Wikier

Metoder for...

Referansegruppe - for studenter

Den vanligste metoden for å innhente tilbakemeldinger fra studentene i et emne, er å opprette en referansegruppe. På denne siden finner du informasjon om hva en referansegruppe er, hvordan den fungerer, og hva som er den emneansvarliges arbeidsoppgaver knyttet til referansegruppe.

Se også: Temaside om å evaluere emne og studieprogram - for studenter


Hovedside: Utdanningskvalitet
In English: Reference groups - quality assurance of education


Hvorfor bruke referansegruppe?

Referansegruppe er den mest brukte metoden for å hente inn tilbakemelding fra studentene i et emne.

 • Referansegruppe legger til rette for at emneansvarlig kan ha tett dialog og samarbeid med studentene underveis i emnet.
 • Referansegruppe brukes både til underveisevaluering og ved sluttevalueringen av et emne.
 • Referansegruppe kan med fordel brukes i kombinasjon med andre metoder for å innhente tilbakemeldinger fra studentene.
 • Referansegruppa skal representere hele studentgruppen. Emneansvarlig må aktivt innhente tilbakemeldinger fra alle studentene som tar emnet minst ved hver tredje gjennomføring.

For å rekruttere studenter til referansegruppa er det laget en kort informasjonsvideo om hva en referansegruppe er.

Leder til videoen «Bli med i emnets referansegruppe!» på YouTube.

Se video: Bli med i emnets referansegruppe! (varighet: 1 minutt, 40 sekunder)

Referansegruppas oppgaver og sammensetning

En referansegruppe består av minst tre av emnets studenter. Der emnet inngår i flere studieprogram, skal alle programmene være representert. I emner med få studenter, som ph.d.-emner, kan alle studentene utgjøre referansegruppa. Andre steder kan det være greit å opprette en felles referansegruppe for flere små emner innenfor samme program/fag og studienivå.

Studentene skal evaluere emnet og gi tilbakemelding til emneansvarlig. I tillegg til løpende tilbakemelding og dialog, skal gruppa utarbeide en rapport som skrives og leveres i studieplanverktøyet KASPER. Referansegruppas rapport skal publiseres sammen med emneansvarligs emnerapport, og inngår i grunnlaget for denne.

Studentene i gruppa skal

 • ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter
 • representere alle studentene i emnet
 • skrive referansegrupperapport med forslag til tiltak, som sendes emneansvarlig

Hvordan jobber referansegruppa?

1. Emneansvarlig oppretter referansegruppa

Emneansvarlig legger til rette for at det opprettes referansegruppe i starten av semesteret. Les mer om hvordan du oppretter en referansegruppe på siden "KASPER - Opprette referansegrupper." Kontaktinformasjon til referansegruppa legges på emnets side i læringsstøttesystemet. På første forelesning informerer emneansvarlig om hvordan referansegruppemetodikken fungerer.

 • Minst tre studenter skal delta i referansegruppa.
 • Der emnet inngår i flere studieprogram utvides gruppa slik at alle programmene er representert. Der dette gjør gruppa uforholdsmessig stor, vurderes nødvendigheten av å ha representanter for hvert enkelt studieprogram med få studenter i det aktuelle emnet.
 • I emner med få studenter, som ph.d.-emner, kan evt. alle studentene utgjøre referansegruppa.
 • Felles referansegruppe for flere små emner innenfor samme program/fag og studienivå kan opprettes.
 • Referansegruppas rapport skrives og leveres i KASPER.
 • Emneansvarlig kan velge å bruke KASPER til å opprette en digital referansegruppe i MS Teams. Her finner studentene mal for referansegrupperapport, og den ferdige rapporten kan sendes direkte til emneansvarlig herfra. Hvis det ikke opprettes digital referansegruppe i MS Teams, må emneansvarlig selv laste opp referansegrupperapporten i KASPER.

2. Emneansvarlig kaller inn til referansegruppemøter

 • Emneansvarlig kaller inn til og leder referansegruppemøtene.
 • Emneansvarlig legger ut datoene for referansegruppemøter på emnets side i læringsstøttesystemet. Normalt skal det kalles inn til tre møter med referansegruppa; ett ved oppstart, ett midtveis og ett ved avslutning av emnet.
 • Tema for møtene skal normalt være læringsaktivitetene, læringsmiljøet og tema meldt inn av referansegruppa.
 • Emneansvarlig henter inn grunnlag for referansegruppemøtene, slik som tidligere referansegrupperapporter og statistikk for stryk/gjennomføring/karakterfordeling.

Råd for møtene med referansegruppa:

 • Finn tidspunkt for møtene i samarbeid med referansegruppa og gjør møteplanen tilgjengelig for de andre studentene i emnet.
 • Avklar med studentene i referansegruppa hvilke ansvarsområder de har. Det er viktig at studentene får god informasjon om hva som forventes av dem.
 • Noen referansegrupper ønsker å samle inn andre studenters erfaringer systematisk, mens andre lar det være opp til de øvrige studentene å selv formidle sine synspunkt til studentene i referansegruppa. Ved aktiv innhenting av synspunkter kan det være lurt å be studentene vurdere datahåndtering og eventuell offentliggjøring av slikt materiale.
 • I møtene bør hovedvekten ligger på å gi studentene i referansegruppa tid og rom til å formidle egne og andres erfaringer (både positive og negative).
 • Sørg for at det skrives møtereferat som gjengir både studentene i referansegruppa sine tilbakemeldinger og emneansvarligs/undervisernes svar og kommentarer. Referatet bør gjøres tilgjengelig for de andre studentene i emnet så fort som mulig.

Se også: Temaside om å evaluere emne og studieprogram - for studenter

3. Referansegruppa utarbeider referansegrupperapport

Etter siste møte i referansegruppa skriver studentene en referansegrupperapport som oppsummerer deres tilbakemeldinger.

Rapporten fra referansegruppa skal gi konstruktive tilbakemeldinger med utgangspunkt i sammenhengen mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering. I tillegg skal rapporten gi forslag til enkle justeringer som kan øke læringsutbyttet.

Kurs og opplæring for referansegrupper

Skjermbilete av video om referansegrupper for studenter.Se video: Hjelp! Vi har meldt oss på referansegruppe (varighet: 2 minutter, 15 sekunder).

Se også:

Offentliggjøring av referansegrupperapporten

Referansegrupperapporten skal publiseres sammen med emneansvarligs emnerapport. Dette innebærer også at det må gjøres en offentlighetsvurdering av referansegrupperapporten for å sikre at personvernet er ivaretatt.

Mal for referansegrupperapport - bokmål

Mal for referansegrupperapport - nynorsk

Mal for referansegrupperapport - engelsk

Frister

Siste frist for å levere referansegrupperapport er:

 • 1. september for vårsemesteret
 • 15. februar for høstsemesteret

Merk at fakultetet kan ha satt egne frister som er tidligere enn den absolutte sistefristen.

4. Emneansvarlig skriver og publiserer emnerapport i studieplanverktøyet

Emneansvarlig skriver og publiserer emnerapporten i KASPER. Emnerapporten skal inneholde forslag til utviklingsplan. Referansegruppas rapport og eventuell annen studentdokumentasjon skal legges ved. Disse blir publisert sammen med emnerapporten, og de må derfor offentlighetsvurderes.

Rapporten sendes til instituttleder og studieprogramledere, som har ansvar for at tilbakemeldinger og forslag til utviklingsplaner følges opp.

Alle studenter har tilgang til å lese emnerapporter og referansegrupperapporter i studiekvalitetportalen. Det anbefales også at emnerapporten deles med studentene som har bidratt i evalueringen, for eksempel via Blackboard.

Se også: Skrive emnerapport

5. Emneansvarlig tilbyr studentene bekreftelse

Studentene som har deltatt i referansegruppa, skal få tilbud om en bekreftelse på deltakelse i referansegruppe. Bekreftelse på deltagelse kan genereres i KASPER eller lages av instituttet.

Andre metoder for studentevaluering

Referansegruppe er en kvalitativ metode som gir god anledning til å reflektere sammen med studentene. Dette gjør metoden spesielt godt egnet som supplement til andre kvalitative og kvantitative datakilder, som spørreundersøkelse, 5-minutterslapper, åpne tilbakemeldinger (postkasse) og generelle nøkkeldata som frafall, karakterer og studenttilfredshet.

Se også:

Se også

Si fra!

Hvis du opplever at referansegruppen ikke fungerer, kan du snakke med emneansvarlig eller institutt. Du kan også bruke NTNUs Si fra-portal for å varsle om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer.