Wikier

Om NTNUs...

Nasjonale krav til systematisk kvalitetsarbeid

Myndighetene har gjennom lov og forskrift nedfelt et sett av krav til de høyere utdanningsinstitusjonenes kvalitetsarbeid. Det er institusjonenes selvstendige ansvar å sikre at kravene er oppfylt. I tillegg fører NOKUT regelmessig tilsyn med hvordan institusjonene oppfyller disse kravene.

(I tillegg finnes en rekke lover og forskrifter som definerer krav til innholdet i det enkelte studietilbud. Disse bestemmelsene inngår ikke i kvalitetssystemet på overordnet nivå. Fakultetene lager rutiner som sikrer at slike fagspesifikke krav inngår i det systematiske kvalitetsarbeidet på fakultets- institutt- og programnivå.)

De sentrale lov- og forskriftshjemlene som definerer konkrete krav til kvalitetsarbeidet, er gjengitt under. «NTNUs kvalitetssystem for utdanning» skal sikre at disse til enhver tid er ivaretatt.


Hovedside: Utdanningskvalitet


1. Universitets- og høyskoleloven, § 1-6

Universitets- og høyskoleloven, § 1-6 hjemler at institusjonene skal ha et system, og at studentevalueringer skal inngå i systemet

§ 1-6. Kvalitetssikring

Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.

2. Universitets- og høyskoleloven, § 14-3 (2 og 4)

Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 (2 og 4) definerer hva som menes med læringsmiljø, og at arbeid med læringsmiljøet skal inngå i det systematiske kvalitetsarbeidet

§ 4-3. Læringsmiljø

(2) Læringsmiljøet er de forholdene som virker inn på studentenes muligheter til å tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for studentenes fysiske og psykososiale helse. I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold som del av det helhetlige læringsmiljøet. Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet.

(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.

3. Studiekvalitetsforskriften, § 2-1 (1 og 2)

Studiekvalitetsforskriften, § 2-1 (1 og 2) definerer at institusjonenes kvalitetssystem både skal omfatte løpende kvalitetssikring og -utvikling av den helhetlige utdanningskvaliteten og periodiske evalueringer av studietilbudene

§ 2-1. Krav til systematisk kvalitetsarbeid

(1) Universiteter og høyskoler skal ivareta ansvaret for kvaliteten i utdanningen gjennom systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Videre skal institusjonene legge til rette for løpende utvikling av utdanningskvaliteten, kunne avdekke sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning.

(2) Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige.

4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (1-6)

Studietilsynsforskriften, § 4-1 (1-6) definerer krav til hva kvalitetssystemet skal omfatte

§ 4-1. Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet

(1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.

(2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

(3) Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-3 og kapittel 2 i denne forskrift .

(4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud.

(5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.

(6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

1470 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Undervisning