Wikier

Personlig verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr hvis arbeidet kan medføre risiko for arbeidsrelatert sykdom eller skade.

English version - Personal protective equipment

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Plikt til å bruke verneutstyr

Du skal bruke personlig verneutstyr hvis tekniske installasjoner eller arbeidsmetoder ikke gir tilfredsstillende vern mot risiko for farlige påvirkninger. Enheten skal gjennomføre risikovurdering som vil avdekke eventuelt behov for bruk av personlig verneutstyr. Instruks for bruk av personlig verneutstyr skal utarbeides av enheten. Verneutstyret skal være tilgjengelig der du arbeider. Instruks for bruk av verneutstyr skal være tilgjengelig på oppslag, sikkerhetsdatablad og/eller apparaturkort. Kontakt eventuell romansvarlig.

Leder har ansvar for å påpeke det hvis medarbeidere ikke bruker påbudt verneutstyr. Hvis verneombudet oppdager at ansatte ikke bruker påbudt verneutstyr, skal verneombudet varsle leder. Verneombudet kan stanse arbeidet hvis liv og helse står på spill.

Personlig verneutstyr for studenter

Hovedregelen er at den enkelte enhet ved NTNU skal dekke personlig verneutstyr for studenter som utfører arbeid i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse.

Det kan evt. gjøres unntak der verneutstyr må spesialtilpasses den enkelte, f.eks. ved behov for spesielle sko eller spesialtilpassede vernebriller. Standard vernebriller, som kan brukes utenpå egen synskorreksjon evt. standard sko, som passer flere skal som hovedregel dekkes av den enkelte enhet ved NTNU. I den grad det er gode grunner til at studenter må stille med personlig verneutstyr selv, så må dette være tydelig kommunisert tidlig, slik at dette ikke kommer som noen overraskelse en tid ut i studiene.

Lovgrunnlaget

"Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2", jf. forskrift om aml. og ikke-arbeidstakere § 1.

«Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet», jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 annet ledd.

Vedlikehold

Enheten skal ha rutiner for oppbevaring, vedlikehold, kontroll og utskifting av personlig verneutstyr. NTNU har rammeavtale for verneutstyr og arbeidstøy og en rammeavtale for laboratorierekvisita, som blant annet omfatter hansker til vern mot kjemikalier. Ta kontakt med våre leverandører dersom du trenger råd om valg av verneutstyr eller hvordan utstyret bør oppbevares, vedlikeholdes og lignende.

Her finner du rammeavtelene for NTNU - For tilgang må du ha på vpn.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 23. august 2023