Wikier

HMS-runde

Alle enheter skal gjennomføre HMS-runde for å identifisere utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Utfordringene som HMS-runde avdekker, danner grunnlag for tiltak og handlingsplan.

English version - HSE process

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

HMS-runde

Før HMS-runden skal det foreligge en overordnet risikokartlegging for hele enheten (eks. instituttet) og evt. en mer detaljert risikovurdering der det anses som nødvendig. I etterkant av en risikovurdering er det hensiktsmessig å gjennomføre en HMS-runde for å vurdere om risikoreduserende tiltak har hatt ønsket effekt og identifisere mulige HMS-utfordringer som ikke er avdekket gjennom risikovurdering.

Enheten skal ha regelmessige HMS-runder. For de fleste enheter er en årlig HMS-runde aktuelt. Sett av nødvendig tid for å gjennomføre HMS-runden. Linjeleder har ansvar for at HMS-runde og prioriterte tiltak blir gjennomført.

Deltakere på HMS-runde

Linjeleder bør minimum delta på planlegging og oppsummering. Verneombudet skal delta i hele HMS-runden. Linjeleder og verneombud skal avklare hvem som ellers deltar i planlegging, gjennomføring og oppsummering av HMS-runden. Aktuelle deltakere:

 • HMS-koordinator
 • Studentrepresentant
 • Verksmester, over-/avdelingsingeniører
 • Lokal strålevernkoordinator
 • HMS-avdelingen for faglig bistand
 • Driftspersonell som representerer VVS, bygninger og annet.
 • Andre som bruker lokalene, for eksempel SINTEF og St. Olavs Hospital.
 • Andre som enheten mener bør delta.

Planlegging

 • Gå gjennom HMS-avvik som er meldt inn ved enheten, vurder årsaker, utførte tiltak og behov for yttterligere tiltak.
 • Gå gjennom risikokartlegging og evt. risikovurdering av enheten, vurder gjennomførte, risikoreduserende tiltak og behov for ytterligere tiltak.
 • Har enheten HMS-utfordringer som ikke er avdekket gjennom risikokartlegging og risikovurdering?
 • Se HMS-utfordringer for nyttige sjekklister. Andre kilder til informasjon er også aktuelle.
 • Velg tema for HMS-runden.

Gjennomføring

 • Deltakerne i HMS-runden foretar en befaring i lokalene, og snakker med evt. arbeidstakere
 • Sjekk om de risikoreduserende tiltakene er iverksatt i praksis (visuell kontroll og evt. samtale med aktuelle arbeidstakere)
 • Noter ned kommentarer/funn som gjøres i befaringen
 • Bruk aktuelle sjekklister for det/de tema som er valgt

Protokoll for HMS-runde kan være til hjelp i noen HMS-runder

Oppsummering

 • Gå gjennom, vurder og prioriter tiltak for utfordringene som ble avdekket i HMS-runden.
 • Ta også med «nye» funn som ikke er avdekket gjennom risikokartlegging og risikovurdering.
 • Sett opp handlingsplan med tidsfrister, hvem som har ansvar for tiltakene og en kort avsluttende vurdering av hele HMS-runden.
 • Sett opp kostnadsoverslag over planlagte tiltak.
 • Alle avvik som er avdekket i HMS-runden skal registreres og behandles i avvikssystemet. Når du har registrert avviksområde, er det viktig å registrere "HMS-runde" under avvikskategori. Dette er helt nødvendig for å kunne ta ut oversikt over avvik fra HMS-runden.
 • Er det avdekket funn som gjør at det bør gjennomføres ny risikovurdering?

Prioriter de viktigste og mest risikofylte utfordringene.

HMS-utfordringer

Nærmere informasjon om HMS-utfordringer, samt hjelp for å kartlegge disse finner du her :

NTNU-bestemmelser

Aktuelle skjema

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 16. desember 2014 - HMSR12 - ePhorte 2013/11292