Wikier

Gravid ved NTNU

Retningslinjen er for gravide ansatte og studenter og for deres ledere.

English version - Pregnancy at NTNU

Temaside om HMS | Sider merket med gravid

Gravid i arbeid og studier

NTNUs policy er at gravide ansatte og studenter i størst mulig grad skal kunne delta i arbeid og studier.

I mange tilfeller vil det kreve tilrettelegging, og arbeidsgiver må foreta risikovurdering med tanke på sikkert arbeidsmiljø for den gravide. I vurderingen skal det også tas hensyn til den gravides egen oppfatning av situasjonen. Når den gravide ønsker det skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Spesielt for studenter

Studenter som utfører praktisk arbeid i studiet (for eksempel i laboratorium eller på verksted), anses som ansatte og omfattes av Arbeidsmiljøloven. Leder er ansvarlig for studentene med hensyn til risikovurdering og tilrettelegging i forbindelse med graviditet. Leder kan være fagleder, prosjektleder, instituttleder eller veileder – alt etter hvert enkelt tilfelle og situasjon.

Gravid student som har behov for tilrettelegging på kontor, er ikke å anse som ansatt fordi studenten ikke utfører praktisk arbeid. Studenten omfattes dermed ikke av Arbeidsmiljøloven, men av Universitets- og høgskoleloven.

Les mer om Studenters arbeidsmiljø – rettigheter og plikter.

Leders ansvar

Tilrettelegging og sjekkliste

Leder har ansvar for tilrettelegging av arbeidssituasjonen for gravide.

Leder skal sørge for at gravide beskyttes mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjon og arbeidsmiljø, og sørge for å tilrettelegge etter forutsetninger hos den enkelte gravide. Graviditet er en tilstand som er i forandring. Det krever fleksibilitet i tilrettelegging og oppfølging under hele svangerskapet.

Det vil til enhver tid være noen gravide ved NTNU. Antall gravide til enhver tid i en organisasjon av en viss størrelse, kan beregnes slik: X er antall kvinnelige ansatte under 40 år. X ganger 0,07 gir et godt estimat på antall gravide til enhver tid. Ved hjelp av denne beregningsmodellen kan ledere ha en viss oversikt over behovet for å ta hensyn til gravide.

Frister og tidsforløp

Leder som er gjort kjent med graviditeten, skal:

 • Kalle den gravide inn til samtale så tidlig som mulig i svangerskapet. Samtalen skal ha fokus på den gravides arbeidssituasjon, eventuelle risikofaktorer og behov for tilrettelegging. Det kan være aktuelt at bedriftshelsetjenesten deltar i samtalen.
 • Fylle ut oppfølgingsplan i HR-portalen i samarbeid med den gravide. Planen skal gi oversikt over eksponeringer, hva den gravide kan gjøre, hva den gravide ikke kan gjøre, aktuelle tiltak, hva er gjort tidligere. Oppfølgingsplanen kan brukes som forebyggende verktøy, det vil si FØR eventuell sykemelding og da velger man «preventiv oppfølging» i HR-portalen. Ved sykmelding kommer det automatisk opp en oppfølgingsplan i HR-portalen og denne skal sendes til sykemelder (lege, jordmor, kiropraktor eller andre).
 • Sørge for oppfølgingsmøte ved behov. Form og tilstand hos den gravide kan raskt endre seg. Det er derfor viktig med tett oppfølging for å gjøre små, fortløpende grep for tilrettelegging.
 • Gi beskjed til HR-konsulent ved enheten. HR-konsulenten skal også ha beskjed dersom den ansatte blir sykemeldt på grunn av graviditet, for å kunne søke NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden. Dette gjelder ikke for studenter.
 • Informere den gravide om at HR-konsulent bistår i forbindelse med permisjonssøknad.

Hva må den gravide gjøre

Ansatt/student skal varsle leder så tidlig som mulig om svangerskapet slik at behov for tilrettelegging og tiltak kan avklares og iverksettes. Hvis du som er eller planlegger å bli gravid ikke ønsker å informere leder på tidlig stadium, kan du kontakte bedriftshelsetjenesten for samtale og rådgiving.

Som gravid får du fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroller.

Ansatte

 • Søke om permisjon og foreldrepenger
 • Foreldrepermisjonen starter senest tre uker før termin. De siste tre ukene før termin og de første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor.

Studenter

 • Kan søke om permisjon fra studiene.
 • Det er ikke et krav om å søke permisjon. Du kan være i utdanning og motta foreldrestipend.
 • Hvis du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, kan du miste retten til foreldrestipend. Det er unntak ved sykdom eller krav fra lærersted om at du tar permisjon.
 • Hvis sykdom fører til at du må ta permisjon tidligere enn tre uker før, krever Lånekassen dokumentasjon fra lege.
 • Hvis lærestedet krever at du tar permisjon tidligere enn tre uker før termin, krever Lånekassen dokumentasjon fra lærestedet som viser at dette var et krav fra lærestedet.
 • Kan i tillegg søke engangsstønad fra NAV. Dette vil ikke påvirke støtten fra Lånekassen.
 • For mer hjelp, ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten.

Hva slags arbeid kan gravide gjøre

Ansatte og studenter skal medvirke til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jamfør §2-3 i Arbeidsmiljøloven.

NTNU som arbeidsgiver har styringsrett, det vil si kan bestemme hvilke arbeidsoppgaver ansatt/student kan fortsette med under graviditeten. Eksempel: Masterstudenter kan ikke fritt bestemme om de vil fortsette med sitt masterprosjekt på kjemisk laboratorium under graviditeten. Dette arbeidet kan leder stanse.

Når tilrettelegging og omplassering er prøvd eller vurdert, men viser seg å ikke være gjennomførbart:

Gravide har plikt til å ta annet og bedre egnet arbeid som NTNU tilbyr i stedet for arbeidet NTNU mener kan være skadelig ved graviditet. Hvis den gravide og NTNU ikke blir enig om egnet arbeid, kan saken tas opp med Arbeidstilsynet. Mer informasjon finnes på Arbeidstilsynets faktaside om graviditet og arbeidsmiljø.

Mulige helseskadelige eksponeringer før og under graviditet

Se egne sider om gravid og typer eksponering:

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lokalt tilpassede retningslinjer

Noen fakulteter har også lokale retningslinjer for gravide og deres ledere.

Lovverk

Kontakt

Bedriftshelsetjenesten

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef – 4. juli 2014 – HMSR51