Wikier

Støv

Helseskadelig støv kan øke muligheten for utvikling av allergi og sykdommer i luftveier.

English version - Hazardous dust

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Arbeidsmiljø med støv

Helseskadelig støv kan forekomme i arbeidsmiljø som har:

 • Metallstøv
 • Papirstøv
 • Røyk
 • Støv fra dyr, fôr og strø
 • Støv fra stein eller sand
 • Trestøv
 • Tørr mørtel og betong

Kontakt Bedriftshelsetjenesten hvis du har behov for bistand til å vurdere støvforholdene på arbeidsplassen.

Sikkerhet

Eksponering for helseskadelig støv skal først og fremst forhindres ved hjelp av tekniske eller organisatoriske tiltak, for eksempel avtrekk eller jobbrotasjon. Hvis risikovurdering konkluderer med at bruk av personlig verneutstyr er nødvendig, skal riktig utstyr være tilgjengelig og i forskriftsmessig stand. Sørg for tilstrekkelig opplæring og nødvendig informasjon slik at du kan jobbe på en god og trygg måte. Bedriftshelsetjenesten og NTNUs rammeavtaleleverandører av personlig verneutstyr kan bistå med valg av riktig personlig verneutstyr.

Vær oppmerksom på at visse typer støv kan være brannfarlig og/eller eksplosjonsfarlig, eller særlig helseskadelig. For eksempel er trestøv klassifisert som kreftfremkallende og støv fra enkelte bergarter kan være radioaktivt og/eller kreftfremkallende.

Hvis du eksponeres for helseskadelig støv, får du på basis av risikovurderingen tilbud om helseundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten kan bistå i vurderingen.

Allergi og sykdom i luftveier

Hvis du puster inn helseskadelig støv kan du utvikle allergi eller sykdom i luftveiene. Allergi og sykdom utvikles over tid og i ulik grad for ulike personer. Er du allergisk fra før, er det stor sannsynlighet for at du utvikler flere allergier.

Sørg derfor for at du jobber på måter som gir minst mulig spredning av støv. Bruk støvmaske hvis det er uunngåelig med helseskadelig støv i lufta.

Aktuelle spørsmål til HMS-runde

 • Hvordan arbeider enheten for å redusere eksponering for støv, både til personer og til nærområder?
 • Kan enhetens støv fremkalle allergi eller giftvirkning?
 • Hvordan sikrer enheten at lagring og avhending av støv er tilfredsstillende?
 • Hvordan forebygges utslipp av evt. miljøskadelig støv?
 • Viser risikovurdering behov for tilbud om helseundersøkelse?

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 07. august 2023 - HMSR58