Wikier

Om NTNUs...

Skrive emnerapport

Som emneansvarlig skal du skrive en rapport om gjennomføringen av emnet. Dette er et ledd i kvalitetssystemet for utdanning, og på denne siden finner du informasjon om hvordan du skriver rapporten.


Hovedside: Utdanningskvalitet
English version: Writing course reports


Evaluere emne og levere emnerapport

NTNUs digitale verktøy KASPER brukes til å evaluere alle emner. I KASPER kan du:

  • Opprette digitale referansegrupper for emnene dine eller registrere bruk av andre former for studentevaluering.
  • Evaluere emnene dine ved hjelp av veiledende maler
  • Laste opp datagrunnlag til evalueringene, og opprette en oppfølgingsplan med tiltak

Du kan logge deg inn i KASPER med denne lenken til landingssiden, eller bruke lenken under «For ansatte» på Innsida.

Ønsker du å lære mer om KASPER kan du finne alt du trenger på denne samlesiden for wikier og andre opplæringsressurser.

Frister:
1. september: Levere emnerapport for våremner
15. februar: Levere emnerapoort for høstemner
Fakultetet kan sette egne frister som er tidligere enn den absolutte sistefristen

Se også tidslinje for utdanningskvalitetsprosessene (pdf).

Veiledning i å skrive emnerapporter

Under finner du noen veiledende punkter som kan hjelpe deg i gang med emneevalueringen. Ytterligere veiledning finnes også i emnerapporten i KASPER.

Emneansvarliges vurdering av kvaliteten i emnet

Tema for vurderingene kan inkludere:

  • Læringsutbyttebeskrivelsene (læringsmålene): Er de oppdaterte og relevante? Er de tydelig kommunisert til studentene? Er det god sammenheng mellom emnets læringsmål og parallelle og tidligere emner?
  • Undervisnings- og læringsaktivitetene: Hvordan bidrar de til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet? Er type læringsaktivitet, nivå og progresjon hensiktsmessig? Hvordan er studentenes egeninnsats og motivasjon? Hvordan er læringsmiljøet?
  • Vurderingsformene: Er denne i samsvar med læringsmålene og undervisnings- og læringsaktivitetene, slik at studentene prøves på en hensiktsmessig måte som bidrar til studentenes læring?

Emnerapportens datagrunnlag

Vurderingene dine skal bygge på datagrunnlaget som er tatt i bruk. Dette kan for eksempel være:

Oppfølging av tiltak fra tidligere evalueringer

Tiltak du oppretter i KASPER blir en del av oppfølgingsplanen til emnet, og følger med emnerapporten i KASPER fra gang til gang. Som emneansvarlig har du som oppgave å følge opp og implementere tiltak i oppfølgingsplanen.

Instituttleder kan kommentere på tiltakene og følge opp disse gjennom ressurstildeling og personalledelse om nødvendig.

Del emnerapport

Emne- og referansegrupperapporter publiseres åpent for alle som vil lese. Studentene vil ha tilgang til Studiekvalitetsportalen gjennom emnene sine i Blackboard. Dersom de vil lese rapporter fra før høsten 2020 finnes de inntil videre i Doq. Gjør gjerne studentene oppmerksomme på hvor de kan finne rapportene, f.eks. ved å legge ut melding i Blackboard.

Offentlighetsvurdering

Alle fakultet skal ha en vurderingskomite for referansegrupperapporter og eventuell annen studentdokumentasjon. Emneansvarlig må vurdere om det er personsensitive opplysninger som ikke bør offentliggjøres i referansegrupperapporten, materiale fra spørreskjema eller annen dokumentasjon. I så fall sender emneansvarlig rapporten til fakultetets vurderingskomite. Vurderingskomiteen skal bestå av minst ett medlem fra hver av følgende roller:

1. Utdanningsleder (Instituttleder, studieprogramleder)
2. Emneansvarlig
3. Administrativt tilsatt
4. Studenttillitsvalgt

Dersom vurderingskomiteen finner at form eller innhold ikke er egnet for offentliggjøring, returneres materialet til emneansvarlig og/eller referansegruppen sammen med en uttalelse fra vurderingskomiteen. En referansegrupperapport som vurderes untatt offentlighet, kan ikke publiseres åpent. Referansegruppen kan velge å levere ny rapport eller melde tilbake at de ønsker det sensitive innholdet fjernet før offentliggjøring.

Se også