Wikier

Kjemikalier og gasser

Kjemikalier og gasser brukes i laboratorier, til renhold og på verksteder. Bruk personlig verneutstyr hvis det er fare for at du kan bli utsatt for helseskadelige stoffer.

English version - Chemicals and gases

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Sjekk om du kan bytte ut farlige stoffer

Mange kjemikalier og gasser har egenskaper som kan medføre sykdom og skade. Alle som bruker og har ansvar for kjemikalier og/eller gasser med farlige egenskaper skal derfor arbeide kontinuerlig for å fjerne eller bytte ut farlige stoffer og prosesser med mindre farlige stoffer. Se Miljødirektoratets veileder; "Erstatte farlige kjemikalier (substitusjon)". For kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer er kravene om substitusjon spesielt strenge.

Sikkerhet

Du som arbeider med kjemikalier og gasser

Sørg for at du har tilstrekkelig opplæring og nødvendig informasjon for å arbeide på en god og trygg måte. Bruk personlig verneutstyr hvis det er fare for at du kan bli utsatt for helseskadelige stoffer.

Bruk av avtrekksskap

For krav til bruk, kontroll, varsling av feil samt ansvar og oppgaver, se Avtrekksskap i laboratorier og verksted.

Bruk av kontaktlinser

Unngå så langt det er mulig å bruke kontaktlinser når du arbeider med kjemikalier. Dersom du bruker kontaktlinser skal vernebriller benyttes.

Du som leder arbeidet

Enheten skal risikovurdere bruk og håndtering av kjemikalier og gasser for å ivareta ansatte og studenter best mulig. Hvis risikovurderingen konkluderer med at vernetiltak og personlig verneutstyr er nødvendig, skal dette være tilgjengelig og i forskriftsmessig stand.

Begynn risikovurderingen av kjemikalier og gasser i stoffkartoteket. Les også mer om risikovurdering av kjemikalier (pdf) i stoffkartotek.

Ansatte som eksponeres for helseskadelige kjemikalier/gasser skal på bakgrunn av risikovurderingen tilbys helseundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten kan bistå i denne vurderingen.

Enheten skal ha rutiner for innkjøp, oppbevaring, bruk og avhending av kjemikalier. Se egen side for farlig avfall. NTNU har rammeavtale med leverandører av kjemikalier.

Ved bruk av avtrekksskap, eller ved planer om å skaffe nytt, flytte eller fjerne avtrekksskap, se Avtrekksskap i laboratorier og verksted.

Anskaffelse av utgangsstoffer for eksplosiver (bombekjemikalier)

Forskrift (EU) 2019/1148 krever sluttbrukersertifikat / sluttbrukerdeklarasjon for alle produkter som inneholder eksplosive prekursorer over en viss konsentrasjon. Denne kategorien omfatter stoffer som privatpersoner ikke lenger har lov til å bringe inn i landet. Det er heller ikke lov for privatpersoner å ha dem tilgjengelig, eie eller håndtere dem.

Kjemikalier som krever sluttbrukersertifikat / sluttbrukerdeklarasjon

 • Ammoniumnitrat, mer enn 45,7 % (tilsvarer mer enn 16 vekt % nitrogen fra ammoniumnitrat)
 • Natrium- eller kaliumklorat, mer enn 40 vekt %
 • Natrium- eller kaliumperklorat, mer enn 40 vekt %
 • Nitrometan, mer enn 16 vekt % (tilsvarer mer enn 12 volum % i drivstoffmodeller)
 • Salpetersyre, mer enn 3 vekt %
 • Svovelsyre, mer enn 15 vekt %
 • Hydrogenperoksid, mer enn 12 vekt %

Lenke til Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver utarbeidet av dsb

Lenke til EU's veiledning til Forskrift (EU) 2019/1148

Kjemikalier, hvor det stilles ekstra krav til kontroll for å identifisere tyveri, svinn, etc.

 • Heksamin
 • Svovelsyre
 • Aceton
 • Kaliumnitrat
 • Natriumnitrat
 • Kalsiumnitrat
 • Kalsiumammoniumnitrat
 • Aluminiumpulver
 • Magnesiumpulver
 • Magnesiumnitrat heksahydrat

Det er ikke krav om sluttbrukersertifikat / sluttbrukerdeklarasjon for kjemikalier i denne listen.

Krav om melding til Kripos

Kripos skal varsles ved mistenkelig omsetning, tyveri, eller betydelig og uforklarlig svinn av kjemikalier angitt i disse to listene. For nærmere informasjon, se forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.

Krav om oversikt

Bestiller må, for hver anskaffelse, føre oversikt over følgende:

 • Leverandørene som utgangsstoffer er kjøpt fra, med adresse og foretaksnummer.
 • Navn på varer som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver, hvilket utgangsstoff varen inneholder, varens mengde, dato og sted for innkjøp.
 • Navn på person som foretar innkjøpet, oppgjørsmetoden og planlagt bruksområde.
 • Kundene som utgangsstoffer er solgt til, med adresse og foretaksnummer (ikke aktuelt, så lenge fakultetet ikke selger produkter videre til andre)

Oversikten skal oppbevares i minst 5 år, og på forespørsel kunne gis til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Disse opplysningene vil ofte fremgå av kontrakter, ordre-/betaling-/faktureringssystemer.

Krav om legitimasjon ved kjøp - generelle krav

En person som på vegne av en virksomhet kjøper/anskaffer stoffer, angitt i listene over, skal fremvise følgende:

 • Gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde)
 • Dokumentere sin tilknytning til virksomheten (for eksempel fullmakt/bevis fra leder, arbeidskontrakt, stillingsinstruks fra virksomheten)
 • Ved kjøp av varer som inneholder ≥ 16 % nitrogen fra ammoniumnitrat skal det i tillegg dokumenters at virksomheten har et yrkesmessig behov for stoffet
 • Disse personene knyttes opp mot det kundenummeret de bestiller på hos de ulike leverandørene. Bestiller må derfor bli godkjent hos hver leverandør og det må være en godkjent bestiller på alle kundenummer som kjøper denne typen kjemikalier. Det kan derfor være lurt å bruke få leverandører (rammeleverandør).

Forhandleren er underlagt krav om at kjøpere av disse stoffene skal legitimere seg. Dette gjelder ved første gangs kjøp av stoffet. Alle forhandlere er underlagt GDPR og bruk av databehandleravtaler.

Flere steder benyttes fagbestillere, som bestiller på vegne av andre. De som bestiller stoffer, angitt i listene over igjennom fagbestillere, plikter å vedlegge dokumentasjon på hva stoffet skal brukes til og hvem som skal bruke det.

Slik går du frem ved NTNU for å bli godkjent som bestiller av utgangsstoffer for eksplosiver

For å kunne bestille kjemikalier, angitt i den første listen over, må du være godkjent som bestiller.

 • Ved førstegangs kjøp vil du få beskjed om å fylle ut Customer Declaration. Kopier skjemaet inn på brevmal til instituttet og fyll ut/signer.
 • Proof of identity: Her skriver du inn pass/førerkort-nummer og utstedelsesmyndighet. F.eks: 47 01 018143 7/Statens vegvesen. Det er IKKE nødvendig å sende kopi av pass eller førerkort.
 • Bekreftelse på ansettelse må legges ved. Dette får du ved å kontakte lokal HR-medarbeider.

Når du har oversendt disse opplysningene til leverandør vil du bli registeret i en database og har tillatelse til å kjøpe denne typen kjemikalier. Instituttet har selv ansvar for å ha kontroll med hvem som har tillatelse til å bestille slike kjemikalier.

Deklarering og oversikt over utgangsstoffer for eksplosiver - ved produksjon eller import

Enheter ved NTNU som produserer eller importerer (til Norge) utgangsstoffer for eksplosiver skal deklarere dette til Produktregisteret.

Deklarering gjøres fra hvert enkelt fakultet. Den som får i oppgave å deklarere må ha rettigheter til å kunne deklarere på vegne av fakultetet gjennom Miljødirektoratets skjema "Kjemikaliedeklarering til Produktregisteret".

Følgende produkter skal deklareres:

 • Hydrogenperoksid, over 12 vektprosent
 • Nitrometan, over 30 vektprosent
 • Salpetersyre, over 3 vektprosent
 • Kaliumklorat, over 40 vektprosent
 • Kaliumperklorat, over 40 vektprosent
 • Natriumklorat, over 40 vektprosent
 • Natriumperklorat, over 40 vektprosent
 • Ammoniumnitrat, 16 vektprosent, eller mer, nitrogen fra ammoniumnitrat

Kravet til deklarering gjelder uavhengig av mengde og bruksområde. Deklarering skal gjøres før fakultetet begynner å produsere eller ta i bruk overnevnte produkter. Opplysninger skal oppdateres dersom det skjer endringer. Faktisk mengde som er produsert, importert og eksportert skal rapporteres årlig.

Se Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver for nærmere informasjon om krav knyttet til denne typen kjemikalier..

Stoffkartotek

Logg på stoffkartoteket. NTNUs stoffkartotek er et elektronisk arkiv med informasjon om helsefarlige kjemikalier, andre farlige stoffer og helsefarlige biologiske faktorer.

For administratorer av stoffkartotek: Gå til egen side Stoffkartotek for å lese om sikkerhetsdatablad og hvordan du legger inn sikkerhetsdatablader i stoffkartoteket. Dersom du har spørsmål, kan stoffkartotek-kontakt kontaktes.

Eksponeringsregister

Arbeid med enkelte kjemikalier kan medføre krav om eksponeringsregister. Gå til egen side Eksponeringsregister for å se beskrivelse av hvilke kjemikalier det er snakk om og hvilke handlinger som kreves. Selve registeret finner du via stoffkartoteket: Logg på stoffkartoteket, trykk på "Administrasjon" i venstre meny og velg "Eksponering".

Uhell

Meld avvik i NTNUs avvikssystem.

Aktuelle spørsmål ved HMS-runde

 • Hvordan sikrer enheten at stoffkartoteket er oppdatert og tilgjengelig for alle brukere?
 • Hvilke rutiner har enheten for innkjøp av kjemikalier og gasser (godkjenninger, ansvarspersoner)?
 • Hvordan arbeider enheten for at risiko ved bruk av kjemikalier blir minimal, herunder hvordan legger enheten til rette for at ansatte og studenter ikke skal eksponeres for mulig helsefarlige kjemikalier?
 • Hvordan sikrer enheten at det ikke skjer utslipp til ytre miljø av mulig miljøskadelige kjemikalier (avløp/luft)?
 • Hvordan sikrer enheten at brukere får nødvendig opplæring og informasjon (spesielt studenter)?
 • Er det knyttet noen form for søknads, meldeplikt eller tillatelser til bruk og oppbevaring av enhetens kjemikalier og gasser (eksplosjonsfare, brannfare)?
 • Er det krav til oppdatering?
 • Hvilke rutiner har enheten for avhending av kjemikalier og gasser?
 • Hvilke rutiner har enheten for tilgang til, bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr?
 • Hvilke rutiner har enheten for å sikre tilbud om helseundersøkelse ved fare for ugunstige helseeffekter?

Film om sikkerhet på laboratoriet

Sikkerhet på laboratoriet

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 18. juni 2021 - HMSR40