnet og studentenes oppnåelse av læringsutbyttet

Dette innebærer både konkret og mer overordnet evaluering av

 • de enkelte lærings- og vurderingsaktivitetene og gjennomføringen av disse
 • samsvaret mellom læringsaktiviteter, vurderingsformer og læringsmål
 • selve læringsutbyttebeskrivelsen for emnet

Eksempel på aktuelle faglige spørsmål: 

 • Hvordan fungerer emnet i de programmene det inngår i?
 • Er det relevante endringer på forskningsområdet?
 • Er det relevante endringer innen praksisfeltet?
 • Hva er studentenes tilbakemeldinger?
 • Hva sier sensor og eksamensresultatene?
 • Hvilke tilbakemeldinger får vi fra ev. praksisveiledere?
 • Er det endringer i fagstaben vi bør ta hensyn til?

3. Sette opp en plan for utvikling med tiltak (oppfølgingsplan) for neste gjennomføring av emnet

 • Hvilke mål og ambisjonsnivå bør vi foreslå – for neste gjennomføring og på lenger sikt?
 • Hvilke tiltak bør vi foreslå – for neste gjennomføring og på sikt?

Ressurser i dette arbeidet finner du på disse sidene:

I forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av emne vil det gjerne komme opp forslag til små og store endringer.

Som emneansvarlig eller faglærer er det mye du ikke kan endre på når emnebeskrivelsen først er vedtatt og publisert. Dette fordi studieplanen og emnebeskrivelsene er juridisk bindende. 

Vesentlige endringer 
Tilbakemeldinger og vurderinger fra studenter og fagstab innhentes gjennom semesteret og reflekteres i emnerapporten. Dette munner ut i forslag til oppfølgingsplan. Du leverer emnerapport og oppfølgingsplan digitalt i KASPER. Disse skal behandles av instituttleder og dekan. 

Forslag som innebærer endringer i emnebeskrivelsen inngår i studieplanrevisjonen. Revisjonsprosessen foregår året før emnet starter opp. Her er det mulig å justere for eksempel læringsutbytte, vurderingsordning, obligatorisk aktivitet og karakterregel. Endringene må begrunnes, og instituttet og programrådsleder(e) er viktige dialogpartnere for å sikre at endringene som foreslås er i samsvar med tilgrensende emner og program. Store endringer i faglig innhold kan føre til at det må opprettes et nytt emne. Krav til innhold i emner er beskrevet i studieplanveilederen, som du finner på Retningslinjer i kvalitetssystemet.

Emnebeskrivelsen legges inn i Emneplanlegging på nett om høsten i forbindelse med studieplanarbeidet for kommende studieår. Dette gjøres enten av administrasjonen eller av deg som er emneansvarlig. Her er det ulike rutiner på fakultetene.

Mindre endringer
Tilbakemeldinger og vurderinger fra studenter og fagstab kan også resultere i forslag til tiltak som ligger innenfor rammen av emnets innhold og læringsmål. Noen av disse vil det være mulig å justere mens emnet gjennomføres, mens andre vil inngå i emnerapporten som forslag til neste emnegjennomføring. Det er viktig at du går i dialog med instituttet og programrådsleder om hvilke justeringer du ønsker å utføre. Emnet inngår i en helhet i ett eller flere studieprogram, og justeringene kan få konsekvenser for de andre emnene og programmene.

Pensum kan justeres fra semester til semester og frem til instituttets frist for innmelding. Du kan også endre på læringsaktivitetene underveis, så lenge du holder deg innenfor emnebeskrivelsen.

Relevante lenker:
Emnebeskrivelser - også tilbake i tid
Emneplanlegging på nett (EpN)
Retningslinjer i kvalitetssystemet
 

Toggler emner høyremeny

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og evaluering av emnet.

Arbeidet skal sikre at

 • emnets læringsmål er oppdaterte og relevante
 • læringsaktivitetene i emnet bidrar til at studentene oppnår læringsutbytte
 • det er sammenheng mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer

Som en del av kvalitetssystemet for utdanning skal emneansvarlig evaluere emnet og rapportere til instituttleder.  

Studentenes læringsutbytte står i sentrum for det systematiske utviklingsarbeidet. Studentenes tilbakemeldinger skal synliggjøres.  

Ved hver gjennomføring av et emne skal emneansvarlig gjennomføre en emneevaluering. Evalueringen skal oppsummeres i en oppfølgingsplan. 

 • Alle emneevalueringer skal inneholde en studentevaluering, for eksempel basert på referansegruppemetodikk.
 • Ved minimum hver tredje gjennomføring av emnet skal emneansvarlig innhente tilbakemelding fra alle emnets studenter.

Emneansvarlig skal for hver gjennomføring utarbeide en emnerapport med oppfølgingsplan og publisere denne i KASPER. Rapporten er da offentlig tilgjengelig i Studiekvalitetsportalen.

Emneansvarlig skal følge opp oppfølgingsplanen, som er godkjent av instituttleder.

Emner med praksisstudier følger samme metodikk for evaluering som emner generelt.

Kvalitetsutvikling av praksisstudiene skal bygge på dialog mellom emneansvarlige, studieprogramleder, studenter og praksisfelt.

Krav til kvalitet i praksis er definert både i forskriftene om rammeplan for de ulike profesjonsutdanningene og i studietilsynsforskriften. Fakultetene som har studieprogram med praksisstudier, skal ha ordninger som sikrer at disse kravene er ivaretatt.

Studentenes oppgaver i kvalitetsarbeidet er samlet på en egen nettside.

Evaluere emner - fire bokser

Hva er kvalitet i emner?

Målet er å sikre

 • at emnets læringsutbyttebeskrivelse er oppdatert og relevant
 • at læringsaktivitetene i emnet bidrar til at studentene oppnår det definerte læringsutbyttet
 • at det er sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse, læringsaktivitetene og vurderingsformene

Hva er utdanningskvalitet

Roller

I arbeidet med evaluering og utvikling av emner er fire roller involvert:

Om alle rollene

Verktøy og ressurser

Det er flere verktøy og ressurser du kan støtte deg på i arbeidet med emnet.

Gode råd og sjekklister

Tips til faglig og administrativ planlegging finner du på disse to temasidene: