Wikier

Gravide og stråling

Dette dokumentet er et vedlegg til retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder. Se retningslinjen for ansvar, omfang og forankring med mere.

English version - Pregancy and radiation exposure

Temaside om HMS | Sider merket med gravid

Generelt

Du som er gravid

Gravide må være spesielt oppmerksomme på all merking i lokalene hvor de jobber, og sette seg inn i hva slags påvirkning ulike typer stråling kan ha på mor og foster.

Se også overordnet retningslinje om gravid i arbeid og studier, tilrettelegging, permisjon med mer.

Du som er leder

Stråling kan være skadelige for forplantningsevnen eller foster. Ta særlig hensyn til dette hvis du har ansvar for kvinner og menn i fertil alder. I vurdering av arbeidsforholdene skal det også tas hensyn til den gravides egen oppfatning av situasjonen. Når den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Se også overordnet retningslinje om risikovurdering, tilrettelegging, permisjon med mer.

Stråling og anbefalinger

Ikke-ioniserende, elektromagnetisk stråling

 • Arbeidstilsynet har foreløpig ikke fastsatt regler for ikke-ioniserende stråling i arbeidsmiljøet, som mikrobølger og radiobølger. Generell anbefaling er at eksponeringen reduseres til et minimum.
 • Enkelte anvendelser av radiobølger i medisin og industri som plastsveising og diatermi (varmebehandling) kan medføre at arbeidstakerne utsettes for kraftige elektromagnetiske felt. Dette kan gi oppvarming av deler av kroppsvevet, noe som kan være uheldig for fosteret. Gravide arbeidstakere med slikt arbeid bør rådføre seg med NTNUs bedriftshelsetjeneste eller sin fastlege.
 • Eksponeringsnivå for radiofrekvente felt som ikke er i det termiske området er ikke en risiko i graviditeten
 • Det danske Arbejdstilsynet anbefaler at gravide ikke utfører motstandssveising ved vekselstrømsanlegg, blant annet med basis i International Agency for Research on Cancer (IARC) sin klassifisering av elektromagnetiske felt som oppstår ved slike arbeidsoppgaver som mulig kreftfremkallende (klasse 2B).
 • Ekstremt lavfrekvente felt (frekvenser under 300 Hz) kan for eksempel finnes ved transformatorer, større induksjonsovner, kraftverk. Slike felt utgjør vanligvis ikke risiko for fosteret.
 • Arbeid ved dataskjermer er ikke forbundet med strålingsfare. Sammenlignende undersøkelser av gravide i forskjellige yrker viser at gravide som arbeider ved skjermterminal, ikke har flere problemer i forbindelse med svangerskap enn andre kvinner.

Ioniserende stråling

I henhold til strålevernforskriften skal stråledosen til fosteret ikke overstige 1 mSv i løpet av resten av graviditeten etter at graviditeten er blitt kjent

Direktoratet for strålevern og stomsikkerhet gir følgende råd:

 • Dosen vurderes med sikkerhet å være mindre enn 1 mSv:
  Den gravide kan fortsette med arbeidsoppgavene hun har hatt frem til graviditeten uten ekstra forholdsregler.
 • Dosen /antas/ å være mindre enn 1 mSv:
  Den gravide kan fortsette med arbeidsoppgavene hun har hatt frem til graviditeten, eventuelt med ekstra forholdsregler for å redusere strålebelastningen.
 • Dosen antas å være større enn 1 mSv:
  Den gravide må overføres til andre arbeidsoppgaver med mindre sannsynlighet for strålebelastning, eventuelt overføres til annet arbeid der hun ikke utsettes for ioniserende stråling.

Eksempel: Dosen til fosteret ved arbeid med RIA-kit vurderes med sikkerhet å være mindre enn 1 mSv.


Radon og radondøtre som kan finnes i underjordiske rom og i inneklimaet, vil avgi alfa-partikler («bløt» radioaktiv stråling). Denne strålingen virker bare på kroppsoverflaten og i luftveiene når radongass pustes inn. Fosteret er beskyttet mot denne form for stråling.

Før graviditet

Før en graviditet er begge foreldrenes arbeidsmiljø viktig. Skade kan skje ved at kvinnens eller mannens kjønnsceller blir utsatt for skadelige kjemikalier før befruktning har funnet sted. Det er sjelden at forhold i arbeidsmiljøet medfører risiko for skade på kjønnsceller, men vi vet at både eggcellene til kvinnen og sædcellene til mannen kan ta skade av ioniserende stråling. Utfyllende opplysninger om dette finnes på Arbeidstilsynets faktaside om graviditet og arbeidsmiljø.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 11. juli 2014 - HMSRV5102 - ePhorte 2014/.....