Wikier

HMS i forsøksdyravdelinger

HMS-arbeidet i forsøksdyravdelinger skal bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. De hyppigste er allergi og dyrebitt. Denne retningslinjen er for deg som er leder og har HMS-ansvar.

English version - HSE in animal laborator facilities

Temaside om HMS | Sider merket med forsøksdyr

Hva er en forsøksdyravdeling

En forsøksdyravdeling er et bestemt areal for oppstalling (dyrerom), operasjoner og laboratoriearbeid som innbefatter en viss gruppe dyr. Innenfor arealet er det avsatt tilstrekkelig areal for hjelpefunksjoner (vask/renhold, lager og så videre). En forsøksdyravdeling kan inneholde flere mindre avdelinger (underavdelinger), som smådyravdelinger, stordyravdelinger, avdelinger for genmodifiserte dyr, infeksjonsavdelinger med videre. Arealet skal være godkjent av Forsøksdyrutvalget.

Hva er et forsøksdyr

Et forsøksdyr er et levende pattedyr, inkludert embryonale former og fosterstadier, fugl, fisk, krypdyr, amfibier med deres frittliggende forstadier samt tifotskreps. I tillegg omfatter begrepet andre dyregrupper som kan innebære potensiell risiko for sykdom hos mennesker. Befruktede egg er unntatt fra definisjonen.

Forebygging av helseskade

Dyrebitt kan gi skade på vev, blodansamlling, knuse ben og medføre sår og infeksjonsfare. Enheten skal ha prosedyrer for forebygging og behandling av dyrebitt.

Utvikling av allergi forebygges ved at arbeidet i forsøksdyravdelinger tilrettelegges og innrettes slik at eksponering for allergener reduseres til et minimum. Allergi utvikles særlig overfor proteiner i dyrenes urin, hud, spytt og pels. Urent strø er den viktigste eksponeringskilden. Det kan også være risiko for allergiutvikling overfor stoffer som dyrene tilføres, for eksempel medisiner. Astma og anafylaktisk sjokk er eksempler på alvorlige allergireaksjoner som også kan forekomme.

I tillegg må det gjøres risikovurdering i forbindelse med bruk av patogener, narkosegasser, strålekilder, cytostatika og andre medisiner.

Før arbeidet settes i gang

Du som leder arbeidet, og dermed har HMS-ansvaret, skal sørge for:

 • Hvis din enhet deler lokaler med andre (SINTEF, St. Olavs Hospital, SiT) skal HMS-ansvaret avtales og dokumenteres i en samordningsavtale.
 • At lokalene egner seg for den planlagte aktiviteten.
 • At enheten gjennomfører risikovurdering av planlagt aktivitet.
 • Å iverksette tiltak for å kontrollere risikoforholdene:
 • At alle involverte (også driftspersonell) er informert om hvilke helskadelige faktorer de kan bli eksponert for.
 • Overvåking av alarmsystemer for brann, svikt i ventilasjon, belysning, innbrudd og strømbrudd.

Under arbeidet

Du som leder arbeidet skal sørge for at:

 • Rutiner og planer følges, evalueres og eventuelt justeres. Endringer skal gjøres kjent for alle involverte.
 • Eventuelle uhell eller uønskede hendelser skal meldes som avvik.

Person med særskilt kontrollansvar

Alle forsøksdyravdelinger skal ha én eller flere personer med særskilt kontrollansvar i henhold til §25 i Forskrift om bruk av dyr i forsøk.


Adgang til forsøksdyravdelinger

 • Adgang gis normalt til vitenskapelig og teknisk ansatte ved NTNU som skal gjennomføre forsøk med dyr – studenter som skal arbeide med dyreforsøk veiledet av ansatte ved NTNU – renholdspersonale – servicepersonale.
 • Adgangstillatelsen skal begrenses til tidsrom for planlagt prosjekt.
 • Adgang skal sikres med nøkkelkort. Det skal være rutiner for bytte av koder.
 • Det skal være oversikt over hvem som til enhver tid har adgang til å arbeide ved avdelingen.
 • Besøk skal avtales med leder for forsøksdyravdelingen eller den som denne bemyndiger. Besøkende skal alltid være i følge med godkjent bruker ved forsøksdyravdelingen. Besøkende skal registreres.
 • Plantegninger av arealet skal ikke distribueres til utenforstående uten spesiell tillatelse fra linjeleder eller ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen.
 • Skriftlige og gjennomgåtte rutiner for brannberedskap ved forsøksdyravdelingen skal være oppslått på lett synlige steder.

Håndtering av trusler

 • Trusler på telefon eller ved annen henvendelse skal behandles med respekt. Noter navn på den som tar kontakt, bakgrunnen for henvendelsen, klokkeslett og dato.
 • Ved trusler mot forsøksdyravdelingen eller personer knyttet til avdelingen: Henvis til leder for avdelingen. Kommunikasjonsavdelingen kan gi råd.
 • Trusler skal alltid politianmeldes. Leder for forsøksdyravdelingen skal sørge for politianmeldelse.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

HMS-avdelingen:

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 21. september 2015 - HMSR10 - ePhorte 2016/3901